ประโยคซ้อน

รูปภาพของ chrprasert

 ประโยคซ้อน  คือประโยคที่มีอนุประโยคอยู่ด้วย  อนุประโยค คือ ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำเชื่อมอนุประโยค อนุประโยคทำหน้าที่ได้อย่างนามวลี คือ ประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือขยายส่วนหลักในนามวลี หรือทำหน้าที่อย่างวิเศษณ์วลีขยายกริยาในประโยคนั้น
ตัวอย่าง  ประโยคซ้อนที่มีอนุประโยคทำหน้าที่ประธาน

 เช่น
ที่คุณพูดไม่เป็นความจริง
ที่คุณพูดเป็นอนุประโยคทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
ตัวอย่าง ประโยคซ้อนที่มีอนุประโยคทำหน้าที่กรรม เช่น
เราต้องบอกนภาว่าประเสริฐจะไปงานคืนนี้ด้วย
ว่าประเสริฐจะไปงานคืนนี้ด้วย เป็นอนุประโยคทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  บอก
ตัวอย่างประโยคซ้อนที่มีอนุประโยคที่เป็นส่วนเติมเต็ม (ใช้เป็นส่วนประกอบอนุประโยคอยู่หลังกริยาอกรรม ที่แสดงอารมณ์ รัก กริยาสื่อสาร)  แมวดีใจที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้
ที่สอบชิงทุนรัฐบาลได้เป็นอนุประโยคทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของกริยา ดีใจ
ตัวอย่างประโยคซ้อนที่มีอนุประโยคทำหน้าที่ขยายนาม เช่น
คนที่เดินเร็วมักเดินนำหน้าคนอื่นเสมอ
ที่เดินเร็ว เป็นอนุประโยคทำหน้าที่ขยายคำว่า คน
ตัวอย่างประโยคซ้อนที่มีอนุประโยคทำหน้าที่ขยายกริยา เช่น
เขาทำงานหนักจนล้มป่วย
จนล้มป่วย เป็นอนุประโยคทำหน้าที่ขยายกริยาทำงานหนัก
ตัวอย่างคำเชื่อมของประโยคซ้อน
ที่ ว่า ที่ว่า ให้
  ที่เธอทำอย่างนั้นดีแล้ว
  เขาพูดว่าเขาจะมา
  แม่บอกให้น้องไปตลาด
  เขาดีใจว่าพ่อจะยกที่ดินให้
ที่ ซึ่งอัน เช่น
  เด็กที่ได้รับรางวัลเป็นน้องฉัน
  เหตุการณ์ซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้
  เขาสนับสนุนโครงการอันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน
เพราะ ถ้า จนกระทั่ง เมื่อ ขณะที่ ฯลฯ เช่น
    เขาไม่มาทำงานเพราะลูกไม่สบาย
    เราจะไปชายหาดกันถ้าฝนไม่ตก
    เธออยู่ที่ทำงานจนเสร็จงาน
จึง เลย ถึง ก็  เช่น
    เพราะฝนตกแต่เช้ารถจึงติดหนัก
    จนถึงเมื่อวานเขาก็ยังไม่ติดต่อมา
    ถ้าเขาไม่มาก็ให้คนอื่นทำแทนได้เลย
    เมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องก็อย่าพูดกันอีกเลย
อนุประโยคแบ่งได้เป็น  ๓  ชนิด คือ นามานุประโยค  คุณานุประโยค  และวิเศษณานุประโยค
๒.๑  ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยค
นามานุประโยค เป็นประโยคที่ลดฐานะลงเป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนนามวลี กล่าวคือ อาจเป็นประธาน กรรม ส่วนเติมเต็ม หรือขยายความ นามานุประโยคอาจมีคำเชื่อม  นามานุประโยคาได้แก่ ที่  ที่ว่า ให้ นำหน้า เช่น
ที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องแน่นอน
ที่เขาเล่ามานั้นเป็นนามานุประโยคทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาวลี ถูกต้องแน่นอน
พรลักษณมีไม่ชอบให้ใครมาว่าครูของเธอ
ให้ใครมาว่าครูของเธอ ทำหน้าที่กรรมของกริยาวลี  ไม่ชอบ
ครูดีใจที่นักเรียนของครูสอบผ่านหมดทุกคน
ที่นักเรียนของครูสอบผ่านหมดทุกคน เป็นนามานุประโยคทำหน้าที่ส่วนเติมเต็มของกริยา “ดีใจ”
ข่าวที่ว่าสุดใจถูกล็อตเตอร์รี่  ๕๗  ล้าน เป็นแค่ข่าวลือ
ที่ว่าสุดใจถูกล็อตเตอร์รี่เป็นนามานุประโยคขยายนาม  “ข่าว”
เขาไปคอยตรงที่เราเคยพบกัน
ที่เราเคยพบกัน เป็นนามานุประโยคตามหลังบุพบท “ตรง”
วรรณีทำทุกอย่างตามที่แม่สั่ง
ที่แม่สั่ง  เป็นนามานุประโยค ตามหลังบุพบท  “ตาม”
๒.๒  ประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยค  คือประโยคที่ลดฐานะลงเป็นอนุประโยคทำหน้าที่ขยายนามที่นำมาข้างหน้า ประโยคชนิดนี้มีคำเชื่อมอนุประโยค   ที่ ซึ่ง อัน และคำเชื่อมคุณานุประโยคนั้นเป็นประธานของอนุประโยคด้วย เช่น
สุมาลีซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารได้รับพระราชทานสายสะพายมหาดิเรกคุณาภรณ์ในปีนี้
ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารเป็นคุณานุประโยค ขยายนาม สุมาลี
เสื้อที่พี่พัธนีสวมอยู่สวยมาก
ที่พี่พัทธนีสวมอยู่เป็นคุณานุประโยค ขยายนาม เสื้อ
ผลของการกระทำอันเหลวไหลย่อมไม่แน่นอน
อันเหลวไหลเป็นคุณานุประโยคขยายนาม   “การกระทำ”
สุดาซื้อเสื้อสีฟ้าตัวนั้นจากเด็กที่อยู่ข้างบ้าน
ที่อยู่ข้างบ้าน เป็นคุณานุประโยคขยายนาม “เด็ก”
๒.๓  ประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค  วิเศษณานุประโยค คือ ประโยคที่ลดฐานะลงเป็นอนุประโยค ทำหน้าที่ขยายกริยาวลีหรือวิเศษณ์วลี มีคำเชื่อมวิเศษณานุประโยค มีหลายกลุ่ม เช่น
คำเชื่อมวิเศษณานุประโยคบอกเวลา เช่น ขณะที่ เมื่อ ก่อน หลัง หลับจากที่ แต่ ตั้งแต่
คำเชื่อมวิเศษณานุประโยคบอกเหตุ เช่น เพราะ เนื่องจาก
คำเชื่อมวิเศษณานุประโยคบอกผล เช่น  จน กระทั่ง  จนกระทั่ง
คำเชื่อมวิเศษณานุประโยคบอกจุดมุ่งหมาย เช่น  ถ้า  หาก  หากว่า ถ้าหากว่า
คำเชื่อมวิเศษณานุประโยคบอกความขัดแย้ง เช่น  ทั้งที่  แม้ว่า
ตัวอย่างวิเศษณานุประโยคบอกเวลา เช่น 
นิตยามาเมื่อเธอหลับ
เด็ก ๆ กลับไปหลังงานเลิกแล้ว
ตัวอย่างวิเศษณานุประโยคบอกเหตุ เช่น 
เขานอนตัวสั่นเพราะกลัวเสียงปืน
สมปองเป็นหวัดเนื่องจากตากฝนอยู่นาน
ตัวอย่างวิเศษณานุประโยคบอกผล เช่น 
เขาอ้วนจนเดินไม่ไหว
ป้าพูดเร็วกระทั่งฉันฟังไม่ทัน
ตัวอย่างวิเศษณานุประโยคบอกความมุ่งหมาย เช่น 
เขาทำงานหนักเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้น
เธอร้องเพลงกล่อมเพื่อให้ลูกเพลิน
ตัวอย่างวิเศษณานุประโยคบอกเงื่อนไข เช่น 
เธอจะประสบความสำเร็จถ้าตั้งใจทำงานจริง
หากเขาไม่มาฉันจะดำเนินงานเอง
ตัวอย่างวิเศษณานุประโยคบอกความขัดแย้ง เช่น 
แม้ว่าเขาจะไม่สบายเขาก็พยายามทำงานจนสำเร็จ
ทั้งที่ไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าเขาก็ปฏิบัติตามคำสั่ง
เขาก็พยายามทำงานต่อจนเสร็จทั้งที่เขาป่วย

