โครงงานเปลสานจากขวดน้ำ

แบบเสนอเค้าโครงโครงงาน

ชื่อโครงงาน  เปลสานจากขวดน้ำ

ชื่อผู้ทำโครงงาน         1.ด.ช.ณภัทร  แก้วพรรณราย  เลขที่ 5

                                2.ด.ญ.ปณิธี  บัวเพ็ชร  เลขที่ 21

                                3.ด.ญ.รวีวรรณ  ผลนุกูล  เลขที่23

สาขาโครงงานที่ทำ  คณิตศาสตร์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  กิตติมา  ฐิตะธรรมกุล

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

                ปัจจุบันขยะที่เป็นขวดน้ำมีอยู่มากมาย
จึงต้องนำมารีไซเคิล  เพื่อช่วยลดจำนวนขยะ
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย
ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะประดิษฐ์เปลสานจากขวดน้ำ

วัตถุประสงค์

                1.เพื่อลดขยะภายในชุมชน

                2.เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

3.เพื่อศึกษาเลขยกกำลังในการรองรับน้ำหนักและนาดตัวของผู้นอน

สมมติฐานของโครงงาน

                ถ้าขนาดของคนที่นอนสูงหรือมีน้ำหนักมากดังนั้นเราจะทำเปลสานให้มีขนาดใหญ่โดยเพิ่มเลขยกกำลัง

ตัวแปร

ตัวแปรต้น              ขนาดตัวผู้นอน

ตัวแปรตาม             เลขยกกำลังที่เพิ่มขึ้น

ตัวแปรควบคุม       ชนิดของขวดน้ำที่ใช้ทำ

 

ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน

                ขวดน้ำที่ใช้ในการประดิษฐ์  ต้องเป็นขวดน้ำเปล่า ที่มีสีขาวขุ่น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ
บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร
มีหลายชนิด เช่น 
ไนลอน ยางเทียม ใช้ทำสิ่งต่าง
ๆ เช่น
เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์

พลาสติกแบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตติงพลาสติก

เทอร์โมพลาสติก

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
หรือเรซิน เป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก
ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้
พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว
มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อย มาก จึงสามารถหลอมเหลว
หรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิม ตัวอย่าง พอลิเอทิลีน
พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ
เมื่อหลอมแล้วสามารถนำมาขึ้นรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ ชนิดของพลาสติกใน
ตระกูลเทอร์โมพลาสติก ได้แก่

§            

พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แต่อากาศผ่านเข้าออกได้
มีลักษณะขุ่นและทนความร้อนได้พอควร เป็นพลาสติกที่นำมาใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม
เช่น ท่อน้ำ ถัง ถุง ขวด แท่นรองรับสินค้า

§            

พอลิโพรพิลีน (Polypropylene:
PP) เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่าพอลิเอทิลีนทนต่อสารไขมันและความร้อนสูงใช้ทำแผ่นพลาสติถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ทนร้อน
หลอดดูดพลาสติก เป็นต้น

§            

พอลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลักษณะโปร่งใส เปราะ ทนต่อกรดและด่าง ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร
ใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น

§            

SAN (styrene-acrylonitrile) เป็นพลาสติกโปร่งใส
ใช้ผลิตชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

§            

ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) สมบัติคล้ายพอลิสไตรีน
แต่ทนสารเคมีดีกว่า เหนียวกว่า โปร่งแสง ใช้ผลิตถ้วย ถาด เป็นต้น

§            

พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride: PVC) ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร แต่ป้องกันไขมันได้ดีมีลักษณะใส
ใช้ทำขวดบรรจุน้ำมันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น
ไวน์ เบียร์ ใช้ทำแผ่นพลาสติก ห่อเนยแข็ง ทำแผ่นแลมิเนตชั้นในของถุงพลาสติก

§            

ไนลอน (Nylon) เป็นพลาสติกที่มีความเหนียวมาก
คงทนต่อการเพิ่มอุณหภูมิ ทำแผ่นแลมิเนตสำหรับทำถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ

§            

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene
terephthalate: PET) เหนียวมากโปร่งใส ราคาแพง ใช้ทำแผ่นฟิล์มบาง ๆ
บรรจุอาหาร

§            

พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate:
PC) มีลักษณะโปร่งใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกได้ดี ทนความร้อนสูง
ทนกรด แต่ไม่ทนด่าง เป็นรอยหรือคราบอาหาร จับยาก ใช้ทำถ้วย จาน ชาม ขวดนมเด็ก
และขวดบรรจุอาหารเด็ก

เทอร์โมเซตติงพลาสติก

เทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting
plastic) เป็นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ
คือทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี
เกิดคราบและรอยเปื้อนได้ยาก คงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว
เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้
แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ
พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับกันแน่น
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถนำมาหลอมเหลวได้ กล่าวคือ
เกิดการเชื่อมต่อข้ามไปมาระหว่างสายโซ่ของโมเลกุลของพอลิเมอร์ (
cross linking
among polymer chains) เหตุนี้หลังจาก พลาสติกเย็นจนแข็งตัวแล้ว
จะไม่สามารถทำให้อ่อนได้อีกโดยใช้ความร้อน
หากแต่จะสลายตัวทันทีที่อุณหภูมิสูงถึงระดับ
การทำพลาสติกชนิดนี้ให้เป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ต้องใช้ความร้อนสูง
และโดยมากต้องการแรงอัดด้วย เทอร์โมเซตติงพลาสติก ได้แก่

§            

เมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์ (melamine
formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทนแรงดันได้ 7,000-135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทนแรงอัดได้ 25,000-50,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทนแรงกระแทกได้
0.25-0.35 ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ทนความร้อนได้ถึง
140 องศาเซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี เกิดคราบและรอยเปื้อนยาก
เมลามีนใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิด และนิยมใช้กันมาก
มีทั้งที่เป็นสีเรียบและลวดลายสวยงาม ข้อเสียคือ
น้ำส้มสายชูจะซึมเข้าเนื้อพลาสติกได้ง่าย ทำให้เกิดรอยด่าง
แต่ไม่มีพิษภัยเพราะไม่มีปฏิกิริยากับพลาสติก

§            

ฟีนอลฟอร์มาดีไฮต์ (phenol-formaldehyde)
มีความต้านทานต่อตัวทำละลายสารละลายเกลือและน้ำมัน
แต่พลาสติกอาจพองบวมได้เนื่องจากน้ำหรือแอลกอฮอล์พลาสติกชนิดนี้ใช้ทำฝาจุกขวดและหม้อ

§            

อีพ็อกซี (epoxy) ใช้เคลือบผิวของอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน
และท่อเก็บก๊าซ ใช้ในการเชื่อมส่วนประกอบโลหะ แก้ว และเซรามิก
ใช้ในการหล่ออุปกรณ์ที่ทำจากโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ์ ใช้ใส่ในส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า
เส้นใยของท่อ และท่อความดัน ใช้เคลือบผิวของพื้นและผนัง
ใช้เป็นวัสดุของแผ่นกำบังนิวตรอน ซีเมนต์ และปูนขาว ใช้เคลือบผิวถนน เพื่อกันลื่น
ใช้ทำโฟมแข็ง ใช้เป็นสารในการทำสีของแก้ว

§            

พอลิเอสเตอร์ (polyester)
กลุ่มของพอลิเมอร์ที่มีหมู่เอสเทอร์ (-O•CO-) ในหน่วยซ้ำเป็นพอลิเมอร์ที่นำมาใช้งานได้หลากหลาย
เช่น ใช้ทำพลาสติกสำหรับเคลือบผิว ขวดน้ำ เส้นใย ฟิล์มและยาง เป็นต้น
ตัวอย่างพอลิเมอร์ในกลุ่มนี้ เช่น พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต พอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
และพอลิเมอร์ผลึกเหลวบางชนิด

§            

ยูรีเทน (urethane) ชื่อเรียกทั่วไปของเอทิลคาร์บาเมต
มีสูตรทางเคมีคือ
NH2COOC2H5

§            

พอลิยูรีเทน (polyurethane) พอลิเมอร์ประกอบด้วยหมู่ยูรีเทน (–NH•CO•O-) เตรียมจากปฏิกิริยาระหว่างไดไอโซยาเนต (di-isocyanates) กับไดออล (diols) หรือไทรออล
(
triols) ที่เหมาะสม ใช้เป็นกาว และน้ำมันชักเงา พลาสติกและยาง ชื่อย่อคือ PU

 

วิธีการดำเนิน

                เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

                                ขวดน้ำสีขาวขุ่น

                                เชือกหนา 4 เส้น

                                กรรไกร

                ขั้นตอนในการดำเนินงาน

                1.ตัดส่วนท้ายของขวดน้ำออก

                2.ตัดส่วนกลางที่ได้ออกเป็น  4 
ส่วน  เท่ากัน

                3.นำมาสานกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจนกว่าจะได้ขนาดตามที่ต้องการ

                4.นำเชือก 4 เส้น
มาใส่ที่ขอบของเปลสานข้างละ  2  เส้น 
และจากนั้นเราก็จะได้เปลสานที่ทำจากขวดน้ำ

ประโยชน์ที่ขาดว่าน่าจะได้รับ

1.ลดขยะภายในชุมชน

2.สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

3.สร้างความคิดจินตนาการและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

 เอกสารอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81อิง

 

 

 

 

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 415 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak