ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

http://www.thaigoodview.com/node/152656 เด็กชายสุทธวีร์  กางแก้ว ม.3/8ข เลขที่ 44

http://www.thaigoodview.com/node/152629 สาธิต เพิ่มชาติ ม.3/8 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/152628 ศุภวิชญ์ ป้องแก้ว ม.3/8 เลขที่45

http://www.thaigoodview.com/node/152533

รวิพล พุกพิลา ม.3/8 เลขที่12 

http://www.thaigoodview.com/node/152477?q=node/152477 จิรโรน์ ศิริพัฒน์ธนกฤษ ม.3/8 เลขที่ 26

 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/152441

รวิพล พุกพิลา ม.3/8 เลขที่12 

http://www.thaigoodview.com/node/152438

นาย สาธิต เพิ่มชาติ  3/8 เลขที่ 38

http://thaigoodview.com/node/152437 นายธีรพันธุ์  สันติสุขประเสริฐ ม.3/8 ก เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/152436

พงศกร  เหรียญสูงเนิน ม.3/8 เลขที่ 41

http://www.thaigoodview.com/node/152209

 นาย ศรัณยู กรมวงษ์ ม.3/8ก. เลขที่ 1 

http://www.thaigoodview.com/node/152435
นาย ศิลา สุนทรเมือง ชั้น ม.3/8 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/152293

นายปรินทร  เติมศรีสุข  ชั้นม.3/8 เลขที่37

 

http://www.thaigoodview.com/node/152232 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน ม.3/8 เลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/152225

นาย ปิยวัช จงจอหอ ชั้น 3/8 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/152222

 

นาย ธนากร รื่นรวย ม.3/8 เลขที่ 39  

http://www.thaigoodview.com/node/152221 นาย นัทธพงศ์ พาจันทึก 3/8 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/152220

 

นายจักรภพ จอมจะบก ม.3/8 เลขที่่่่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/152219

อุกฤษฎ์     ปลั่งกลาง  ม.3/8  เลขที่ 4 Embarassed

http://www.thaigoodview.com/node/152218
ภูบดินทร์ แย้มโคกสูง 3/8 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/152214 นายศิรสิทธิ์ ช่างผัส   ม.3/8  เลขที่17

 

http://www.thaigoodview.com/node/152215

 

นาย สุปะกิจ เหมิกจันทึก ม.3/8 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/152210 นายจักริน  บรรจงปรุ   ม.3/8ข เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/152208

อุกฤษฎ์   ปลั่งกลาง ม./8  เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/146698

นายธนากร รื่นรวย ม.3/8 เลขที่ 39  

http://www.thaigoodview.com/node/146649

นาย ระพี ตระกูลร่มโพธิ์เงิน ม.3/8 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/146648

สุทธวีร์ กางแก้ว ม.3/8 เลขที่44

http://www.thaigoodview.com/node/146641

 

ด.ช.ธนกฤต ชาติอนุลักษณ์ ม.3/8 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/146646

ด.ช.ธีรเดช แก้วดคกสูง ม3/8ข เลขที่42

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์