วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งระบบสอบตรงและระบบสอบกลาง ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th 
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
1.พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
4.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
5.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
6.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
7.การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://admission.pi.in.th
 
คุณสมบัติทั่วไป
-เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
-เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
-เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร สำหรับหลักสูตรอื่น ๆ ไม่จำกัดส่วนสูงของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปรกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
-เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
-ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2556 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2521
-กรณีใช้สิทธิ์บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิด หรือโดยสารโลหิตบิดาหรือมารดา เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขดีเด่น หรือเป็นกรรมการชมรม อสม.ในจังหวัดที่สมัคร มีหลักฐานรับรอง
-กรณีใช้สิทธิ์นักเรียนทุนโครงการเสมาพัฒนาชีวิตและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเป็นนักเรียนที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการมาก่อนแล้ว ต้องมีหนังสือรับรอง หรือเป็นนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตา
-กรณีใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิด หรือโดยสายโลหิต จะได้คะแนนเพิ่ม 100 คะแนน จะต้องนำบัตรข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำตัวจริง พร้อมสำเนามายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์
 
 
คุณสมบัติด้านการศึกษา
1.เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน (ไม่รับเทียบเท่า ปวช., ปวท. และปวส.)
ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมที่เน้นวิทย์-คณิต
-หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2) 25 หน่วยการเรียน หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 3) 21 หน่วย การเรียนคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 1) 15 หน่วยการเรียน ภาษาอังกฤษ 12 หน่วยการเรียน
-หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
-หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
ระบบสอบตรง
 
 
เกณฑ์ในการรับสมัคร
-ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 
-ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
-ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT (รหัสวิชา 85) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน และผลการสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ PAT2 (รหัสวิชา 72) ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน (โดยสามารถเลือกผลคะแนนการสอบในครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชาที่ยังไม่หมดอายุ)
-เกณฑ์และสัดส่วนในการคัดเลือก ใช้สัดส่วนน้ำหนักคะแนน คะแนน GAT และ PAT2 เท่ากับ 40:60
-ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 
 
เงื่อนไขในการเข้าศึกษา
-นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าศึกษาในระบบสอบตรง จะไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบสอบกลาง (Admission) ของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นได้สละสิทธิ์และแจ้งมาที่วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
-หากการคัดเลือกในระบบสอบตรงไม่ได้ครบตามโควตาที่กำหนด ให้ปรับเป็นโควตาในระบบสอบกลางได้ตามความเหมาะสม
ระบบสอบกลาง (Admission)
 
 
เกณฑ์ในการรับสมัคร
-ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย GPAX 6 ภาคการศึกษา
-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
-ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT (รหัสวิชา 85) และผลการสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ PAT2 (รหัสวิชา 72) (โดยสามารถเลือกผลคะแนนการสอบในครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชาที่ยังไม่หมดอายุ)
-เกณฑ์และสัดส่วนในการคัดเลือก ใช้สัดส่วนน้ำหนักคะแนน คะแนน GAT และ PAT2 เท่ากับ 40:60
-ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 
 
เงื่อนไขในการเข้าศึกษา
-นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าศึกษาในระบบสอบตรง จะไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบสอบกลาง (Admission) ของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นได้สละสิทธิ์และแจ้งมาที่วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
-หากการคัดเลือกในระบบสอบตรงไม่ได้ครบตามโควตาที่กำหนด ให้ปรับเป็นโควตาในระบบสอบกลางได้ตามความเหมาะสม
 
องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPAX 6 ภาคเรียน ร้อยละ 20
O-NET 5 รายวิชา ร้อยละ 30
GAT (รหัสวิชา 85) ร้อยละ 20 
PAT2 (รหัสวิชา 72) ร้อยละ 30
-ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
-สถานที่สัมภาษณ์ตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 
 
วันที่รับสมัคร
ระบบสอบกลาง (Admission) เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม-10 เมษายน 2556
สอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก โทรศัพท์ 0-2580-8989, 0-2590-1831
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์