เผยแพร่ผลงาน การเขียน วฐ 1 และวฐ 2 ของครูทิวา นันท์ตา

วฐ.1

แบบเสนอขอรับการประเมิน

ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

     ชื่อ-สกุล นางทิวา     นันท์ตา 
อายุ   
36  ปี อายุราชการ    12  
ปี  11  เดือน

     คุณวุฒิสูงสุด  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  วิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ  จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

     จังหวัดพิษณุโลก  ตำแหน่ง 
ครู          ตำแหน่งเลขที่
  
13684-2

     สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล
 3  (ชาญวิทยา)  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  รับเงินเดือนอันดับ คศ.  2  
ขั้น  5   อัตรา    18,910  บาท

2.  การรับราชการ

2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  อาจารย์ ระดับ 3   เมื่อวันที่ 
2      เดือน  มิถุนายน 
พ.ศ. 
2540

2.2 เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ที่สำคัญ ดังนี้

 

วัน    เดือน   ปี

 

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

มิถุนายน 2540

ตุลาคม    2543

เมษายน  2546

ตุลาคม   2548

24 ธันวาคม 2547

1พฤศจิกายน 2550

เมษายน  2553

               อาจารย์ 1

               อาจารย์ 1

               อาจารย์ 1

               อาจารย์ 2

               ครู

               ครู วิทยฐานะชำนาญการ

               ครู วิทยฐานะชำนาญการ

3

4

5

6

คศ.2

คศ.2

คศ.2

6,360

7,580

9,040

11,460

11,790

14,810

18,910

     2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 
2   เดือน  มิถุนายน 
พ.ศ. 
2540

           ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน    เมื่อวันที่ 
1   เดือน  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 
2550

     2.4
เคยขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่......
-......เดือน...........-..............พ.ศ.....-......

3.  รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

            
ได้เสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน
ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่          (แบบ วฐ.2 หรือแบบ วฐ.2/1) มาพร้อมนี้                                                                                                                                                                                                                                                                         

             ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
และเป็นความจริง

                                                                                                          ลงชื่อ..........................................................ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                                                                           (นางทิวา           นันท์ตา)            

                                                                                                             ตำแหน่ง                              ครู

                                                                                                               วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............

 

- 2 -

การตรวจสอบและรับรอง

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชา

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

                       มีคุณสมบัติตามที่
ก.ท.กำหนด

                                 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)
...................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นางสาวพิมพ์มาดา    วิชัยธนพัฒน์)   

                                                                                                        ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                                                                วันที่.............เดือนเมษายน   พ.ศ.2553

 

               

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นางทัศนัย         ราชสังข์)    

                                                                                       ตำแหน่ง
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                                                                                วันที่.............เดือนเมษายน   พ.ศ.2553

ความเห็น

                            ...............................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นายเจริญเกียรติ     เจริญชันษา)          

                                                                                                         ตำแหน่ง           ปลัดเทศบาล

                                                                                                วันที่.............เดือนเมษายน   พ.ศ.2553

ความเห็น

                            ..............................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นางธีรพร      พรพฤติพันธุ์)

                                                                                                   ตำแหน่ง 
นายกเทศมนตรี

                                                                                                วันที่.............เดือนเมษายน   พ.ศ……

 

 

                                                                                

                                                                                                                                                     วฐ.2/1

การรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

วิทยฐานะที่ขอเลื่อน
ชำนาญการพิเศษ

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ-นามสกุล  นางทิวา     นันท์ตา   อายุ    36    
ปี

อายุราชการ     12    ปี   11  เดือน 
คุณวุฒิสูงสุด  
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ
.ม)  วิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ

จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร       จังหวัด  พิษณุโลก

ตำแหน่ง     ครู        
อันดับ คศ.
2          ตำแหน่งเลขที่ 
13684-2

สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รับเงินเดือนอันดับ  คศ.2      
ขั้น อัตรา   18,910     
บาท

2.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน

                  สายงานการสอน

2.1

ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ      ช่วงชั้นปีที่   3 และ 4  รับผิดชอบกิจกรรม ดังนี้

                          2.1.1  กิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(English
Camp)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ทำหน้าที่จัดทำโครงการ ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(
English Camp) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
จากการดำเนินโครงการปรากฏว่านักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

