การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ

ชื่อเรื่อง             รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ                           โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท                       สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีผู้รายงาน        นางบุญช่วย  บุญอาจ                           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท                       สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีปีการศึกษา       ๒๕๕๔บทคัดย่อ                   การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี และเพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู จำนวน ๑๘ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๔ คน และผู้ปกครอง จำนวน ๑๙๐ คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๒๒ คน โดยการสุ่มตัวอย่างครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และผู้ปกครอง ใช้วิธีการสุ่มประเภทผสม คือ วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น และวิธีสุ่มอย่างง่าย ขอบเขตในการศึกษา คือ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงบประมาณ การพัฒนาวิชาการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยศึกษาในช่วงระยะปีการศึกษา ๒๕๕๔ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถามการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบสอบถามผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำมาแปลผลตามเกณฑ์ ที่กำหนด                   ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท โดยรวมมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก ทั้งนี้มีการจัดการศึกษาในด้านประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มากกว่าด้านอื่น และผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยรวมในระดับมาก ซึ่งมีความพอใจในด้านบุคลากรครู สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และความพร้อมด้านสถานที่ และสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในการตอบสนองถึงพัฒนาการของเด็กมากกว่าด้านอื่น 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์