โครงงานเปลสานจากขวดน้ำ

แบบเสนอเค้าโครงโครงงาน

ชื่อโครงงาน  เปลสานจากขวดน้ำ

ชื่อผู้ทำโครงงาน         1.ด.ช.ณภัทร  แก้วพรรณราย  เลขที่ 5

                                2.ด.ญ.ปณิธี  บัวเพ็ชร  เลขที่ 21

                                3.ด.ญ.รวีวรรณ  ผลนุกูล  เลขที่23

สาขาโครงงานที่ทำ  คณิตศาสตร์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  กิตติมา  ฐิตะธรรมกุล

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

                ปัจจุบันขยะที่เป็นขวดน้ำมีอยู่มากมาย
จึงต้องนำมารีไซเคิล  เพื่อช่วยลดจำนวนขยะ
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย
ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะประดิษฐ์เปลสานจากขวดน้ำ

วัตถุประสงค์

                1.เพื่อลดขยะภายในชุมชน

                2.เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

3.เพื่อศึกษาเลขยกกำลังในการรองรับน้ำหนักและนาดตัวของผู้นอน

สมมติฐานของโครงงาน

                ถ้าขนาดของคนที่นอนสูงหรือมีน้ำหนักมากดังนั้นเราจะทำเปลสานให้มีขนาดใหญ่โดยเพิ่มเลขยกกำลัง

ตัวแปร

ตัวแปรต้น              ขนาดตัวผู้นอน

ตัวแปรตาม             เลขยกกำลังที่เพิ่มขึ้น

ตัวแปรควบคุม       ชนิดของขวดน้ำที่ใช้ทำ

 

ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน

                ขวดน้ำที่ใช้ในการประดิษฐ์  ต้องเป็นขวดน้ำเปล่า ที่มีสีขาวขุ่น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ
บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร
มีหลายชนิด เช่น 
ไนลอน ยางเทียม ใช้ทำสิ่งต่าง
ๆ เช่น
เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์

พลาสติกแบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตติงพลาสติก

เทอร์โมพลาสติก

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
หรือเรซิน เป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก
ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้
พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว
มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อย มาก จึงสามารถหลอมเหลว
หรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิม ตัวอย่าง พอลิเอทิลีน
พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ
เมื่อหลอมแล้วสามารถนำมาขึ้นรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ ชนิดของพลาสติกใน
ตระกูลเทอร์โมพลาสติก ได้แก่

§            

พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แต่อากาศผ่านเข้าออกได้
มีลักษณะขุ่นและทนความร้อนได้พอควร เป็นพลาสติกที่นำมาใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม
เช่น ท่อน้ำ ถัง ถุง ขวด แท่นรองรับสินค้า

§            

พอลิโพรพิลีน (Polypropylene:
PP) เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่าพอลิเอทิลีนทนต่อสารไขมันและความร้อนสูงใช้ทำแผ่นพลาสติถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ทนร้อน
หลอดดูดพลาสติก เป็นต้น

§            

พอลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลักษณะโปร่งใส เปราะ ทนต่อกรดและด่าง ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร
ใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น

§            

SAN (styrene-acrylonitrile) เป็นพลาสติกโปร่งใส
ใช้ผลิตชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

§            

ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) สมบัติคล้ายพอลิสไตรีน
แต่ทนสารเคมีดีกว่า เหนียวกว่า โปร่งแสง ใช้ผลิตถ้วย ถาด เป็นต้น

§            

พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride: PVC) ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร แต่ป้องกันไขมันได้ดีมีลักษณะใส
ใช้ทำขวดบรรจุน้ำมันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น
ไวน์ เบียร์ ใช้ทำแผ่นพลาสติก ห่อเนยแข็ง ทำแผ่นแลมิเนตชั้นในของถุงพลาสติก

§            

ไนลอน (Nylon) เป็นพลาสติกที่มีความเหนียวมาก
คงทนต่อการเพิ่มอุณหภูมิ ทำแผ่นแลมิเนตสำหรับทำถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ

§            

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene
terephthalate: PET) เหนียวมากโปร่งใส ราคาแพง ใช้ทำแผ่นฟิล์มบาง ๆ
บรรจุอาหาร

§            

พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate:
PC) มีลักษณะโปร่งใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกได้ดี ทนความร้อนสูง
ทนกรด แต่ไม่ทนด่าง เป็นรอยหรือคราบอาหาร จับยาก ใช้ทำถ้วย จาน ชาม ขวดนมเด็ก
และขวดบรรจุอาหารเด็ก

