การประเมินโครงการการบริหารและจัดการสถานศึกษา โดยใช้ “กิจกรรม SONGPIT” โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ชื่อเรื่อง                      :  การประเมินโครงการการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้ กิจกรรม SONGPIT”
โรงเรียนสองพิทยาคม 
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผู้ประเมิน                    :  นายเลิศชาย รัตนะ

ปีที่ประเมินโครงการ    :    ปีการศึกษา 2553 - 2554

 

บทคัดย่อ

                การประเมินโครงการการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้ กิจกรรม SONGPIT”   โรงเรียนสองพิทยาคม  อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการประเมินผลผลิตของโครงการ และรายงานผลกระทบของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและโครงการและครูผู้สอน จำนวน  64 คน ใช้ประชากรทั้งหมดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  14  คน ใช้ประชากรทั้งหมด ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาไม่เป็นผู้ให้ข้อมูล นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ในปีการศึกษา 2554  จำนวน 780 คนซึ่งใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และแต่ละชั้นใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่รับการสุ่มให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  780  คน รวมกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  1,638  คน

              เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการจำนวน  3 ชนิด  คือ แบบสอบถาม  แบบสรุปผลรายงานการประเมินกิจกรรมและโครงการและแบบสัมภาษณ์

             การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยขอความร่วมมือจากคณะครู และผู้ประเมินเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

              การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื่อมั่น

             ผลการประเมินโครงการพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า มีความพอเพียงของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ในการดำเนินงานตามความคิดของผู้รับผิดชอบกิจกรรม และโครงการและครูผู้สอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า มีความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม  7  กิจกรรม คือ กิจกรรมการนิเทศ (S = Supervision)  กิจกรรมการพัฒนาองค์กร (O = Organization) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการศึกษา (N = Networking of  Education) กิจกรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (G =  Good Governance) กิจกรรมการวางแผนระบบคุณภาพ (P = Planning of Quality system) กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (I = Internal Quality Assessment) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ( T = Teaching) ตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบกิจกรรมและโครงการและครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านผลผลิตของโครงการหลังการดำเนินงานของโครงการพบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นักเรียน มีความรู้ มีทักษะตามหลักสูตร และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นร้อยละ 100 โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินสถานศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และด้านผลกระทบของโครงการพบว่า พฤติกรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบกิจกรรม และโครงการและครูผู้สอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจหลังการดำเนินงานโครงการตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบกิจกรรมและโครงการ และครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจหลังการดำเนินงานโครงการตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจหลังการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และโรงเรียนได้รับการประเมินสถานศึกษารอบสามในวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2554  หน่วยประเมินบริษัทมาตรฐานการศึกษาแม็คจำกัด จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมินภาพรวมโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับดี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 92.43 ให้การยอมรับศรัทธาส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้ 1,153, 1,176 และ 1,182 คน โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน สมควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์