                          2.1.2  กิจกรรมวันคริสต์มาส (Cristmas’Day)  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)
ผลการจัดกิจกรรมปรากฏว่านักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติและได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน

2.1.3   

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดประชุมคณะครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ แบ่งงานรับผิดชอบ 
สอนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาผลการแข่งขันที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับจังหวัด
ระดับเขตและระดับประเทศ

2.2

  จำนวนชั่วโมง     20         ชั่วโมง/สัปดาห์

2.3

  ปฏิบัติหน้าที่ เป็นครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 
6/1   จำนวนนักเรียน    37     คน 

มีหน้าที่ดูแลนักเรียนด้านการเรียนและการปฏิบัติตนของนักเรียน
รับผิดชอบกิจกรรม ดังนี้

2.3.1         

กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทั้งด้าน

งบประมาณและจัดหาครูพิเศษมาสอนเสริมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น สามารถสอบประเมินความรู้
(GAT)
ได้คะแนนเต็ม
150 จำนวน 2 คน 
รวมทั้งส่งผลให้นักเรียนได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจำนวน 
15 
คน จากจำนวน 37 
คน 
สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยได้
22 คน  ที่สำคัญนักเรียนทั้ง 37 คนมีการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 100

2.3.2   

กิจกรรมส่งน้องหน้ารั้ว  ร่วมทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับศิษย์เก่าที่มาให้ความรู้และ

แนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

                          2.3.3 
กิจกรรมโฮมรูม 
ทำหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

2.4

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี และชุมนุมภาษาอังกฤษ

                    2.5  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

                        2.5.1  หัวหน้างานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นเวลา
7 ปี ได้ดำเนินการวางแผนและประสานงานกับผู้บริหารและคณะครูในการทำเอกสารและการประเมินภายในสถานศึกษา
ซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก
  และเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                                     

                        2.5.2 หัวหน้าแกนนำการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน
จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

                       2.5.3 หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียนและโครงงานโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ทำหน้าที่จัดหา/ให้ความรู้ด้านการวิจัยและโครงงาน ส่งเสริมคณะครูจัดทำวิจัยและโครงงานในกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งผลงานวิจัยและโครงงานเข้าประกวด จากการดำเนินงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขการศึกษาและพฤติกรรมนักเรียนได้ตรงจุด
เป็นผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

                         2.5.4 
คณะกรรมการการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
ทำหน้าที่จัดทำหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา

                      
2.5.5  หัวหน้าแกนนำการจัดทำแผนกลยุทธ์
แผนพัฒนาสามปี  แผนพัฒนารายปี ของโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)จากการดำเนินการ
ส่งผลให้โรงเรียนมีแผนในการปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตลอดจนโครงการโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ

                         2.5.6 แกนนำการเตรียมการรองรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเพชร

   
2.5.7  ผู้ฝึกการพูดนำเสนอ/พิธีกรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมารยาทนักเรียนในกิจกรรมพิเศษ

ตามโอกาสต่าง ๆ ทำให้นักเรียนมีทักษะและความประพฤติที่เหมาะสม

                           2.5.8 
ผู้แสดงด้านการร้องรำทำเพลง
และนันทนาการ  เพื่อสร้างความครื้นเครง
ความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดีเสมอมา

3.  รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                    3.1  ผลงานปฏิบัติงาน  ให้รายงาน ดังนี้

                          3.1.1 
ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

                          ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ดังนี้

                                3.1.1.1  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

                                                1)  เตรียมการสอนโดยการศึกษาหลักสูตร
วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาสาระ กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทางและนำทางศึกษาหลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
จิตวิทยา กระบวนการวัดและประเมินผล
พัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เตรียมสื่อประกอบ      
การจัดการเรียนรู้ 
เตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผล 
มีการวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้ง
3 ด้าน คือ
ด้านความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลตามสภาพจริง
โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 2)ทำหน้าที่ธุรการ
เช่นทำบัญชีเรียกชื่อและประจำวันชั้น  3)
ทำหน้าที่แนะแนวความรู้ การดำเนินชีวิตและการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับนักเรียน  4)
ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการไปอบรมและสื่อต่างๆ  5)
ทำหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ทั้งภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  และสุดท้ายคือ 6)
ทำหน้าที่เข้าใจนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ให้เลือกมองเฉพาะในส่วนที่ดี
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกันซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและที่สำคัญยิ่งคือนักเรียนทุกคนต้องการเป็นคนดีดังนั้นหน้าที่หลักของครูคือทำหน้าที่สอนและอบรมนักเรียนให้มีความรู้
เป็นคนดี และมีความสุข อย่างแท้จริง

