เผยแพร่ผลงานวิชการ ครูคำปอน ไสยชาติ ครู คศ.2

เรื่อง      รายงานการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  เรื่อง บทประยุกต์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน       นายคำปอน  ไสยชาติ  หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

                          

ปีที่รายงาน   พ.ศ.  2555   บทคัดย่อรายงานการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  เรื่อง  บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้นักเรียนจำนวน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  70   ขึ้นไป 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง บทประยุกต์ และ 3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มเป้าหมาย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  14  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  เรื่อง  บทประยุกต์  จำนวน  18  แผน  นวัตกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่องบทประยุกต์  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่  28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 19  มกราคม  พ.ศ.  2555   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการทดสอบค่าที  ( t-test )  ผลการศึกษา  พบว่า                1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   75.50   นักเรียนจำนวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  78.58  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  70  ขึ้นไป  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบค่าที ( t-test )  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  3.  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ในภาพรวม  พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยสรุปอยู่ในระดับมาก ( X =  4.413 ,  S.D.  =  0.657 )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์