สารและสสาร

   สสารและสาร
   สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องอำนวยความสะดวก สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งต้นไม้ ดิน น้ำ อากาศ นัก วิทยาศาสตร์จัดสิ่งเหล่านี้เป็นสสาร
   สสาร คือสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีตัวตน ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ อาจมองเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์เรียกสสารที่รู้จักแล้วว่า สาร
   สาร คือสสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนซึ่งก็คือเนี้อของสสารนั่นเอง                                     ตัวอย่างของสาร  ผงชูรส เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต(MonoSodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร โมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือของกรดกลูตามิค ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีน
 โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride, สูตรเคมี: NaCl) มีชื่อที่เรียกทั่วไปดังนี้ เกลือแกง หรือ เกลือโต๊ะ หรือ ฮาไลต์ เป็นสารประกอบเคมี โซเดียมคลอไรด์เป็น เกลือ ที่บทบาทต่อความเค็มของ มหาสมุทร และ ของเหลวภายนอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เป็นส่วนประกอบหลักใน เกลือที่กินได้ มันถูกใช้อย่างกว้างขวางในการเป็นเครื่องปรุงรส และใช้ในการถนอมอาหาร
    การจำแนกประเภทของสาร
 สารเนื้อเดียว 

1.  สารบริสุทธิ์  หมายถึง  สารเนื้อเดียวยที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว  มีสมบัติเหมือนกัน  แบ่งเป็น                                       1.1 ธาตุ    คือ  สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารชนิดเดียว  ไม่สามารถแยกหรือสลายออกเป็นสารอื่นได้  เช่น เงิน  ทอง  คาร์บอน  ออกซิเจน  เป็นต้น  ในปัจจุบันมีการค้นคว้าพบธาตุประมาณ  107  ธาตุ  เป็นธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  92  ธาตุ ที่เหลือเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง  ธาตุจำแนกออกเป็น  3  ชนิด  ดังนี้
  1) โลหะ  มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ  ยกเว้นปรอทที่เป็นโลหะแต่อยู่ในสถานะของเหลว  โลหะจะมีผิวเป็นมันวาว  มีจุดเดือดสูง  และนำไฟฟ้าได้ดี  โลหะบางชนิดเป็นสารแม่เหล็ก  ตัวอย่างของธาตุโลหะ  เช่น  เหล็ก  ทองแดง  สังกะสี  แมกนีเซียม  เป็นต้น
  2)  อโลหะ    เป็นได้ทั้ง3  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว  และก๊าส  เช่น  กำมะถันเป็นของแข็งสีเหลือง  ธาตุโบรมีนเป็นของเหลวสีแดง  และคลอรีนเป็นก๊าสสีเขียวอ่อน  อโลหะส่วนใหญ่มีสมบัติตรงข้ามกับโลหะ  เช่น  เปราะ  ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดเดือดต่ำ        
  3)  ธาตุกึ่งโลหะ  เป็นธาตุที่มีสมบัติกึ่งโลหะและอโลหะ  เช่น  โบรอนเป็นของแข็งสีดำ  เปราะ  ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดเดือดสูงถึง 4,000  องศาเซลเซียล  ธาตุซิลิคอน  เป็นของแข็งสีมันวาว  เปราะ  นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย  มีจุดเดือด  3,265  องศาเซลเซียล

