เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงงานพื้นที่ผิวน้อยแต่ปริมาตรบรรจุมาก

เด็กหญิงพินทุสร   ศรีวิไล ม.2/11 เลขที่ 23

 *เป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาตรเเละพื้นที่*

 รายงานโครงงานคณิตศาสตร์

เรื่อง โคมไฟรักษ์โลก : Save World Lamps

โดย

1. เด็กหญิงกมลเนตร สันติวิทยารมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2. เด็กหญิงดุษฎี ศิริวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

3. เด็กหญิงเพชรชนก จันทร์หอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โรงเรียนบ้านนาสาร เขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์

ประเภท ทดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552

เรื่อง โคมไฟรักษ์โลก : Save World Lamps

โดย

1. เด็กหญิงกมลเนตร สันติวิทยารมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2. เด็กหญิงดุษฎี ศิริวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

3. เด็กหญิงเพชรชนก จันทร์หอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูที่ปรึกษา 1. นางชูศรี มิตะกา

ครูที่ปรึกษา 2. นางสาวนุตริยา จิตตารมย์

โรงเรียน บ้านนาสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3

ชื่อโครงงาน โคมไฟรักษ์โลก : Save World Lamps

ชื่อผู้ทำโครงงาน

1. เด็กหญิงกมลเนตร สันติวิทยารมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2. เด็กหญิงดุษฎี ศิริวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

3. เด็กหญิงเพชรชนก จันทร์หอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานีเขต 3

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

นางชูศรี มิตะกา

นางสาวนุตริยา จิตตารมย์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องโคมไฟรักษ์โลก จัดทำขึ้นเพื่อนำความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติมา

ประยุกต์ใช้เพื่อประดิษฐ์เป็นโคมไฟที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณความเข้ม

ของแสงสว่างจากโคมไฟรูปเรขาคณิตสามมิติแบบต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ผิวภายในใกล้เคียงกัน

จากการทดลองพบว่าปริมาณความเข้มของแสงสว่างจากโคมไฟรูปเรขาคณิตสาม

มิติทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า กรวย ให้ความแสงสว่างมากกว่ารูปทรงอื่นๆ ซึ่งสามารถเรียงตามลำดับ

ความสว่างจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ กรวย พีระมิด ครึ่งทรงกลม ทรงกระบอก และสุดท้าย

คือปริซึม ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะของกรวยมีฐานกว้างและมียอดแหลมช่วยในการสะท้อนของ

แสงได้ดีกว่าแบบอื่น ๆ เราสามารถนำรูปกรวยไปใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆ เช่น นำรูปกรวย

ไปทำเป็นโคมไฟประดับห้องต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ

เครื่องใช้ช่วยลดปัญหาในกำจัดการขยะ และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนายสุชาติ หงษ์ทอง ที่ให้คำแนะนำ

และกำลังใจ ขอขอบพระคุณคุณครูชูศรี มิตะกา คุณครูนุตริยา จิตตารมย์ และคุณครูในกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ที่คอยให้คำ ปรึกษาให้แนวทางในการทำ โครงงาน รวมถึงคำ แนะนำ ต่าง ๆ

ขอขอบพระคุณคุณครูนเรศ อ่อนศรี และคุณครูสมมิตร สารทิพย์ ที่ช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์และ

คำ แนะนำ ในการจัดทำ โครงลวด ฐานไม้ของโคมไฟ และการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

ขอขอบพระคุณคุณครูพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ ที่ช่วยอนุเคราะห์สีทาโคมไฟ และขอขอบพระคุณ

คุณฐิติพงศ์ เครือหงส์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ช่วย

อนุเคราะห์เครื่องมือวัดปริมาณความเข้มแสง ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ทุกคน

ที่มีน้ำใจช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มากมาย สุดท้ายขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ช่วยให้กำลังใจ

จนโครงงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ก

กิตติกรรมประกาศ ข

สารบัญตาราง ง

สารบัญรูปภาพ จ

บทที่ 1 บทนำ 1

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ 9

บทที่ 4 ผลการดำเนินการ 16

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการดำเนินการ 18

บรรณานุกรม 20

ภาคผนวก 21

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางแสดงมาตรฐานกำหนดความสว่าง 8

ตารางแผนปฏิบัติงาน 15

ตารางเปรียบเทียบปริมาณความเข้มของแสงสว่าง 17

สารบัญรูปภาพ

หน้า

รูปที่ 1 ลักซ์มิเตอร์ 7

รูปที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงาน 9

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของครึ่งทรงกลม 10

รูปที่ 4 ส่วนประกอบของกรวย 10

รูปที่ 5 ส่วนประกอบของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส 11

รูปที่ 6 ส่วนประกอบของปริซึม 12

รูปที่ 7 ส่วนประกอบของทรงกระบอก 12

รูปที่ 8 โครงลวดของแต่ละรูปทรง 13

รูปที่ 9 โคมไฟประกอบด้วยกระดาษลังและถุงขนม 13

รูปที่ 10 รากไม้นำมาจัดทำฐานของโคมไฟ 14

รูปที่ 11 ประกอบตัวโคมไฟและฐานโดยวัดระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับพื้น 14

รูปที่ 12 ทาสีตกแต่งโคมไฟแต่ละรูปทรง 14

รูปที่ 13 วัดปริมาณความเข้มของแสงสว่างจากโคมไฟด้วยลักซ์มิเตอร์ 14

รูปที่ 14 โคมไฟรักษ์โลกเสร็จสมบูรณ์ 15

บทที่ 1

บทนำ

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกในปัจจุบัน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของประเทศชาติ ซึ่งในการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญ ดังที่ยุพิน พิพิธกุล (2545: 15) ได้กล่าว

ไว้ว่า “วิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็น

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม” และสมศักดิ์ โสภณพินิจ (2547: 14) ได้

กล่าวสรุปในทำนองเดียวกันว่า ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกนำมาประยุกต์ ปรับปรุง พัฒนา

ร่วมกับศาสตร์สาขาอื่น ทำให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นอย่างมากจนถึงทุก

วันนี้

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) กลายเป็นปัญหาใหญ่ของผู้คน

ทั้งโลก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการใช้ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ให้ความสะดวกสบาย

แก่มนุษย์ ขณะเดียวกันยังก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากมายทั่วโลก เพราะกว่าที่พลาสติกจะย่อยสลาย

ต้องใช้เวลานานหลายร้อยปีพลาสติกจึงจะสลายไปหมด ซึ่งวิธีในการกำจัดก็มีหลายวิธี เช่น การฝัง

กลบ แต่การฝังกลบเป็นวิธีที่สะดวกแต่ให้ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเห