รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อรายงาน         :               รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมชื่อผู้ศึกษา          :               นายสถิตย์ นันทะน้อย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ปีการศึกษา        :              2552                       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องเอกภพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ ก่อนเรียนและหลังเรียน และ  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ซึ่งได้จากการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 30 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นเกณฑ์ในการสุ่ม ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 33101 เรื่อง เอกภพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย    ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ จำนวน 4 ชุด  แผนการจัด      การเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ แบบทดสอบวัดความสามารถ   ในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (<럼ŧ> ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test แบบ Dependent Samplesสรุปผลการศึกษา               

จากผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 คือ 85.91/83.41 และชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วยชุดที่1 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 2 เรื่อง กาแล็กซีและเอกภพ ชุดที่ 3 เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์และกลุ่มดาวจักรราศี และชุดที่ 4 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ ในด้านกิจกรรม ด้านคำชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรม ด้านเนื้อหา ด้านภาษาและรูปภาพประกอบ ด้านแบบทดสอบ และด้านเอกสารประกอบ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน แสดงว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริ2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ความสามารถในการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ 3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึ้นหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เอกภพ อยู่ในระดับมาก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 394 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29771