พายัพรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nurse)
 
วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตร
เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง ไม่ซับซ้อน มีทักษะและคุณธรรมโดยยึดมั่นสัจจะ บริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำจริยธรรมและเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยวุฒิภาวะ ให้บริการพยาบาลโดยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวท. ปวส. ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
-เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
-เพศหญิง ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม                
-เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
-มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 
เงื่อนไขการรับสมัคร
-สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานทางสุขภาพ
-สอบสัมภาษณ์
-ตรวจร่างกายเบื้องต้น
 
เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบสมัคร) 
-รูปถ่าย 2 นิ้ว (หน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาใบแสดงผลการเรียน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
-ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
 
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
 
กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555-8 กุมภาพันธ์ 2556 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทรศัพท์ 0-5330-6418 ต่อ 4102 , 4140 สายตรง โทรศัพท์ 0-5324-7675 สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 240, 241 เว็บไซต์ http://nurse.payap.ac.th และ www.payap.ac.th
 
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์