โควตาพิเศษ บุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ โดยเปิดโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 (เวลา 10.00 น.) - 27 ธันวาคม 2555 (เวลา 23.59 น.)
 
หลักสูตรที่รับเข้าศึกษา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาปฐพีวิทยา สาขาวิชาพืชไร่นา สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คุณสมบัติเฉพาะ
-คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 
-ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.50
-ตัดสินจากการเรียงลําดับ คะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้ GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% GAT (ความถนัดทั่วไป) 30% PAT 1 (คณิตศาสตร์) 15% PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 35% และผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
-คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 2.
-ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
-คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.50
-ตัดสินจากการเรียงลําดับ คะแนนค่าน้ำหนัก ดั งนี้ GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% GAT (ความถนัดทั่วไป) 30% PAT 1 (คณิตศาสตร์) 25% PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25% และผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
-คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 
-ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
-คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.75
-ตัดสินจากการเรียงลําดับ คะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้ GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% GAT (ความถนั ดทั่วไป) 40% PAT 1 (คณิตศาสตร์) 10% PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30% และผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
-คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
-ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
-คะแนนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ในแต่ละ กลุ่มวิชา ไม่ต่ำกว่ากําหนด ดังนี้ - คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 - เคมี และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ - ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
-ตัดสินจากการเรียงลําดับ คะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้ GPAX (คะแนนเฉลี่ย) 20% GAT (ความถนัดทั่วไป) 30% PAT 1 (คณิตศาสตร์) 15% PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 35% และผ่านการสอบสัมภาษณ์
 
หลักฐานการสมัคร
1. ใบส มัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ระบุความเห็นชอบของอาจารย์ประจําชั้นและความเห็นชอบของอาจารย์ใหญ่หรือผู้อํานวยการ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. หนังสือรับรองบุตรเกษตรกรที่กรอกข้อความสมบูรณ์
3. สําเนาใบรับรองผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคต้นของมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมระบุแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จํานวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ลงนามกํากับ
4. สําเนาผลการสอบ ที่ระบุคะแนน GAT (ความถนัดทั่วไป)  PAT 1 (คณิตศาสตร์) และ PAT 2 (วิทยาศาสตร์)
5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
6. ธนาณัติเงินค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 300 บาท 
 
ใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ และธนาณัติเงินค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 300 บาท ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน จั งหวัดนครปฐม 73140  
ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม  นางสุจิตต์ มุกดา ปณ.กําแพงแสน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
สามารถตรวจสอบรายละเอียด ที่  www.kps.ku.ac.th หรือคณะเกษตร กําแพงแสน ที่ www.agri.kps.ku.ac.th
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์