การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุด เสริมสร้างความรู้คู่ครัวเรือน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๖

รูปภาพของ te6mamjun

          การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้ คู่ครัวเรือน ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนเทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้ คู่ครัวเรือน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้ คู่ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายในการรายงานครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนเทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 28 คน

                    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้ คู่ครัวเรือน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้ คู่ครัวเรือน 
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้ คู่ครัวเรือน และแบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้ คู่ครัวเรือน การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (

)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(

)  การทดสอบค่าที  และการหาค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2

สรุปผลการศึกษา

                    การพัฒนาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้คู่ครัวเรือน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

พบว่า

         1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้ คู่ครัวเรือน                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.78/89.46
 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้

         2. 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของคะแนนทดสอบพบว่าคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ
15.71  ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
17.92  ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                   3.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
มีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
ชุด เสริมสร้างความรู้ คู่ครัวเรือน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak