รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่้องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                  :  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องสมการและการแก้สมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา       :  ทวุธ  
วงค์วงค์     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 

                  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
 เขต 2

ปีที่ศึกษา    
2554

บทคัดย่อ

          การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องสมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและ หาประสิทธิภาพการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องสมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)   อำเภอแม่สะเรียง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554       จำนวน
26  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องสมการและการแก้สมการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
จำนวน 11 ชุด คู่มือการใช้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการและการแก้สมการ แบบประเมินความพึงพอใจ  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน

 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

                    1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องสมการและการแก้สมการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความเหมาะสมสอดคล้องในระดับมากที่สุด
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.10 / 77.62  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  75 / 75 ที่ตั้งไว้

                2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องสมการและ การแก้สมการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ
16.96 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ  33.92 

                                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ
4.73  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์