มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดรับระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนดเปิดรับสมัครการสอบวัดความรู้และคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทย์-คณิตเท่านั้น
 
หลักสูตรที่รับสมัคร
-สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สายวิทย์-คณิต) (หลักสูตรนานาชาติ)
-สาขาวิชากายภาพบำบัด (สายวิทย์-คณิต)
-สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (สายวิทย์-คณิต)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (สายวิทย์-คณิต)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
-สาขาวิชาบัญชี
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
หลักฐานการสมัคร
-สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.) 2 ชุด
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
 
กำหนดการรับสมัครและการวัดความรู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย) สมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต
ครั้งที่ 2 รับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
             สอบวัดความรู้ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งที่ 3 รับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
             สอบวัดความรู้ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 4 รับสมัครถึงวันพุธที่ 10 เมษายน 2556
             สอบวัดความรู้ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556
ครั้งที่ 5 รับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
             สอบวัดความรู้ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
 
ดาวน์โหลดกำหนดการรายละเอียดได้ที่  www.christian.ac.th/prospective/2013_News_Admission_Center/Schedule_for_Admission_Under1-56/657-56.pdf
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) และทุกสาขาวิชาสมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต
 
ครั้งที่ 1 รับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
             สอบวัดความรู้ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 2 รับสมัครถึงวันพุธที่ 17 เมษายน 2556
             สอบวัดความรู้ วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556
ครั้งที่ 3 รับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
             สอบวัดความรู้ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
 
ดาวน์โหลดกำหนดการรายละเอียดได้ที่ www.christian.ac.th/prospective/2013_News_Admission_Center/Schedule_for_...
มหาวิทยาลัยคริสเตียนมอบสิทธิพิเศษและทุนการศึกษาจำนวนมาก และให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โทร.0-3422-9480, อ.เสาวลักษณ์ 08-7012-8832, อ.ไพบูลย์ 08-1941-9994 หรือ www.christian.ac.th
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์