3.1.1.2   

การส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน

                                      การส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่
1)การสร้างแรงจูงใจในการเรียน โดยทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเป็นที่รักของครูและเพื่อน  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  สร้างวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้และบรรยากาศในการเรียนสนุก 
เรียนแบบบูรณาการ    มีวิธีนำสู่บทเรียน  ใช้กิจกรรมหลากหลาย 

2)
จัดสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนให้เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและ
3)ใช้วิธีการสอนหลายแบบ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพเช่นบทบาทสมมุติ
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ โครงงาน ละครภาษาอังกฤษ

3.1.1.3   

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา

                                      ดำเนินงานประกันคุณภาพ  งานวิจัยและโครงงาน
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูนิเทศ ครูพี่เลี้ยง
ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และร่วมกับฝ่ายวิชาการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษา
วางแผนงานด้านวิชาการและร่วมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)มีคุณภาพอย่างแท้จริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.1.1.4   

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชนและหรือสถาน

ประกอบการเพื่อร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน

                                      ในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพและครูที่ปรึกษา
จึงได้ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน ชุมชน
และสถานประกอบการด้านธุรกิจต่าง ๆเพื่อร่วมกันในการป้องกัน 
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนซึ่งได้ประสานงานดังต่อไปนี้ การร่วมมือกันทำ
กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ของชุมชน และการร่วมกันรณรงค์เผยแพร่แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
การเผยแพร่ข้อมูลและการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนานักเรียน
และผลงานที่เป็นรางวัลเกียรติยศที่เกิดกับสถานศึกษา ผู้บริหาร  การเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล
และการเยี่ยมบ้านเป็นกลุ่ม ทั้งนี้จะเป็นการติดต่อประสานกับผู้ปกครองโดยตรงและใกล้ชิด
เนื่องจากเป็นการได้พบปะสนทนากันโดยตรงในสถานการณ์จริง และการพูดคุยอย่างฉันท์มิตร
ก่อให้เกิดความไว้ใจ เชื่อมั่น
และเกิดความเชื่อมั่นการบริการและสวัสดิการที่เกี่ยวกับครอบครัวและนักเรียนไว้ด้วยกัน
และการเชิญผู้ปกครองและชุมชนเยี่ยมห้องเรียน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเชิญประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย                             

3.1.1.5   

การบริการสังคมด้านวิชาการ          

                                     
ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสารสนเทศ มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
และเอกสารของโรงเรียนทั้งหมด
ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจนผลงานของสถานศึกษาทั้งด้านโรงเรียน ผู้บริหาร
ครู  นักเรียน     ผู้ปกครองและชุมชนแก่ผู้มาเยี่ยมสถานศึกษา
ตลอดจนการไปเผยแพร่ข้อมูลนอกสถานที่ตามโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษาที่จัดขึ้นในโอกาสต่าง
ๆ              และเป็นวิทยากรเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนและการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
การประเมินภายนอกและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
จากการบริการสังคมด้านวิชาการดังกล่าวทำให้โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
มีมาตรฐานทางการศึกษาและมีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษาเสมอ 

3.1.1.6   

หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     

                                1. 
ครูสอนเสริมทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ และครูผู้ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่และศาสนพิธี

                                 2. 
ฝึกนักเรียนเห่เรือในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำพร้อมทั้งประสานงานคณะครู
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการจำทำ ตกแต่งเรือเพื่อร่วมขบวนแห่ทางบก
ปรากฏว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมาก

                                3.
เป็นคณะกรรมการนิเทศภายในของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

