ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

http://www.thaigoodview.com/node/152406

ด.ช. พรหมวิวัฒน์ ลักษณะพรหม เลขที่ 17 ม.3/4ก

http://www.thaigoodview.com/node/152403

นาย ภูมิ     ภู่ศิริ  ม.3/4ข เลขที่ 46 

นายยงยุทธ  ใยไหม ม.3/4 เลขที่ 45

 

www.thaigoodview.com/node/152348 

ด.ช. สุทธิพจน์ ทรัพย์บุญวิไล ชั้น ม.3/4 เลขที่ 16

www.thaigoodview.com/node/152339

http://www.thaigoodview.com/node/152338

นาย ศราวุธ ชูเกาะ ม.3/4 เลขที่ 48

 

รูปภาพของ panuwat_rs111

 เด็กชายภาณุวัฒน์  วงษ์ยงน้อย  เลขที่ 23  ม.3/4ก

http://www.thaigoodview.com/node/152330

 http://www.thaigoodview.com/node/152317

ด.ช.อภินัทธ์  อินทรมานวงศ์ ม.3/4 เลขที่ 42 

http://www.thaigoodview.com/node/152301

 

ด.ช . วัชรากร ปิ่นสุวรรณ ม.3/4 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/152275

ของ ด.ช.นฤพล เสียงใหม่ ม3/4 เลขที่ 33 

http://www.thaigoodview.com/node/152274

 

งานหน่วย 3-4 ของ นาย บัญชา วอนสันเทียะ ม.3/4ก เลขที่ 9(อันนี้แก้แล้วนะครับ) 

 

นาย กิติศักดิ์ พิศนอก ม.3/4 เลขที่ 30
http://www.thaigoodview.com/node/152273

http://www.thaigoodview.com/node/152272

ด.ช. ชุติวัต ทองเสนา ม3/4 เลขที่ 29 

ส่งหน่วย 3-4 

http://www.thaigoodview.com/node/152271

นาย ธนกร  ทอดสูงเนิน  ม.3/4  เลขที่ 36 

http://www.thaigoodview.com/node/152269

ด.ช.  ชยพฤฒ    พิมเสน ม.3/4  เลขที่ 31

 ส่งงานครับ  นายธนเสฎฐ์  รากเงิน ชั้นม.3/4ก เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/152268

ส่งงาน ด.ช.สิทธิพงษ์ เถื่อนสันเทียะ ม.3/4 เลขที่ 22

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4

http://www.thaigoodview.com/node/152267    

 

http://www.thaigoodview.com/node/152265

นาย ธีรเดช พิมลนอก ม.3/4 เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/152229

งานหน่วย 3-4 ของ นายณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ ม.3/4ข เลขที่ 39 

http://www.thaigoodview.com/node/152227

หน่วย3-4  โดยนายณภัฒร์ สุวรรณศร ม.3/4 เลขที่14 

รูปภาพของ rsm50985

 นายปุญญพัฒน์ เจริญสุข ม.3/4 เลขที่ 19   หน่วย 3-4

 

http://www.thaigoodview.com/node/152228

http://www.thaigoodview.com/node/152226

นาย ธัชปรัชญ์  ดวงดี  ม.3/4  เลขที่ 26  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4 

http://www.thaigoodview.com/node/151860

นาย  ภูมิ   ภู่ศิริ  เลขที่  46 

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ  

 1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 4. ความสามารถในการสื่อสาร
 5. ความสามารถในการคิด

 

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

ตอบ  

 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต 
 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์ 
 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ 
 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร 
 6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง
 7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา
 8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์และสำนักงาน 

 

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

ตอบ  

 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา            
 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ        
 3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี        
 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน 
 5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน  

 

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ  

 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
 5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
 6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
 7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
 8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

 

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ตอบ ความสำคัญ

 

 1. สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ
 2. การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์
 3. คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญแทนเครื่องมืออื่นๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เป็นต้น
 4. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน
 5. คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆ

 

ประโยชน์

 

 1. ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงาน
 2. ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชนมากขึ้น
 3. ทำให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
 4. ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 5. ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
 6. ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 7. ทำให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา
 8. ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 9. ทำให้รู้วิธีการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงาน
 10.   ทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต 

  ด.ช. ภูมิ ภู่ศิริ    ม.3/4ข เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/148001

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ  

 1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 4. ความสามารถในการสื่อสาร
 5. ความสามารถในการคิด

 

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

ตอบ  

 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต 
 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์ 
 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ 
 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร 
 6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง
 7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา
 8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์และสำนักงาน 

 

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

ตอบ  

 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา            
 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ        
 3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี        
 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน 
 5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน  

 

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ  

 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
 5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
 6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
 7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
 8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

 

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ตอบ ความสำคัญ

 

 1. สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ
 2. การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์
 3. คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญแทนเครื่องมืออื่นๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เป็นต้น
 4. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน
 5. คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆ

 

ประโยชน์

 

 1. ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงาน
 2. ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชนมากขึ้น
 3. ทำให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
 4. ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 5. ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
 6. ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 7. ทำให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา
 8. ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 9. ทำให้รู้วิธีการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงาน
 10.   ทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต

http://thaigoodview.com/node/146536

 

ด.ช.วัชรากร ปิ่นสุวรรณ ม.3/4 เลขที่ 12

บัญชา  วอนสันเทียะ ม.3/4 เลขที่ 9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/146547 

http://thaigoodview.com/node/147389

ด.ช.พิขขากร โลหณุต ม.3/4 เลขที่3

http://www.thaigoodview.com/node/147378

 

นายพชร  ลือชา  ชั้น ม.3/4  เลขที่ 5  

http://www.thaigoodview.com/node/146545

ด.ช. ณัฐชนน ทวีพุดซา ม.3/4 เลขที่ 28

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์