บทเรียนสื่อประสม การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 70 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (1)  บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  10 ชุด  (2)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่อง  การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  30  ข้อ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  (3)  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (4) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปจำนวน 10 แผนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่า t-test  

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.03/84.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช้บทเรียน สื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 10  ชุด หลังการใช้ สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.719 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.90  เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์