                              4. 
เป็นคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

                              5. 
เป็นคณะกรรมการและเลขานุการการจำหน่ายดอกไม้กาชาดมะขามหวานจังหวัด

                                6. ผู้ประสานงานและเตรียมการถ่ายทำสารคดีภารกิจด้านการศึกษาท้องถิ่น
ทีวีช่อง
5 ในเรื่องผู้บริหารและสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)

                          3.1.2  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

                                3.1.2.1  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
ดังนี้

                                      3.1.2.1.1  การจัดการเรียนรู้ พิจารณาจาก

                                                (1)  การจัดการเรียนรู้  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  นำไปใช้ในการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้
ทำแผนการเรียนรู้ ได้ครบองค์ประกอบตามที่สถานศึกษากำหนด
และการจัดการเรียนรู้ตามแผน และจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดเด็ก  
ฝึกกระบวนการคิด การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้คิด
ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนรู้  แบบผสมผสาน จัดการเรียนรู้ให้เกิดทุกที่
ทุกเวลา 
และผู้เรียนได้พัฒนาตนเองจากสื่อเทคโนโลยีจนเต็มขีดความสามารถ
มุ่งจัดกิจกรรมหรือวิธีการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับการดำรงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

(2)   

การดำเนินการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
ในฐานะครูประจำชั้นได้ปฏิบัติงานธุรการชั้นเรียน 

                                       ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูที่ปรึกษามาเป็นเวลา
12 ปีและปีปัจจุบันเป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/1ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาในชั้นเรียน โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน ระบบ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลระดับต่างๆที่มีการจัด
การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ตลอดจนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน  
2) อธิบายและชี้แจงให้นักเรียน
ทราบและเข้ใจวิชาและคณะในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
3)รวบรวมรายระเอียดเกี่ยวกับนักเรียน ในกลุ่มที่รับผิดชอบไว้เพื่อประโยชน์ในการให้คำปรึกษา
หรือช่วยให้นักเรียน เกิดความรู้ศึกสบายใจ
4) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน
และ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการสอน หรือการเพิ่มรายวิชาเรียน
5) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน แนะนำเกี่ยวกับการเรียน
การสอน วิธีเรียนการเตรีมสอบ 
ดูแลให้คำแนะนำการประพฤติ ปัญหาทุกข์สุขของนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ
6) พบนักเรียน ในกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมรักการอ่าน และในคาบเรียน
อย่างสม่ำเสมอ
 7) ติดต่อผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครองเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
รวมทั้งรายงานความประพฤติผลการเรียน และปัญหาของนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ
เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขเท่าที่จะกระทำได้
8) ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
เช่น ฝ่ายแนะแนวฯ ฝ่ายปกครอง และครูประจำรายวิชา ในกรณีที่นักเรียน มีปัญหา

(3)   

การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ข้าพเจ้าได้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 

การกำหนดเป้าหมาย
กิจกรรมการเรียน วางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของตนเอง การรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองตลอดจนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย       การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 การ เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและการประเมินและปรับปรุงตนเอง

(4)   

การใช้หรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

                                             จากการได้ร่วมทำงาน ประชุม
อบรมสัมมนากับผู้บริหาร คณะครูในโรงเรียน คณะครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง
ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายในการงานวิชาการได้อย่างชัดเจน
ทั้งด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
และที่สำคัญคือการสร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง
และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                            (5)  ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ  ข้าพเจ้าจะคอยสอดส่อง  ดูแล นักเรียนอยู่เสมอ  หากเจอปัญหาก็จะแก้ไข  หลากหลายวิธี 
บางครั้งก็ต้องแก้ไขโดยการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
ทำให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน 
จากการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนดังกล่าวทำให้
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
พร้อมทั้งได้รับรางวัลวิจัยในชั้นเรียนชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม

                                            (6)  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

                         6.1
ศึกษาเทคนิควิธีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้และวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผล         การประเมินผลการเรียนรู้แบบ
Rubric เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ

                            6.2
สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
เช่น   แบบทดสอบ
  แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินกิจกรรม คุณภาพผลงานและการปฏิบัติ
    

