ด.ช. ศราวุธ ชูเกาะ เลขที่ 48 ม.3/4

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง 
อธิบายเป็นข้อ ๆ
ตอบ -
การสื่อสาร ผู้เรียนได้นำเสนอ
         - ความสามารถในการคิด
เกิดการวิเคาร์สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบ
         -ความสามารถในการแก้ปัญหา
เข้าใจและอธิบายปัญหา
         - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
การที่ผู้เรียนได้รู้และกระบวนการต่างๆไปใช้ในการพัฒนาโครงงาน
         - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง
ตอบ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ
พาณิชย์และสำนักงาน
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง         
3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ
ตอบ 1.)
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรม
บทเรียนหรือหน่วย การเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน
และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการ สอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน
ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้
2.) โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น
ซอฟต์แวร์วาดรูป       ซอฟต์แวร์ พิมพ์งาน
และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น
3.) โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
เป็น โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถ   ทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด
เป็นต้น
4.) โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันอาทิเช่น
ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและ       ตกแต่งภายในอาคาร
ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สำหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น
โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์          ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ
5.) โครงงานพัฒนาเกม
เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก  โปรแกรม ต่อให้เพิ่ม
เติมให้เต็ม  ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็น   เกมที่ไม่รุนแรง
เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกความคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น
เพื่อ   ให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย
ผู้พัฒนาควรจะได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่  
ทั่วไปและนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่
และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ


4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
อธิบายเป็นข้อ ๆ
ตอบ  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

3.
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า
และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ

4.
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

5.
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์
และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้

6.
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

7.
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน
รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

8.
เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน
มีผู้กล่าวกันว่าการวางแผน ออกแบบเพื่อจัดแสดง
ผลงานนั้นมีความสำคัญเท่าๆกับการทำโครงงาน นั้นเอง ผลงานที่ทำจะ
ดียอดเยี่ยมเพียงใด แต่ถ้า การจัดแสดงผลงานทำได้ไม่ดี ก็เท่ากับไม่ได้
แสดงถึงความยอดเยี่ยมของผลงานนั้นนั่นเลย การจัดแสดงและการนำเสนอผลงาน
การแสดงผลงานนั้นอาจทำได้หลายรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น
การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคำพูด
หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปล่า
ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรจะจัดให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1.
ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา

2.
คำอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงาน และความสำคัญของโครงงาน

3.
วิธีการดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญ

4.
การสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลอง

5.
ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการทำโครงงาน
ในการจัดนิทรรศการโครงงานนั้น ควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

1).
ความปลอดภัยของการจัดแสดง

2).
ความเหมาะสมกับเนื้อที่จัดแสดง

3).
คำอธิบายที่เขียนแสดงควรเน้นประเด็นสำคัญ
และสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้น โดยใช้ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าในง่าย

4).
ดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงที่น่าสนใจ
ใช้สีที่สดใส เน้นจุดที่สำคัญหรือใช้วัสดุต่างประเภทในการจัดแสดง

5).
ใช้ตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม

6).
สิ่งที่แสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง
ไม่มีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด

7).
ในกรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
สิ่งนั้นควรอยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน
มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร
ตอบ การแสดงผลงานจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำโครง
งานเรียกได้ว่าเป็น งานขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นการแสดงผลิตผลของ ความคิด
และการปฏิบัติการทั้งหมดที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเวลาไป และเป็นวิธีการที่จะทำให้
ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น ๆ
 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์