เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี(Phrasal Verbs) โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

รายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(
Phrasal Verbs)

ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4

 

 

 

 

 

 

 

โดย

 

นางทิวา      นันท์ตา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

คำนำ

 

                รายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(
Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้
จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3

(ชาญวิทยา)  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีการศึกษา 2552 ซึ่งเมื่อได้นำยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วปรากฏว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

                ผู้จัดทำขอขอบคุณ นายวิชาญ ไทยแท้
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 3 (สามัคคีวิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่กรุณาเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการได้เป็นอย่างดียิ่ง นางสาวพิมพ์มาดา  วิชัยธนพัฒน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
(ชาญวิทยา) นางอัจฉรีย์    สร้อยอินทร์
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

ดร.พรรณราย    เทียมทัน 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ดร.จินดา   ผิวยะกา  ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และ
Miss Escalicas, Nilmie
Orbita อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ที่ได้กรุณาแนะนำและเป็นที่ปรึกษา
ตลอดจนให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการให้เป็นอย่างดี
จึงขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

 

 

                                                                                                                                ทิวา          นันท์ตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

              รายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(
Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์

การสอน
กริยาวลี
(Phrasal
Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องกริยาวลี(
Phrasal Verbs)
โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน
หลังใช้ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี(
Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4

ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง
กริยาวลี(
Phrasal
Verbs)โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ

ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยได้วิเคราะห์สภาพปัญหา
และการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผลการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
โดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ทำให้ได้ผลการทดลองที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

              ขอขอบพระคุณ นายวิชาญ ไทยแท้
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 3 (สามัคคีวิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่กรุณาเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการได้เป็นอย่างดียิ่ง นางสาวพิมพ์มาดา  วิชัยธนพัฒน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
(ชาญวิทยา) นางอัจฉรีย์    สร้อยอินทร์
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

ดร.พรรณราย    เทียมทัน 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ดร.จินดา   ผิวยะกา  ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และ
Miss Escalicas, Nilmie
Orbita อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ที่ได้กรุณาแนะนำและเป็นที่ปรึกษา
ตลอดจนให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการให้เป็นอย่างดี
จึงขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

                ขอขอบพระคุณ บิดา
มารดา สามี บุตร-ธิดา และเพื่อนครูทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ และ

เป็นกำลังใจในการทำงานเสมอมา
ทำให้ผลงานสำเร็จ สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

                                                               

                                                                                                             
นางทิวา    นันท์ตา

                                                                                                                โรงเรียนเทศบาล 3 ( ชาญวิทยา )

 

 

งานวิจัยเรื่อง        การพัฒนายุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี (Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4

ผู้วิจัย                     นางทิวา      นันท์ตา

ปีที่วิจัยแล้วเสร็จ กันยายน  2552

……………………………………………………………………………………………..

 

บทคัดย่อ

 

                รายงานการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์
คือ
1) เพื่อสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์การสอน กริยาวลี(Phrasal Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
80/80 
2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องกริยาวลี(
Phrasal Verbs)
โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน
หลังใช้ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี(
Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
และ
4)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง กริยาวลี(
Phrasal Verbs)โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
4/1  โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552  จำนวน  40 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(Phrasal Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  2)แผนการจัดการเรียนรู้ 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน หลังใช้ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี(
Phrasal
Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง กริยาวลี(
Phrasal Verbs)โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  ซึ่งยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี(Phrasal
Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. ผลการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์การสอน
กริยาวลี
(Phrasal Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ
มีค่าเฉลี่ย (
E1/E2)เท่ากับ 92.76/89.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกริยาวลี(phrasal
verbs) โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน
  

                3. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
หลังใช้ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี(
Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้เรื่อง
กริยาวลี
(Phrasal Verbs) โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
 

                

 

 

 

สารบัญ

 

   หน้า

บทที่ 1 บทนำ                                                                                                                                               1
ความ เป็นมาและความสำคัญของปัญหา                                                                              1

            
วัตถุประสงค์ของการทดลอง                                                                                                  
12

สมมุติฐานของการทดลอง                                                                                                        13  

            
นิยามศัพท์
                                                                                                                                   14

            
ประโยชน์ที่ได้รับ
                                                                                                                      15

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                                  17     

แนวคิดและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ

อดีตถึงปัจจุบัน
                                                      17

             วิสัยทัศน์ครูไทย                                                                                                                         20  

           
สมรรถภาพของครูผู้สอน                                                                                                         20

            
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอน                                                                                     23

            
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง                                                             24

            
แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                     28

            
ปรัชญา หลักการ และข้อคิดในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                35

            
ยุทธศาสตร์
                                                                                                                                 38

            
กริยาวลี

(phrasal verbs)                                                                                                           40

            
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ                                                                                                 42

            
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
                                                                                               48

             
เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ
                                                                                                   53

              เทคนิคการจำศัพท์                                                                                                                    56

            
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
                                                                                                                   57

             
กรอบแนวคิดในการทดลอง                                                                                                   63

บทที่  3  วิธีดำเนินการวิจัย                                                                                                                        65

รูปแบบการวิจัย                                                                                                                            65

กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                               65

เครื่องมือในการวิจัย                                                                                                                   66

การสร้างเครื่องมือในการหาคุณภาพ
67

วิธีดำเนินการวิจัย                                                                                                                        77

การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                     78

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
                                                                78