                                                6.3
การใช้เครื่องมือวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ การวัดผลประเมินผลก่อนเรียน
การวัดผลประเมินระหว่างเรียนและการวัดผลประเมินผลหลังเรียน

                                          6.นำผลการวัดผลประเมินผล
มาวิเคราะห์และนำปัญหาที่ได้จากการวัดผลประเมินผล
  นำไปพัฒนานักเรียนที่ไม่บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อไปในการประเมินผลผู้เรียน
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดรายการประเมินวิธีการประเมิน  และเกณฑ์การประเมินด้วย  ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญ  ร่วมมือจัดกิจกรรม
   การเรียนการสอนอย่างเต็มใจ
ทำให้ผู้เรียนทราบจุดบกพร่องของตนเอง  
และพัฒนาตนเองได้  
อย่างถูกต้องตามคุณลักษณะที่ต้องการเน้นแต่ละเรื่อง
ทำให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

(7)   

รายงานผลต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ

                                           การรายงานผลการเรียนรู้   มีการรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ผู้ปกครอง
  และผู้บริหารทราบทุกครั้ง
หลังจากที่มีการวัดผลประเมินผล    
จากการรายงานผลที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ปกครองได้รับรู้จุดดีและจุดด้อยในการศึกษาของนักเรียนและได้ร่วมแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียน ส่งผลให้ผ่านการประเมินทั้งด้านพุทธพิสัย
ทักษะพิสัยและจิตพิสัยทุกคน   

3.1.2.1.2          

การพัฒนาวิชาการ 
พิจารณาจาก

ข้าพเจ้าพยายามที่จะพัฒนาตนเองในทุก
ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ในด้านการฝึกอบรม 
ข้าพเจ้าได้พัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่อไปนี้

1)โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ  2)การวิจัยแนวใหม่ของเมืองไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3)วิธีการพูดภาษาอังกฤษด้วย 12
วิธีพูดมาตรฐานสากล
  4)การประชุมสัมมนาสภาครูอาเซียน

ครั้งที่24 ”24 ACT convention
sustainable environment for quality of life”  
5)ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายใน  6)อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2551
                7)การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและแนวทาง
การเขียนข้อโต้แย้งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ให้พร้อมรับการประเมินภายนอก
8)การแนะแนวศึกษาต่อโควตามหาวิทยาลัยนเรศวร

                    จากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น  ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในการพัฒนางานวิชาการ ดังนี้

            1)พัฒนางานการเรียนการสอนจากการไปอบรมโครงการโรงเรียนเครือข่ายโดยการจัดวางวิสัยทัศน์เพื่อ

พัฒนาการศึกษา
จากการเข้าอบรมดังกล่าวแล้วนำมาปฏิบัติเพื่อเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนร้อยละ
 80
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและโรงเรียนได้รับการพัฒนาปัจจัยหลายด้านได้แก่ บุคลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

         2)พัฒนางานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและแก้ไข

ด้านการเรียนและพฤติกรรม  นอกจากนี้ได้นำเอาความรู้ไปเผยแพร่ให้กับคณะครูได้ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณภาพงานด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

   3)พัฒนางานการเรียนการสอนจากการเข้ารับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
โดยนำความรู้ ทักษะและ

กระบวนการมาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนทำให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้หลากหลายเทคนิค
วิธีการ ซึ่งนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

                       4)พัฒนางานนิเทศการสอนโดยสามารถนิเทศได้ทั้งส่งเสริมและซ่อมเสริมให้กับผู้ที่ได้รับการนิเทศทั้งคณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาภาษาอังกฤษ
ส่งผลให้ผู้รับการนิเทศได้รับการพัฒนาและแก้ไขกระบวนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

                                5)พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)มีคุณภาพโดยดูจากผลสอบเอ็นที และ โอเน็ตอยู่ในระดับมาตรฐานประเทศ

                                6)พัฒนางานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
3
(ชาญวิทยา)ส่งผลให้ผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอกและได้รับรางวัลในการประกวดสถานศึกษาเสมอมา
ได้แก่ รางวัลพระราชทาน สถานศึกษาดีเด่นของกรมการปกครองท้องถิ่น
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

                                7)พัฒนางานแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ปฏิบัติตนได้เหมาะสม
และเลือกศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้เหมาะกับนักเรียน