ใบงาน  เรื่อง  ประโยคซ้อน
 ๑.  ประโยคซ้อน  คืออะไร  จงยกตัวอย่างประโยคซ้อนมา  ๕  ประโยค  (๓  คะแนน)
 
๑ 
๒ 
๓ 
๒.  ประโยคซ้อนแบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง  (๒  คะแนน)
 
 
 
๓.  ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคคืออะไร  (๒  คะแนน)
 
 
๔.  ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคมีคำเชื่อมกี่คำอะไรบ้าง  (๒  คะแนน)
 
๕.  จงยกตัวอย่างประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคมา  ๓  ประโยค  (๓  คะแนน)
๑ 
๒ 
๓ 
๖.  ประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยคคืออะไร  (๒  คะแนน)
 
๗.  ประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยคมีคำเชื่อมกี่คำอะไรบ้าง  (๒  คะแนน)

นักเรียนจงพิจารณาว่า ข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคชนิดใด 

๑ ถ้าไม่ตั้งใจเรียนจะสอบไม่ผ่าน
๒ สุดาดีใจที่สอบผ่านทุกวิชา
๓ ถึงจนก็ทนกัดก้อนกินเกลือ
๔ คำสอนของแม่ผมยังจำได้
๕ ขอบคุณที่คุณครูตั้งใจสั่งสอนพวกเรา
๖ เรามาโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ
๗ เด็ก ๆ ชอบเล่นฟุตบอลในสนาม
๘ อย่าคิดว่า ข้อสอบง่ายไม่อ่านหนังสือ
๙ นักเรียนชอบครูที่ใส่แว่น
๑๐ ฉันและเธอเป็นเด็กฉวางรัชดาภิเษก
๑๑ ความหวังซึ่งเราตั้งไว้ต้องสำเร็จแน่
๑๒ เขาขยันจนกระทั้งเรียนจบได้ทำงาน
๑๓ วิชานี้ยากแต่เราไม่ท้อถอย
๑๔ เธออยู่ไหนเมื่อไฟดับ
๑๕ เราขยันเพราะว่ากลัวสอบตก
๑๖ รีบเข้าเดี๋ยวเข้าห้องเรียนไม่ทัน
๑๗ ฉ.ร.ภ.เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในฉวาง
๑๘ เราทุกคนรักฉวางรัชดาภิเษก
๑๙ พอได้ข่าวว่าสอบได้ที่หนึ่งเขาดีใจ
๒๐ เขาได้เกียรตินิยมเพราะว่าตั้งใจเรียน
จัดทำโดย นายประเสริฐ ศรีราชพัฒน์ ร.ร.ฉวางรั้ชดาภิเษก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรฯ ๐๘๙๘๗๒๘๔๙๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์