NIDA คัดเลือกปริญญาโท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปรกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
-หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
-หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต์
-หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอก: วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
-หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
-หลักสูตรสถิติประยุกต์
สาขาวิชาเอก: สถิติ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
-หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
-หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม
-หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
คณะภาษาและการสื่อสาร
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์ 
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
คณะนิติศาสตร์
-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ
ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และคณะภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
-คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่า
-คณะภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่น หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่น โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าระดับ N3
ทั้งนี้  ผู้สมัครทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 
กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1.หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. โดยติดต่อขอหนังสือรับรองดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารการศึกษาได้ที่ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งโดยตรงที่ Educational Service Division, National Institute of Development Administration, 118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand Facsimile : (662) 377-7477
ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหากได้รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน
 
การสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556 หรือ
สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่สอบ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ สมัครสอบสัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของสถาบันที่ http://entrance.nida.ac.th
 
 
 
 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์