ธรรมศาสตร์รับป.ตรี หลักสูตรควบวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 รับจำนวน 60 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้
A.ยื่นคะแนนมาตรฐาน ครบทั้ง 2 วิชา ดังนี้
หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 90 คะแนน
หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 90 คะแนน
B.สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่า 90 คะแนน ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ
1.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 2 วิธีข้างต้น จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการ กำหนด
2.ให้นำผลคะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
3.ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด
4.ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ ปพ.1 หรือใบรับรองจากโรงเรียนว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด
 
เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555-31 มกราคม 2556
 
วิธีการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเองที่ “โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (iPEN- iEE) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120” อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
2.สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี 500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัคร ส่งมาที่ โครงการ iPEN-iEE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
3.สมัครผ่าน www.ipen.engr.tu.ac.th
 
เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
-หลักฐานเอกสารยืนยันการโอนเงิน
-รูปถ่ายสี/ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
-สำเนาใบเทียบวุฒิ จำนวน 1 ชุด (กรณีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนในต่างประเทศ)
-สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
-สำเนาคะแนนมาตรฐานต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครยื่นคะแนนมาตรฐาน)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3279 โทรสาร 0-2986-9547 เว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th/
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์