ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และเอกสารประกอบการเรียน

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง         ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และเอกสารประกอบการเรียน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                         ปีที่  5  โรงเรียนวัดปรางแก้ว  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลาชื่อผู้วิจัย       นางใจทิพย์  บุญธรรมโรงเรียน       วัดปรางแก้ว  อำเภอคลองหอยโข่ง   จังหวัดสงขลาปีการศึกษา   2554                          ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนวัดปรางแก้ว  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้   1.  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ก่อนเรียนและหลังเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนวัดปรางแก้ว  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนวัดปรางแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  14  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  3  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.87  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน  จำนวน  10  ข้อ  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  23  แผน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 

                        ผลการศึกษาพบว่า  (1)  คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  E1 / E2  เท่ากับ  88.09/86.90  (2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ก่อนเรียนและหลังเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน เมื่อเปรียบเทียบเทียบระหว่างก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 14.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 4.82 กับหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 25.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.59  (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พบว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  เท่ากับ  4.73  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.23

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์