โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  -เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  -เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  -เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  -เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น
  -ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) และคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.75  
  -ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและบรรจุต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) และคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50
รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
 
  หลักฐานการสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
  1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
  2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
  3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ)
  4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (ชั้นม.4-ม.6 เทอม 1)
  5.สำเนาผลการสอบ GAT/ PAT (ถ้ามี)
  6.ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ “บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 
  ขั้นตอนการสมัคร
  สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2556
  -ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
  -ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้เป็นจำนวนเงิน 300 บาท
  -พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ (ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2556) ดังรายชื่อต่อไปนี้
  1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  2.ธนาคารกรุงไทย
  3.ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
  เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐาน
  ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ส่งถึง เรียน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 (ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6738-9 www.admission.mfu.ac.th/
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์