รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่้องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                  :  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องสมการและการแก้สมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา       :  ทวุธ  
วงค์วงค์     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 

                  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
 เขต 2

ปีที่ศึกษา    
2554

บทคัดย่อ

          การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องสมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและ หาประสิทธิภาพการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องสมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)   อำเภอแม่สะเรียง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554       จำนวน
26  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องสมการและการแก้สมการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
จำนวน 11 ชุด คู่มือการใช้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการและการแก้สมการ แบบประเมินความพึงพอใจ  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน

 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

                    1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องสมการและการแก้สมการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความเหมาะสมสอดคล้องในระดับมากที่สุด
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.10 / 77.62  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  75 / 75 ที่ตั้งไว้

                2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องสมการและ การแก้สมการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ
16.96 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ  33.92 

                                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ
4.73  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 222 คน กำลังออนไลน์