สารละลาย
  สารละลาย  หมายถึง  สารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารประกอบตั้งแต่  2  ชนิดไปมารวมกัน  โดยที่มีธาตุหรือสารประกอบตัวหนึ่งเดป็นตัวถูกละลาย  สานละลายอาจอยู่ในสถานะของแข็ง  ของเหลว  หรือแก๊สก็ได้
 เกณฑ์ที่จะกำหนดว่าสารใดเป็นตัวทำละลาย  และสารใดจะเป็นตัวถูกละลาย  ให้พิจารณาจากปริมาณ  และสถานะขององค์ประกอบ  ดังนี้
 1.  ถ้าตัวทำละลายและตัวถูกละลายอยู่ในสถานะเดียวกัน  เช่น  ของแข็งกับของแข็ง  จะกำหนดให้สารที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวทำละลาย  และสารที่มีปริมาณน้อยกว่าเป็นตัวถูกละลาย
  2.  ถ้าตัวทำละลายและตัวถูกละลายอยู่ในสถานะต่างกัน  เช่น  ของแข็งกับของเหลว  เมื่อผสมกันแล้วมีสถานะเหมือนกับสารใด  ให้ถือว่าสารนั้นเป็นตัวทำละลายอีกสารหนึ่งเป็นตัวถูกละลาย  เช่น  เกลือ (  ของแข็ง )  กับน้ำ
( ของเหลว) เมื่อรวมกันแล้วเป็นของเหว  ดังนั้นนำจัดเป็นตัวทำละลาย  ส่วนเกลือเป็นตัวถูกละลาย
  ตัวทำละลาย (solvent) ตามความหมายแบบเดิมคือ สารในสารละลายที่มีปริมาณมากกว่าตัวถูกละลาย ถ้าทั้งตัวถูกละลายและตัวทำละลายมีปริมาณเท่ากัน (เช่น สารละลายมี เอทานอล 50% และ น้ำ 50%) คำจำกัดความเกี่ยวกับตัวทำละลายและตัวถูกละลายจะมีความสำคัญน้อยลง แต่โดยทั่วไปสารที่มีปริมาณมากกว่าจะถูกกำหนดให้เป็นตัวทำละลาย ตัวทำละลายที่คุ้นเคยมากที่สุดและใช้ในชีวิตประจำวันคือน้ำ
ตัวถูกละลาย ( Solute ) : สารที่ละลายอยู่ในตัวทำละลาย เกิดเป็นสารละลาย

 สารเนื้อผสม

 สารแขวนลอยและคอลลอยด์
   สารแขวนลอย (Suspension) เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ของของแข็งมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าสารคอลลอยด์ สารแขวนลอยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร อนุภาคของของแข็งลอยกระจายอยู่ในของเหลวซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้นิ่ง ๆ จะเกิดการตกตะกอน เช่น น้ำโคลน น้ำคลอง น้ำอบไทย เป็นต้น
                                                                    ตัวอย่างสารแขวนลอย
 คอลลอยด์(colloid)
   หมายถึง สารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง ถึง เซนติเมตร อนุภาคสามารถกรองผ่านกระดาษกรอง แต่ไม่สามารถกรองผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ปรากฏการณ์ทินดอลล์(Tyndalleffect)
 จอห์น ทินดอลล์ได้ทดลองป็นคนแรก ปรากฏการณ์ทินดอลล์คือ การให้แสงผ่านคอลลอยด์ใดๆ แล้วเราสามารถมองเห็นลำแสงในคอลลอยด์นั้นๆได้ เหตุที่เห็นลำแสงเพราะคอลลอยด์มีขนาดโตพอที่จะทำให้แสงที่ตกกระทบเกิดการกระเจิงของแสง
อิมัลชัน (emulsion)
   เกิดจากอนุภาคของของเหลว กระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลว โดยมีอิมัลซิไฟเออร์เป็นตัวประสาน เช่น น้ำสลัด
 อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier)
   อิมัลซิไฟเออร์ช่วยให้ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสเรียบเนียน มีโครงสร้างแน่นขึ้น ลดระยะเวลาการตีให้ขึ้นฟู

 สารแขวนลอยและคอลลอยด์
   สารแขวนลอย (Suspension) เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ของของแข็งมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าสารคอลลอยด์ สารแขวนลอยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร อนุภาคของของแข็งลอยกระจายอยู่ในของเหลวซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้นิ่ง ๆ จะเกิดการตกตะกอน เช่น น้ำโคลน น้ำคลอง น้ำอบไทย เป็นต้น   

                                      

                           
            

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 139 คน กำลังออนไลน์