มทร.อีสานรับเรียน MBA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
จำนวนนักศึกษาที่รับ
-แผน ก (2) จำนวน 5 คน
-แผน ข จำนวน 45 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
-ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี (หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีประสบการณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน แต่ในกระบวนการคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นอันดับแรก)
 
เอกสารในการสมัคร
-ใบสมัคร 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป จำนวน แผน ข และจำนวน 2 รูป สำหรับแผน ก (2) (ให้ติดในใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมหัวข้องานวิจัย)
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร) และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. แล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี)
-หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร ให้แนบหนังสือรับรองมีผู้รับรอง 1 คน คือผู้บังคับบัญชา (กรณีผู้ที่ทำงาน)
-สำเนาหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมีการแสดงรูปเจ้าของบัตรติดที่บัตรและในบัตรนั้น จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ (บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือใบขับขี่)
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 
การสมัคร
ติดต่อขอรับเอกสารการสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หยุดวันนักขัตฤกษ์) และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ba.rmuti.ac.th/mba
สมัคร (ด้วยตนเอง) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555-30 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มกราคม 2556
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มกราคม 2556
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 และทาง www.ba.rmuti.ac.th/mba วันที่ 17 มกราคม 2556
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์