ด.ช.ศุภณัฐ อ่อนศรี ม.3/4 เลขที่ 13

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ 1.ความสามารถในการสื่อสาร เกิดจากนักเรียนต้องเสนอฟลงานให้เพื่อนและครูเข้าใจจึงต้องสื่อด้วยวิธีต่างๆเพื่อนให้ผู้อื่นเข้าใจโครงงาน

2.ความสามารถในการคิด มีลักษณะต่างๆ 1.คิดวิเคราะห์ 2.คิดสังเคราะห์ 3.คิดสร้างสรรค์ 4.คิดอย่างมีวิจารณญาณ 5.คิดอย่างเป็นระบบ

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เกิดจากการวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายปัญหารวมทั้งประยุกต์ ทักษะ และใช้เครื่องมือให้เหมาะกับการแก้ปัญหา

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เกิดจากการนำความรู้และกระบวนการต่างๆไปใช้ในการพัฒนาโครงงานและใช้ในชีวิต

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เกิดจากการที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

ตอบ ทำให้โครงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

ตอบ 1.โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจ ผ่านสื่อเรียนรู้เรื่องๆ

2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการสร้างฮาร์ดแวร์ซึ่ง จะสามารถช่วยงานในด้านต่างๆได้

3.โครงงานทดลองทฤษฏี การใช้คอมเพื่อจำลองสถานการณ์ที่ไม่สามารถทดลองได้จริง เนื่องจากอาจก่อเหตุอันตรายได้

4.โครงงานประยุกต์ใช้งาน เป็นการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาศึกษาระบบ การทำงานและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

5.โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและออกแบบโปรแกรม ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

 

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ1.สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน

2.เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

3.สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

4.ไม่ก่อเกิดผลทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

 

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ตอบ เพื่อแสดงอกถึงผลผลิตทางความคิด ความพยายามในการทำงานและเป็นวิธีทำให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์