ด.ช.กฤษฎี กรินชัย ม3/4 เลขที่1

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง 
อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 

2.ความสามารถในการคิด 

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

ตอบ

1.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา 

2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์และสำนักงาน 

3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต

4.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์ 

5.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม 

6.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ 

7.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร 

8.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง

 

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 
อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

ตอบ

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ      

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี        

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน 

5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน 

 

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ 

1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ

4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้าน นี้

 

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ตอบ

ข้อเสนอโครงงานสำคัญ เพราะเป็นการแสดงผลิตผลของงานเป็นการแสดงคาวมคิดและพยายามทั้งหมดที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเทลงไป เป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้นๆการจัดแสดงผลงานถ้าทำไม่ดี ก็เท่ากับแสดงความดีความยอดเยี่ยมของผลงานนั้่นเอง

 มีประโยชน์เพราะการทำข้อเสนอผลงานจะสามรถแก้ไขปรับปรุงสิ่งบกพ่องในโครงงานนั้นได้ตรงจุดและสามารถแก้ไขได้ทัน

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 278 คน กำลังออนไลน์