รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ด้วยคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้  ด้วยคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 / สุวิมล  เกยทอง

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  เพื่อ 1) พัฒนาหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้  ด้วยคำคล้องจอง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้   ด้วยคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้  ด้วยคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้       ด้วยคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 8  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย หนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้       ด้วยคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม คือ ได้แก่  กระต่ายขยันเรียน หนูรู้ประหยัด  น้องปูนเด็กซื่อสัตย์  น้องพีมีวินัย   ลิงน้อยแสนสุภาพ  แมวน้อยรักสะอาด  สัตว์ป่าสามัคคี  น้องมดมีน้ำใจและน้องต้ากตัญญู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก   จำนวน 30 ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.32 ถึง 0.76 ค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.48 ถึง 0.78 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.84 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (rxy) ระหว่าง 0.42 ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ หาดัชนีประสิทธิผล และและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที (t-test แบบ Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน      

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า                    1. ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้  ด้วยคำคล้องจอง       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.50/85.42    สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้                  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้   ด้วยคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน     อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                   3. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้  ด้วยคำคล้องจอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6875  หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ด้วยหนังสือเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้     ด้วยคำคล้องจอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เท่ากับ 0.6875  คิดเป็นร้อยละ 68.75                   4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสือเสริมทักษะการอ่าน  เพื่อการเรียนรู้  ด้วยคำคล้องจอง เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์