ด.ช. อภิสิทธิ์ อวยชัย ชั้น ม.3/4 เลขที่ 10

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ - การสื่อสาร ผู้เรียนได้นำเสนอ

- ความสามารถในการคิด เกิดการวิเคาร์สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบ

- ความสามารถในการแก้ปัญหา เข้าใจและอธิบายปัญหา

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การที่ผู้เรียนได้รู้และกระบวนการต่างๆไปใช้ในการพัฒนาโครงงาน

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี


2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

ตอบ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์และสำนักงาน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง


3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ


ตอบ 5 ประเภท 


1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา สามารถช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้

  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการสร้างฮาร์ดแวร์


3. โครงงานทดลองทฤษฎี ทำเพื่อช่วยจำลองสถานการ์ณไม่สามารถเกิดขึ้นจริง


4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน เป็นการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาศึกษาระบบการทำงาน


5. โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน 


4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ  1.สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน

       2.เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้


3.สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

       4.ไม่ก่อเกิดผลทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

 

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ตอบ เพื่อแสดงถึงผลผลิตทางความคิด ความพยายามสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์