ด.ช.กฤษฎี กรินชัย ม3/4 เลขที่1

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง 
อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 

2.ความสามารถในการคิด 

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

ตอบ

1.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา 

2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์และสำนักงาน 

3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต

4.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์ 

5.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม 

6.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ 

7.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร 

8.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง

 

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 
อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

ตอบ

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ      

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี        

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน 

5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน 

 

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ 

1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ

4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้าน นี้

 

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ตอบ

ข้อเสนอโครงงานสำคัญ เพราะเป็นการแสดงผลิตผลของงานเป็นการแสดงคาวมคิดและพยายามทั้งหมดที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเทลงไป เป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้นๆการจัดแสดงผลงานถ้าทำไม่ดี ก็เท่ากับแสดงความดีความยอดเยี่ยมของผลงานนั้่นเอง

 มีประโยชน์เพราะการทำข้อเสนอผลงานจะสามรถแก้ไขปรับปรุงสิ่งบกพ่องในโครงงานนั้นได้ตรงจุดและสามารถแก้ไขได้ทัน

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์