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
                                                         78

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                79

บทที่  4  ผลการวิจัย                                                                                                                                    81

            
การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                    81  

            
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
                                                                                                             81

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ                                                                                    132

            
สรุปผลการทดลอง
                                                                                                                   136   

              อภิปรายผล                                                                                                                                136   

              ข้อเสนอแนะ                                                                                                                             139   

             
บรรณานุกรม                                                                                                                             140

            
ภาคผนวก
                                                                                                                                    146                                                                                                                                                                                                                                                                                ก 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้ยุทธศาสตร์การสอน กริยาวลี

(Phrasal
Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 147

                ข 
แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียนในการใช้ยุทธศาสตร์
การสอน กริยาวลี
(Phrasal
Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                     
152

                ค  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                                          155

                ง 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การสอน กริยาวลี
(Phrasal Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของผู้เชี่ยวชาญ                      157

                จ  ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ                       164
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

                ฉ  การตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง 
คู่มือยุทธศาสตร์
การสอน กริยาวลี
(Phrasal
Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4                                                                                                                                           168

                ช 
การทดลองใช้สื่อนวัตกรรมยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี  (
Phrasal Verbs)

ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                    179

                ซ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ
                                                                                                    184

                ฌ 
ประวัติย่อผู้วิจัย
                                                                                                                              198

                ญ 
หนังสือยุทธศาสตร์การสอน กริยาวลี
(Phrasal Verbs) ในรูปแบบกิจกรรม

ส่งเสริมภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (เอกสารแยกเล่ม)                                                               200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง

ตาราง                                                                                                                                               หน้า

 

1.
แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การสอน
กริยาวลี
(Phrasal
Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง                                        71

2.
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม/การประเมิน
การตรวจผลงานระหว่างการจัดการเรียนรู้เรื่องกริยาวลี
(Phrasal Verbs) โดยใช้
ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(Phrasal Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

และคะแนนทดสอบหลังการใช้ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(Phrasal Verbs)
ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ   ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์  12  กิจกรรม
(ประสิทธิภาพโดยรวม)                                                                                                                    

3.
ผลการทำข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน(
Pre-test )
เรื่องกริยาวลี(
phrasal
verbs
)                                                                              82        

4.
ผลการสังเกตความสนใจ ความตั้งใจ ความเป็นผู้นำ ความมีน้ำใจ และความ
กระตือรือร้นของนักเรียนทุกคนในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
โดย
ใช้แบบบันทึกการสังเกตความร่วมมือในการทำงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1                  89

5.
ผลการประเมินเนื้อหาความถูกต้องในการให้ความหมายของ
กริยาวลี(
Phrasal
Verbs)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/1                                                                        92
          

6.
ผลการสังเกตความแคล่วคล่องในการใช้ภาษา ความสามารถในการพูด
ให้ผู้อื่นเข้าใจ ปริมาณข้อมูลที่สื่อสารได้ คุณภาพของข้อความที่สามารถ
นำมาสื่อได้ และความพยายามในการสื่อสารโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง-พูด       94

7.
ยุทธศาสตร์ที่ 3การสร้างคลังศัพท์ให้กับผู้เรียน ในรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมภาษาอังกฤษ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/1 กิจกรรมที่ 3
Snap(คู่ใครเอ่ย)
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการฟังดังนี้  97

8. ยุทธศาสตร์ที่
3การสร้างคลังศัพท์ให้กับผู้เรียน
ในรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 4
Word stars (ดาวล้อมเดือน)
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเขียน
        100

9. ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างคลังศัพท์ให้กับผู้เรียน ในรูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 5
Funny Songs (เพลงแสนสนุก)                         103

10. ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างคลังศัพท์ให้กับผู้เรียนในรูป
แบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษกิจกรรมที่ 6
Articles (บทความน่ารู้)                               106

11. ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 การวิเคราะห์โครงสร้างและตำแหน่ง
ของกริยาวลี(
phrasal
verbs)

ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่
x-ray (โครงสร้าง)
  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน                                                                                          109

12. ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4
การวิเคราะห์โครงสร้างและตำแหน่ง
ของกริยาวลี(
phrasal
verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 8
drill (ซ้ำ ๆ จึงจำได้)                                                                                                   112
13. ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างองค์ความรู้เรื่องกริยาวลี( Phrasal
Verbs)
ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 9
Situations
(แกะรอยตามสถานการณ์)                                                                                                               115

ตาราง
14 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างองค์ความรู้
เรื่องกริยาวลี(
Phrasal
Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 10
Role-Play (บทบาทสมมติ) โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด                 118

15.
ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างองค์ความรู้เรื่องกริยาวลี(
Phrasal Verbs)
ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 11 excellence  (วัดแววอัจฉริยะ)       121

16.  ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างความเชื่อมั่นและภูมิใจในความรู้
ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  กิจกรรมที่
12
    I Can Do! (หนูทำได้)              124

17.
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลอง
ใช้ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(Phrasal Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ                                                                                                                        127

18.  ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของครูผู้สอน

หลังได้รับการเผยแพร่การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องกริยาวลี
(Phrasal Verbs)
โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(Phrasal Verbs) ในรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                                                                   129

19.
ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องกริยาวลี
(Phrasal Verbs)
โดยใช้ยุทธศาสตร์
การสอนกริยาวลี
(Phrasal Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
                       130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 350 คน กำลังออนไลน์