เทอร์โมเซตติงพลาสติก

เทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting
plastic) เป็นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ
คือทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี
เกิดคราบและรอยเปื้อนได้ยาก คงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว
เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้
แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ
พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับกันแน่น
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถนำมาหลอมเหลวได้ กล่าวคือ
เกิดการเชื่อมต่อข้ามไปมาระหว่างสายโซ่ของโมเลกุลของพอลิเมอร์ (
cross linking
among polymer chains) เหตุนี้หลังจาก พลาสติกเย็นจนแข็งตัวแล้ว
จะไม่สามารถทำให้อ่อนได้อีกโดยใช้ความร้อน
หากแต่จะสลายตัวทันทีที่อุณหภูมิสูงถึงระดับ
การทำพลาสติกชนิดนี้ให้เป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ต้องใช้ความร้อนสูง
และโดยมากต้องการแรงอัดด้วย เทอร์โมเซตติงพลาสติก ได้แก่

§            

เมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์ (melamine
formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทนแรงดันได้ 7,000-135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทนแรงอัดได้ 25,000-50,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทนแรงกระแทกได้
0.25-0.35 ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ทนความร้อนได้ถึง
140 องศาเซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี เกิดคราบและรอยเปื้อนยาก
เมลามีนใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิด และนิยมใช้กันมาก
มีทั้งที่เป็นสีเรียบและลวดลายสวยงาม ข้อเสียคือ
น้ำส้มสายชูจะซึมเข้าเนื้อพลาสติกได้ง่าย ทำให้เกิดรอยด่าง
แต่ไม่มีพิษภัยเพราะไม่มีปฏิกิริยากับพลาสติก

§            

ฟีนอลฟอร์มาดีไฮต์ (phenol-formaldehyde)
มีความต้านทานต่อตัวทำละลายสารละลายเกลือและน้ำมัน
แต่พลาสติกอาจพองบวมได้เนื่องจากน้ำหรือแอลกอฮอล์พลาสติกชนิดนี้ใช้ทำฝาจุกขวดและหม้อ

§            

อีพ็อกซี (epoxy) ใช้เคลือบผิวของอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน
และท่อเก็บก๊าซ ใช้ในการเชื่อมส่วนประกอบโลหะ แก้ว และเซรามิก
ใช้ในการหล่ออุปกรณ์ที่ทำจากโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ์ ใช้ใส่ในส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า
เส้นใยของท่อ และท่อความดัน ใช้เคลือบผิวของพื้นและผนัง
ใช้เป็นวัสดุของแผ่นกำบังนิวตรอน ซีเมนต์ และปูนขาว ใช้เคลือบผิวถนน เพื่อกันลื่น
ใช้ทำโฟมแข็ง ใช้เป็นสารในการทำสีของแก้ว

§            

พอลิเอสเตอร์ (polyester)
กลุ่มของพอลิเมอร์ที่มีหมู่เอสเทอร์ (-O•CO-) ในหน่วยซ้ำเป็นพอลิเมอร์ที่นำมาใช้งานได้หลากหลาย
เช่น ใช้ทำพลาสติกสำหรับเคลือบผิว ขวดน้ำ เส้นใย ฟิล์มและยาง เป็นต้น
ตัวอย่างพอลิเมอร์ในกลุ่มนี้ เช่น พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต พอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
และพอลิเมอร์ผลึกเหลวบางชนิด

§            

ยูรีเทน (urethane) ชื่อเรียกทั่วไปของเอทิลคาร์บาเมต
มีสูตรทางเคมีคือ
NH2COOC2H5

§            

พอลิยูรีเทน (polyurethane) พอลิเมอร์ประกอบด้วยหมู่ยูรีเทน (–NH•CO•O-) เตรียมจากปฏิกิริยาระหว่างไดไอโซยาเนต (di-isocyanates) กับไดออล (diols) หรือไทรออล
(
triols) ที่เหมาะสม ใช้เป็นกาว และน้ำมันชักเงา พลาสติกและยาง ชื่อย่อคือ PU

 

วิธีการดำเนิน

                เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

                                ขวดน้ำสีขาวขุ่น

                                เชือกหนา 4 เส้น

                                กรรไกร

                ขั้นตอนในการดำเนินงาน

                1.ตัดส่วนท้ายของขวดน้ำออก

                2.ตัดส่วนกลางที่ได้ออกเป็น  4 
ส่วน  เท่ากัน

                3.นำมาสานกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจนกว่าจะได้ขนาดตามที่ต้องการ

                4.นำเชือก 4 เส้น
มาใส่ที่ขอบของเปลสานข้างละ  2  เส้น 
และจากนั้นเราก็จะได้เปลสานที่ทำจากขวดน้ำ

ประโยชน์ที่ขาดว่าน่าจะได้รับ

1.ลดขยะภายในชุมชน

2.สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

3.สร้างความคิดจินตนาการและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

 เอกสารอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81อิง

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์