วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครโควตา ปวช. ปวส.

 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับสมัครนักเรียนผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในปีการศึกษา 2555
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1.สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ (ช่างยนต์)
2.สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
3.สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ (ช่างเชื่อมโลหะ)
4.สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
5.สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า), สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) สาขางานแมคคาทรอนิกส์ (ช่างเมคคาทรอนิกส์)
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับสมัครนักเรียนผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2555 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1.สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
3.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
4.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
5.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
7.สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาเทคนิคการก่อสร้าง
8.สาขาวิชาการโยธา สาขางานโยธา
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
-ระดับปวช. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 (หรือน้อยกว่าได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยแนบแฟ้มสะสมผลงานต่าง ๆ มาพร้อมใบสมัครด้วย)
-ระดับปวส. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
หมายเหตุ หรือน้อยกว่าได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยแนบแฟ้มสะสมผลงานต่าง ๆ มาพร้อมใบสมัครด้วย
-มีความประพฤติและกิริยามารยาท การแต่งกายเรียบร้อย ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
-มีสุขภาพแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ
-ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด
-มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
-มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
จำนวนการรับสมัคร ทุกสาขาวิชาสามารถรับนักเรียนได้โดยอยู่ในดุลยพินิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2556
ประกาศผลวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556 
 
สอบถามได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เลขที่ 1046 ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-3038 ต่อ 102 โทรสาร 0-5371-1025   
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์