เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี(Phrasal Verbs) โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

รายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(
Phrasal Verbs)

ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4

 

 

 

 

 

 

 

โดย

 

นางทิวา      นันท์ตา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

คำนำ

 

                รายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(
Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้
จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3

(ชาญวิทยา)  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีการศึกษา 2552 ซึ่งเมื่อได้นำยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วปรากฏว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้
สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

                ผู้จัดทำขอขอบคุณ นายวิชาญ ไทยแท้
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 3 (สามัคคีวิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่กรุณาเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการได้เป็นอย่างดียิ่ง นางสาวพิมพ์มาดา  วิชัยธนพัฒน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
(ชาญวิทยา) นางอัจฉรีย์    สร้อยอินทร์
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

ดร.พรรณราย    เทียมทัน 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ดร.จินดา   ผิวยะกา  ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และ
Miss Escalicas, Nilmie
Orbita อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ที่ได้กรุณาแนะนำและเป็นที่ปรึกษา
ตลอดจนให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการให้เป็นอย่างดี
จึงขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

 

 

                                                                                                                                ทิวา          นันท์ตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

              รายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี
(
Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์

การสอน
กริยาวลี
(Phrasal
Verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องกริยาวลี(
Phrasal Verbs)
โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน
หลังใช้ยุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี(
Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4

ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง
กริยาวลี(
Phrasal
Verbs)โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ

ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยได้วิเคราะห์สภาพปัญหา
และการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผลการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
โดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ทำให้ได้ผลการทดลองที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

              ขอขอบพระคุณ นายวิชาญ ไทยแท้
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 3 (สามัคคีวิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่กรุณาเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการได้เป็นอย่างดียิ่ง นางสาวพิมพ์มาดา  วิชัยธนพัฒน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
(ชาญวิทยา) นางอัจฉรีย์    สร้อยอินทร์
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

ดร.พรรณราย    เทียมทัน 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ดร.จินดา   ผิวยะกา  ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และ
Miss Escalicas, Nilmie
Orbita อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ที่ได้กรุณาแนะนำและเป็นที่ปรึกษา
ตลอดจนให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการให้เป็นอย่างดี
จึงขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

                ขอขอบพระคุณ บิดา
มารดา สามี บุตร-ธิดา และเพื่อนครูทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ และ

เป็นกำลังใจในการทำงานเสมอมา
ทำให้ผลงานสำเร็จ สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

                                                               

                                                                                                             
นางทิวา    นันท์ตา

                                                                                                                โรงเรียนเทศบาล 3 ( ชาญวิทยา )

 

 

งานวิจัยเรื่อง        การพัฒนายุทธศาสตร์การสอนกริยาวลี (Phrasal Verbs)ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4

ผู้วิจัย                     นางทิวา      นันท์ตา

ปีที่วิจัยแล้วเสร็จ กันยายน  2552

……………………………………………………………………………………………..

 

บทคัดย่อ