โครงงานประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของเปลจากขวดน้ำพลาสติก 

 

 

 

         พลาสติก 

พลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากย่อยสลายได้ยาก การกำจัดขยะส่วนใหญ่ใช้วิธี

ฝังกลบ ถ้าใช้เผาจำเป็นต้องใช้ความร้อนสูงมาก ไม่เช่นนั้นจะเกิดสารที่ก่อมะเร็งและทำลายระบบ

นิเวศเกิดมลภาวะจากขยะอันเนื่องมาจากการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ถูกทิ้งหรือตกลง

ในสิ่งแวดล้อมที่มีสภาวะไม่เหมาะสมต่อการย่อยสลาย เช่น ถูกลมพัด และติดค้างอยู่บนกิ่งไม้ ซึ่งมี

ปริมาณจุลินทรีย์ไม่มากพอก็จะไม่สามารถย่อยสลายได้ดี นอกจากนี้การใช้พลาสติกย่อยสลายได้ อาจ

ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า จะสามารถกำจัดได้ง่ายและรวดเร็วทำให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้นและพลาสติก

ย่อยสลายได้บางชนิดอาจใช้เวลานานหลายปีในการย่อยสลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์ และก่อให้เกิด

อันตรายต่อสัตว์ที่กลืนกินพลาสติกเข้าไป เนื่องจากไม่สามารถย่อยสลายได้ภายในกระเพาะของสัตว์

วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ จึงได้นำ

เศษวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์โดยนักศึกษาสามารถนำไปเป็นอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ใน

ระหว่างเรียนและลดรายจ่ายภายในครอบครัวโดยนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำเปลญวน

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งเราสา

มารุนำไปใช้ประโยชน์ในที่ต่างๆพร้อมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมและมลพิษทางอากาศได้ด้วย

 และพลาสติกที่ใช้แล้วได้กลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากเศษขวดน้ำพลาสติกที่เกลื่อนกลาดตามที่สาธารณะ ชุมชน

ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มปริมาณขยะมากขึ้น ทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม และทำให้โลกของเราเกิดสภาวะ

โลกร้อน เนื่องจากสูญเสียทรัพยากร ในการผลิตพลาสติกขึ้นมาใช้ใหม่ จึงทำให้การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า สมาชิกในกลุ่ม

ของเราจึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะนำขวดน้ำที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ เป็นเปลพลาสติกจากขวดน้ำ ได้จากการนำแนวคิดการ

กำจัดขยะ 7R ซึ่งประกอบด้วย Reduce การลดปริมาณขยะมูลฝอย Reuse นำขยะมูลฝอยมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก Repair

การนำขยะมาแก้ไขปรับปรุง Recycle การนำขยะมาแปรรูป Reject การหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทำลายยาก Refill การเลือกใช้

สินค้าชนิดเติม Return การใช้สินค้าที่สามารถส่งบรรจุสู่ผู้ผลิต จากแบบแผนแนวคิดการกำจัดขยะ 7R นี้ กลุ่มพวกเราได้

เลือกแผนแนวคิด Recycle การนำขยะมาแปรรูปเป็นของใช้ เป็น เปลพลาสติกจากขวดน้ำ โดยการร่วมคิดสร้างสรรค์ของ

สมาชิกในกลุ่มของเรา จึงทำขวดน้ำพลาสติกไม่เป็นมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนเราต่อไป

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักศึกษามีความรู้ความ สามารถในการนำเศษวัสดุมาดัดแปลงเป็นของใช้ให้เกิด

ประโยชน์

2. นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

4. ช่วยลดภาวะโลกร้อน

5. ช่วยกำจัดปัญหาขยะล้นเมือง 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์