ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14  ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

 

ใหม่!!!

ธนากร ขอย้ายกลาง ม.3/14ข เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/152649

http://www.thaigoodview.com/node/152633

ศุภโชค สว่างจิต 

http://www.thaigoodview.com/node/152632

นาย กฤณพัฒน์   ธนวัฒน์จิณกุลล   ม.3/14  เลขที่  39

http://www.thaigoodview.com/node/152631

นาย ศักดา ศุภวชิรานันท์ ม.3/14 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/152630

นายธนวัฒน์ นวลหงษ์  ม.3/14 เลขที่44

ใหม่!!

นาย พัทธพล ดาขวา ม.3/14ข เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/152622

http://www.thaigoodview.com/node/152416

นาย ฉัตรมงคล พรเลิศ ม.3/14ก เลขที่ 16 

ใหม่ !!!!

http://www.thaigoodview.com/node/152384

นาย วิภู ชมโคกกรวด ม.3/14 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/152382

นาย กิตตินันท์   โสพุดอ่อน ม. 3/14 เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/152383

ด.ช.พชรพล กุศลานุคุณ ม.3/14 เลขที่ 27

## ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/152381

นาย จักรกริช ภู่กิตติคุณ ม.3/14 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/152380

นาย ฐิติวุฒิ คุขุนทด ม.3/14 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/152379 

เฉลิมศักดิ์ สอนสมบูรณ์สุข  ม.3/14  เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/152378 

   จรัส คำสกุลวัฒนา ม3/14 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/152376

ศวีระ  คล่องศิลป์ ชั้นม3/14 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/146317

นาย ศักดา ศุภวชิรานันท์ ม.3/14 เลขที่ 10

1. ตอบ 1.การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รัจากการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว มีหลายประเภทเช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงานหรือในรูปแบบกราฟ เป็นต้น

           2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบและนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้

           3.วิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง  ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน

           4. วิเคราะห์วิธีการ หมายถึง ลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา

2. ตอบ   1. โครงสร้างตามลำดับ เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนทำงานตามลำดับก่อนหลัง หรือจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้น  

             2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใดซึ่งมี 4 ทางเลือก

             2.1 เลือกทำเฉพาะเงื่องไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น

             2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่งและถ้าเป็นเท็จ    ให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง

              2.3 คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง หรือจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเงื่อนไข 

              2.4 คำสั่งแบบหลายทางเลือก เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนใดให้ทำตามคำสั่งนั้นๆ

              3. โครงสร้างแบบทำงานซ้ำเป็นโครสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข

http://www.thaigoodview.com/node/152374

ธีรศักดิ์ อยู่ทองหลาง 3/14 เลขที่ 34

ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/152375

นาย ตระการ ปานะบุตร ม.3/14 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/152373

นาย เพชราช  ภูมิสนิท  ม.3/14  เลขที่  32

http://www.thaigoodview.com/node/152371

อภิเชษฐ์ ปัทมศรีรีตนา 3/14 เลขที่ 38

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

 • 1.ตอบ    1.การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รัจากการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว เรียกว่า               "ผลลัพธ์" ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงานผลลัพธ์ในรูปกราฟ
 •        2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบอาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนดให้มีอยู่แล้ว และนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้           โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ว่า ต้องการอะไร จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ
 •        3.การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน เช่น ผลลัพธ์ที่           ได้จากการบวกเลข 2 จำนวน จะเก็บไว้ที่ตัวแปร resulf แล้วนำ resulf มาแสดงผลทางหน้าจอ
 •        4.การวิเคราะห์วิธีการ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา                    

       2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน)  

                

   1.โครงสร้างตามลำดับ เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่ม           ต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียวและจุดสิ้นสุดจุดเดียว และขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 •        2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็น           จริงหรือไม่หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างแบบมีทางเลือก                 สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

            2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น

            2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่งและ                 ถ้าเป็นเท็จให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง

            2.3คำสั่งแบบซ้อนกัน เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง หรือจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จ                   ทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเงื่อนไข 

             2.4คำสั่งหลายแบบทางเลือก เมื่่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เป็นการตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนใดให้ทำตามคำ                  สั่งนั้นๆ

         3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข เช่น การหาค่า Factoricl ของตัวเลขใดๆ การหาผล            คูณของสูตรคูณ 

http://www.thaigoodview.com/node/152368

 นายพิทยาภัทร์          บุญพา ม.3/14ข เลขที่42

http://www.thaigoodview.com/node/152369

นายพัทธพล ดาขวา 3/14

http://www.thaigoodview.com/node/152367

นาย อิทธิพร  วัฒนานุสรณ์ ม.3/14 เลขที่ 3 

http://www.thaigoodview.com/node/152366

นาย พันธกานต์ คู่ตระกูล ม3/14 เลขที่ 2 

http://www.thaigoodview.com/node/152365

นาย จักกริช เสิศพยาบาล ม.3/14 เลขที่ 12

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

1.การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว เรียกว่า "ผลลัพธ์" ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงาน ผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ เพื่อช่วยในการทำงานว่าต้องการผลลัพธ์รูปแบบใด มีข้อมูลใดบ้างที่ต้องการแสดงสำหรับช่วยในการตัดสินใจการทำงานให้มีคุณภาพ

2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ อาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนดให้หรือมีอยู่แล้ว และนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้ โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ว่าต้องการอะไร จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

3.การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน เช่น ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลข 2 จำนวน จะเก็บไว้ที่ตัวแปร result แล้วนำ result มาแสดงผลทางหน้าจอ

4.การวิเคราะห์ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

1.โครงสร้างตามลำดับ (sequence structure) เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียวและจุดสิ้นสุดจุดเดียว และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก (selection sturcture) เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่ หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างแบบมีทางเลือกสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท

2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง

2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ

2.3 คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน

2.4 คำสั่งแบบหลายทางเลือก เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง 

3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ (iteration structure) เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข เช่น เพื่อหาค่า Factorial ของตัวเลขใดๆ การหาผลคูณของสูตรคูณ

นาย พันธกานต์  คู่ตระกูล ม.3/14 เลขที่ 2  

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

1.การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว เรียกว่า "ผลลัพธ์" ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงาน ผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ เพื่อช่วยในการทำงานว่าต้องการผลลัพธ์รูปแบบใด มีข้อมูลใดบ้างที่ต้องการแสดงสำหรับช่วยในการตัดสินใจการทำงานให้มีคุณภาพ

2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ อาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนดให้หรือมีอยู่แล้ว และนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้ โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ว่าต้องการอะไร จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

3.การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน เช่น ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลข 2 จำนวน จะเก็บไว้ที่ตัวแปร result แล้วนำ result มาแสดงผลทางหน้าจอ

4.การวิเคราะห์ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

1.โครงสร้างตามลำดับ (sequence structure) เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียวและจุดสิ้นสุดจุดเดียว และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก (selection sturcture) เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่ หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างแบบมีทางเลือกสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท

2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง

2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ

2.3 คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน

2.4 คำสั่งแบบหลายทางเลือก เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง 

3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ (iteration structure) เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข เช่น เพื่อหาค่า Factorial ของตัวเลขใดๆ การหาผลคูณของสูตรคูณ

http://www.thaigoodview.com/node/152362

นาย ธนบดี ณีสูงเนิน ม.3/14ก เลขที่ 17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์