เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302                    ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 1                    แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษผู้วิจัย          ประคองศรี  ทินวงศ์                                     ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302 ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302                       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่กำลังเรียนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จำนวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 114 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่กำลังเรียนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จำนวน.41.คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม                     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จำนวน  16  หน่วย 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จำนวน  16 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภูมิเศราฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า E1/E2 และ  การทดสอบค่า  t –test  สรุปผลการวิจัย                      1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพ      ศรีสะเกษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.88/81.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้                     2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                      3.   นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพ ศรีสะเกษ มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 2000-1302 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์