กองทัพเรือ รับสมัครน.ร.จ่าทหารเรือ

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน (ปลดประจำการ) สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
-เป็นชายโสด อายุ 17-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2536 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2539) สังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เมษายน พ.ศ.2556 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2532 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2535) 
-มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 
หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
-รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 3 เดือน)
 
การซื้อระเบียบการและใบสมัคร 
ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2555 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2556 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 80 บาท ดังนี้
-กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
-ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
-กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
-โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
-โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
-ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
-ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม)
-ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (นันทอุทยาน)
-ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
-ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
-หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
-สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2555 ถึง 28 มกราคม 2556 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ 110 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (พิเศษไม่รับธนาณัติออนไลน์)
 
การรับสมัคร
-สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
-สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
-ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ 12-20 มกราคม 2556 ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ
-ส่วนกลาง ตั้งแต่ 9-24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
รายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-2475-3663-4 และ 0-2475-3643 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navy.mi.th/navedu
 
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์