มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับปริญญาตรีประเภทสอบคัดเลือกในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาส

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทสอบคัดเลือกในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาสในปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาสหรือพื้นที่อื่นๆ ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และพื้นที่อื่นๆ
-สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องมีคะแนน GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-นักเรียนที่มีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไป สามารถสมัครเข้ารับทุนโครงการช้างเผือกได้
-มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT
 
คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี (ต้องวัดแววความเป็นครู)
-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (แขนงวิชาฟิสิกส์/ชีววิทยา/เคมี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรี (ไทย), ดนตรี (สากล) สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
-สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.บ.) (ต้องสอบสัมภาษณ์)
-สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
-สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
-สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
-สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
-สาขาวิชาการบัญชี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
-สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
-สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (กลุ่มวิชาวารสารสนเทศ/กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์/กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์/กลุ่มวิชาการโฆษณา)
-สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ (กลุ่มวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว/กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ/กลุ่มวิชาการสื่อสารการกีฬา/กลุ่มวิชาการสื่อสารการเมือง/กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน/กลุ่มวิชาสื่อมัลติมีเดีย/กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสาร)
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
-สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
-สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุกหลักสูตร
กำหนดรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556-15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-15.30 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (หยุดวันนักขัตฤกษ์) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 25 เมษายน 2556
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ww.rbru.ac.th (มหาวิทยาลัยไม่มีการจำหน่ายใบสมัคร)
-สำเบาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด
-ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ชุด
-เงินค่าสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแรก 200 บาท และสาขาวิชาถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท (สูงสุดไม่เกิน 300 บาท)
-ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 4 อันดับ
-ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เลือกสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น ส่วนอันดับ 2,3 และ 4 ให้เลือกสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
-ผู้สมัครหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไม่สามารถเลือกสาขาวิชาอันดับ 2,3 และ 4 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้
เอกสารทุกฉบับต้องนำเอกสารฉบับจริงและถ่ายสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ที่www.service.rbru.ac.th 
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์