ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14  ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

 

http://www.thaigoodview.com/node/152364

อนุชา ฟอนโคกสูง 3/14 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/152363

ด.ช.นรวิชญ์ สิงหรา ม.3/14ข เลขที่35

http://www.thaigoodview.com/node/152361

นาย อนัดชา  บัวศรี  ชั้น ม.3/14 เลขที่41

มังกร เ ทียมรัตน์  ม. 3/14  เลขที่ 13 

 

http://www.thaigoodview.com/node/152360

นาย โชติพงษ์ ไพเราะ ชั้น ม.3/14 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/152359

 

http://www.thaigoodview.com/node/152358ฃ

นาย จักกกริช เลิศพยาบาล เลขที่ 12 ชั้น ม.3/14 ก.

http://www.thaigoodview.com/node/152357

http://www.thaigoodview.com/node/152356

นพรุจ ดวงกลาง 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  

ตอบ. 1.การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รัจากการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว เรียกว่า               "ผลลัพธ์" ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงานผลลัพธ์ในรูปกราฟ

       2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบอาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนดให้มีอยู่แล้ว และนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้           โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ว่า ต้องการอะไร จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ

       3.การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน เช่น ผลลัพธ์ที่           ได้จากการบวกเลข 2 จำนวน จะเก็บไว้ที่ตัวแปร resulf แล้วนำ resulf มาแสดงผลทางหน้าจอ

       4.การวิเคราะห์วิธีการ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  

ตอบ. รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เขียนโปรแกรมมีอยู่ 3 รูปแบบ ซึ่งเรียกว่า โปรแกรมโครงสร้าง ดังนี้

       1.โครงสร้างตามลำดับ เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่ม           ต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียวและจุดสิ้นสุดจุดเดียว และขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

       2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็น           จริงหรือไม่หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างแบบมีทางเลือก                 สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

          2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น

          2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่งและ                 ถ้าเป็นเท็จให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง

          2.3คำสั่งแบบซ้อนกัน เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง หรือจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จ                   ทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเงื่อนไข 

           2.4คำสั่งหลายแบบทางเลือก เมื่่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เป็นการตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนใดให้ทำตามคำ                  สั่งนั้นๆ

       3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข เช่น การหาค่า Factoricl ของตัวเลขใดๆ การหาผล            คูณของสูตรคูณ 

http://www.thaigoodview.com/node/149419

 

 

ศุภโชค สว่างจิตร 3/14 เลขที่ 15

ด.ช.พัทธพล  ดาขวา ม.3/14 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/146455

http://www.thaigoodview.com/node/149418

 

นาย อนัดชา บัวศรี ชั้น ม.3/14 เลขที่ 41

....

นาย จรัส คำสกุลวัฒนา ม.3/14 เลขที่.18

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

คำตอบ

1.ตอบ 1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถที่เกิดจากการที่นักเรียนผู้ทำโครงงานต้องนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนนักเรียนเข้าใจโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

         2.ความสามารถในการคิด ซึ่งผู้เรียนจะมีการคิดในลักษณะต่างๆดังนี้

         1.การคิดวิเคราะห์

         2.การคิดสังเคราะห์

         3.การคิดอย่างสร้างสรรค์

         4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

         5.การคิดอย่างเป็นระบบ

         3.ความสามารถในการแก้ปัญหา

         4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

          5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

2.ตอบ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

3.ตอบ 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

         2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

         3.โครงงานทดลองทฤษฎี

          4.โคงงานประยุกต์ใช้งาน

          5.โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

4.ตอบ 1.สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน

         2.เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

         3.สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

         4.ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

5.ตอบ ทำให้มีขั้นตอนทีระเอียดในการทำโครงงาน

http://www.thaigoodview.com/node/149416

อิทธิพร  วัฒนานุสรณ์  3/14  เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/149415

 

อภิเชษฐ์ ปัทมศรีรัตนา ม.3/14  เลขที่ 38

ด.ช.ธนาทร ไชยชะนะ ชั้นม.3/14 เลขที่ 11 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

คำตอบ

1.ตอบ 1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถที่เกิดจากการที่นักเรียนผู้ทำโครงงานต้องนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนนักเรียนเข้าใจโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

         2.ความสามารถในการคิด ซึ่งผู้เรียนจะมีการคิดในลักษณะต่างๆดังนี้

         1.การคิดวิเคราะห์

         2.การคิดสังเคราะห์

         3.การคิดอย่างสร้างสรรค์

         4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

         5.การคิดอย่างเป็นระบบ

         3.ความสามารถในการแก้ปัญหา

         4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

          5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

2.ตอบ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

3.ตอบ 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

         2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

         3.โครงงานทดลองทฤษฎี

          4.โคงงานประยุกต์ใช้งาน

          5.โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

4.ตอบ 1.สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน

         2.เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

         3.สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

         4.ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

5.ตอบ ทำให้มีขั้นตอนทีระเอียดในการทำโครงงาน

http://www.thaigoodview.com/node/149414

ธนากร  ขอย้ายกลาง  3/14  เลขที่  25

ด.ช. อนุชา ฟอนโคกสูง ม. 3/14 เลขที่ 14

 

http://www.thaigoodview.com/node/149412?q=node/149412

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14  ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

1.ตอบ 1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถที่เกิดจากการที่นักเรียนผู้ทำโครงงานต้องนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนนักเรียนเข้าใจโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

         2.ความสามารถในการคิด ซึ่งผู้เรียนจะมีการคิดในลักษณะต่างๆดังนี้

         1.การคิดวิเคราะห์

         2.การคิดสังเคราะห์

         3.การคิดอย่างสร้างสรรค์

         4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

         5.การคิดอย่างเป็นระบบ

         3.ความสามารถในการแก้ปัญหา

         4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

          5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

2.ตอบ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

3.ตอบ 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

         2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

         3.โครงงานทดลองทฤษฎี

          4.โคงงานประยุกต์ใช้งาน

          5.โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

4.ตอบ 1.สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน

         2.เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

         3.สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

         4.ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

5.ตอบ ทำให้มีขั้นตอนทีระเอียดในการทำโครงงาน

http://www.thaigoodview.com/node/147323 

ฉัตรมงคล พรเลิศ ม.3/14ก เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/147322

นาย ณัฐสรณ์ ศรีระการ ชั้น ม.3/14 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/147319

ด.ช.บดินทร์ ชมภูศรี ม.3/14 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/149417

นาย ธนบดี ณีสูงเนิน ม.3/14ก เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/147313

ด.ช. จักรกริช ช่างปรุ ม. 3/14 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/147314

นาย จักกริช เลิศพยาบาล 3/14   เลขที่        12

http://www.thaigoodview.com/node/147311

ด.ช. ธนวัฒน์ นวลหงษ์ ม.3/14 เลขที่  44

http://www.thaigoodview.com/node/147312

วิภู ชมโคกกรวด 3/14ข เลขที่26

http://www.thaigoodview.com/node/147310

กิตตินันท์   โสพุดอ่อน ม. 3/14 เลขที่ 40

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์