หนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนอนุบาล2

ชื่องานวิจัย                : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ สำหรับ                                  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ชื่อผู้วิจัย                   : นางโยพิณ  ศรีบูรณ์ปีที่ทำการวิจัย             : ปีการศึกษา  2554 

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ –จิตใจ สังคม และสติปัญญา             2) เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและจดจำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์ได้อย่างแม่นยำและไม่ลืม       3) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่       นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 คน ศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านลือนาคำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ       ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2554          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่         1) หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 10  เล่ม  10 เรื่อง    ได้แก่  ร่างกายของฉัน   ปลอดภัยไว้ก่อน  ผักผลไม้  น้ำ เมฆและฝน  สัตว์น่ารัก  โลกสวยด้วยมือเรา  หนูน้อยลอยกระทง  วันพ่อ  สวัสดีปีใหม่ และ ฤดูร้อน      2) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 10 แผน 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   4)  เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพคือ แบบประเมินพฤติกรรมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญาจำนวน 10  เล่ม          ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพฤติกรรมความสนใจ การท่องคำคล้องจอง ความสนุกสนาน การร่วมกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจดีมาก     2) พฤติกรรมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ สติปัญญา ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01      3) การหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ ได้ประสิทธิภาพ 91.1 / 85.78  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้  75/75 ชื่องานวิจัย                : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ สำหรับ                                  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ชื่อผู้วิจัย                   : นางโยพิณ  ศรีบูรณ์ปีที่ทำการวิจัย             : ปีการศึกษา  2554 

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ –จิตใจ สังคม และสติปัญญา             2) เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและจดจำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์ได้อย่างแม่นยำและไม่ลืม       3) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่       นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 คน ศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านลือนาคำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ       ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2554          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่         1) หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 10  เล่ม  10 เรื่อง    ได้แก่  ร่างกายของฉัน   ปลอดภัยไว้ก่อน  ผักผลไม้  น้ำ เมฆและฝน  สัตว์น่ารัก  โลกสวยด้วยมือเรา  หนูน้อยลอยกระทง  วันพ่อ  สวัสดีปีใหม่ และ ฤดูร้อน      2) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 10 แผน 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   4)  เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพคือ แบบประเมินพฤติกรรมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญาจำนวน 10  เล่ม          ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพฤติกรรมความสนใจ การท่องคำคล้องจอง ความสนุกสนาน การร่วมกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจดีมาก     2) พฤติกรรมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ สติปัญญา ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01      3) การหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ ได้ประสิทธิภาพ 91.1 / 85.78  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้  75/75 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์