รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

       การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนมหิธรวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
33
  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนมหิธรวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน  80 / 80    (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนเมื่อเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนมหิธรวิทยา  อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์   (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนมหิธรวิทยา  อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์  ประชากร  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนมหิธรวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   ปีการศึกษา  2554 จำนวน 52  คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนมหิธรวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   ปีการศึกษา 2554  จำนวน  29  คนซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  มี 4  ชนิด ได้แก่  (1) ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนมหิธรวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 10 เล่ม   (2) แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ควบคู่กับชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ จำนวน  10 แผน  (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 
4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  (4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ  จำนวน 12  ข้อ
  ผลการศึกษา  พบว่า
 1.การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนมหิธรวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.57 / 86.93  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   3. การศึกษาความพึงพอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนมหิธรวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 
ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.46  ซึ่งอยู่ในระดับ  มาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ต้องการความช่วยเหลือด่วน ปรับรูปแบบไม่ได้ครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์