3.1.2.2   

คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ พิจารณาจาก

                                      (1)  ผลงานเกิดจากความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับการเชิดชูเกียรติเสมอมาเช่น

ครูดีศรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ครูผู้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น  ครูผู้ผลิตสื่อภาษาอังกฤษดีเด่น
ชนะเลิศผู้มีผลงานยอดเยี่ยมการประกวดบู้ธแสดงผลงานทางวิชาการ(ประเภทบุคคล)   ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านธุรการ
การเงินและพัสดุ 

ครูผู้สอนดีเด่น
การประกวดผลงานดีเด่นของครูผู้สอน ประเภทผลงานดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 
ครูผู้ประสานงานและบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)  ครูดีเด่นในดวงใจ  ครูจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรม  และครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2552 ระดับประเทศ

                          เนื่องจากข้าพเจ้ามีความวิริยะ
อุตสาหะ ได้พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ
และกำลังสติปัญญา  ความสามารถ
ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
ทำให้นักเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  และนักเรียนที่ข้าพเจ้าอบรมสั่งสอนและสอนเสริมได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันระดับโรงเรียน
/เทศบาล
/  จังหวัด /เขต/ภาคซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เสมอมา
เช่น

                                -รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเทศบาล

ในเขตการศึกษา 7 ณ เทศบาลเมืองพิษณุโลก

                                -ชนะเลิศอันดับ1 
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ เทศบาลเมืองหล่มสัก

                                -รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมต้น

ณ เทศบาลนครเชียงราย

                                -ได้รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ
ณ เทศบาลนครเชียงราย

                                -รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
  แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  แข่งขันเขียนเรื่องจากภาพภาษาอังกฤษได้รับรางวัลเหรียญเงิน แข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ณ เทศบาลนครพิษณุโลก

                                -ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์

                                -ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ณ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

                                -ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงการเล่านิทานระดับมัธยมปลาย
  ชนะเลิศระดับเหรียญทองการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษมัธยมต้น

ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมMulti Skills Competition ภาษาอังกฤษมัธยมต้น และชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรม Spelling Bee
อังกฤษ ณ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาพื้นที่ในเมือง

                          3.1.3  ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                                3.1.3.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนด
ดังนี้

                             
จากการที่ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดย  บูรณาการ
สาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธีการ มีเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทำให้เกิดผล
กับนักเรียนดังนี้

                                      3.1.3.1.1  ด้านสติปัญญาของนักเรียน 

                                               1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ใช้เทคนิคกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจึงทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดได้แก่
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการเขียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ร้อยละ
100

                                              2.
ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดยผู้เรียนสนใจมาเรียน
มีการศึกษาค้นคว้าใช้แหล่งเรียนรู้ที่จัดไว้ให้และมีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี
สื่อสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ และบันทึกความรู้อย่างสม่ำเสมอ

           
3. ผู้เรียนมีทักษะและนิสัยรักการทำงาน  จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะและนิสัย
รักการทำงาน ซึ่งสังเกตได้จากผลงาน แบบฝึกหัด ใบงาน กิจกรรมรักการอ่าน
และจากเอกสารในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                                      3.1.3.1.2  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 

                                                1.  ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
คือ  มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์   ขยันอดออม มีกิจกรรมออมทรัพย์
และมีมารยาท

               2. 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เช่น โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนน่าอยู่น่าทำงาน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

                                         3.  ผู้เรียนรู้จักมารยาทในการเข้าสังคม
จัดกิจกรรมโฮมรูม และคุณธรรมเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                                      3.1.3.1.3  ด้านการเรียนรู้อย่างมีสุขภาพจิตที่ดี

                                นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีที่แสดงให้เห็นได้
รางวัลเหรียญทองสถานที่ทำงานน่าอยู่ รางวัลระดับเพชรโรงเรียนส่งสุขภาพ ซึ่งสังเกตได้ดังนี้

                                            (1)  สนใจเรียน
รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ได้แก่
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ กิจกรรมถามมาตอบไป กิจกรรมโต้วาที
ฯลฯ

