เค้าโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นในร้านเสี่ยงโชค ม.2/13

เค้าโครงงานชื่อโครงงาน          ความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคชื่อผู้จัดทำโครงงาน            1.เด็กชายเกียรติยศ  พิบูลย์                     ม.2/13                   เลขที่ 3                                                2.เด็กหญิงกุลพิชฌา  บำ