ราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับป.ตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กำหนดการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
-ประเภทเรียนดี (ครั้งที่ 1)
รับสมัคร วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555-วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555
-ภาคในเวลาราชการ (รับตรง) ครั้งที่ 1
รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555-วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555
-ภาคในเวลาราชการ (รับตรง) ครั้งที่ 2
รับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556-วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556
-สอบวัดพื้นฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
เวลา 09.00-12.00 น. สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
เวลา 13.00-16.00 น. สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
จิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา ภาษาจีน เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
คณะเกษตรและชีวภาพ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คหกรรมศาสตร์ เคมี สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ดนตรีสากล ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (ผู้ที่ไม่มีพื้น) ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (ผู้ที่มีพื้น) ภาษาจีนธุรกิจ ดนตรีไทย ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมศึกษา นาฏศิลป์และศิลปการแสดง ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี
นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ฯ) นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
สอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เว็บไซต์ http://reg.chandra.ac.th โทรศัพท์ 0-2942-6900-99 ต่อ 7013-7017
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์