                                            (2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ความรู้หรือข้อมูลที่ได้ศึกษาหรือพบเจอในชีวิตได้หลังจากนั้นสามารถสังเคราะห์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในชิวิตได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ทำให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการเขียน
ร้อยละ
100 

                                            (3)  นักเรียนมีทักษะและนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรม จริยธรรม   จากการจัดกระบวนการเรียนรู้
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและนิสัยรักการทำงาน
ซึ่งสังเกตได้จากนักเรียนมีความกระตือรือร้น
มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการเรียนซึ่งดูจาก ผลงาน แบบฝึกหัด ใบงาน  และการปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน
ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม   ทำให้ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
ร้อยละ
100    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ
 100                                                                                                                                                

                                            (4)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เช่น โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนน่าอยู่น่าทำงาน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
อบรมและเน้นให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน  บ้านและชุมชน 

                                            (5)  นักเรียนมีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ  ร่าเริง 
แจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
เรียนและร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนส่วนมากมีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ 
ร่าเริงแจ่มใสเป็นที่น่าพอใจ  ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น 
นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลฝึกซ้อมนักเรียนไปร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง
ๆ เช่นแข่งขันดนตรีไทย  ฝึกซ้อมการเห่เรือ   
ฝึกซ้อมการแสดงเพื่อแสดงในงานประเพณีต่างๆ 
ซึ่งทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ และสนุกสนาน
จนได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก 

                                            (6)  นักเรียนรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้ดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครู  
ข้าพเจ้าสอนให้นักเรียนรู้จักตัวเอง
ยอมรับความเป็นจริงและมองในส่วนดีของผู้อื่น เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวจากสื่อที่เหมาะสม
ได้รับประสบการณ์ตรง
ด้วยการสัมผัสและปฏิบัติจริงจึงทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
และสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครูได้เป็นอย่างดี

                          3.2  ผลงานทางวิชาการที่ขอรับการประเมิน

                          ข้าพเจ้าได้สร้างสื่อนวัตกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง  ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การสอน กริยาวลี(
phrasal verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4. ผลงานด้านวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 

1.งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญามหาบัณฑิต   เรื่อง  
การสำรวจปัญหาการสอน

ภาษาอังกฤษทั้งวัน
ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเขต
1 จังหวัดเพชรบูรณ์

2.งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่องพัฒนาการกล้าแสดงออกโดยใช้ละครภาษาอังกฤษ   พัฒนาการออกเสียง

ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ    พัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เรื่องสั้น 
เรียนรู้ท้องถิ่นของเราโดยใช้สื่อ
CAI  ศัพท์ยากจำง่ายด้วยเกมกลุ่มคำภาษาอังกฤษ
ฯลฯ

4.   

ผลงานทางวิชาการ 
ที่เคยได้รับอนุมัติเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

หรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
(ไม่มี)

5.   

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ ทั้งด้านเว็ปไซท์และเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งภายใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

 

                                                            ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                            (นางทิวา         นันท์ตา)

                                          
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ 
ครูผู้ชำนาญการ

                                             วันที่  19   เดือนเมษายน   พ.ศ.  2553

 

 

 

 

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชา

                ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง

 

 

                                                                                                ลงชื่อ.........................................................

                                                                                                      
(นางสาวพิมพ์มาดา    วิชัยธนพัฒน์)   

                                                                                                       ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                                                      
วันที่.............เดือน
……………..  
พ.ศ.
……….

 

 

 

                                                                                                ลงชื่อ.........................................................

                                                                                                            (นางทัศนัย       ราชสังข์)

                                                        ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                                                                                วันที่.............เดือน………………..   พ.ศ. ………….

 

 

ความเห็น

                             ......................................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นายเจริญเกียรติ     เจริญชันษา)          

                                                                                                        ตำแหน่ง      ปลัดเทศบาล

                                                                                                วันที่.............เดือน…………………..   พ.ศ. …………..

 

 

ความเห็น

                            .................................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                          (นางธีรพร      พรพฤติพันธุ์)            

                                                                                                        ตำแหน่ง      นายกเทศมนตรี

                                                                                                วันที่.............เดือน…………………   พ.ศ. ……………

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 215 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • mathiasaponte708497
  • jonathanfreeling4