เผยแพร่ผลงาน การเขียน วฐ 1 และวฐ 2 ของครูทิวา นันท์ตา

วฐ.1

แบบเสนอขอรับการประเมิน

ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

     ชื่อ-สกุล นางทิวา     นันท์ตา 
อายุ   
36  ปี อายุราชการ    12  
ปี  11  เดือน

     คุณวุฒิสูงสุด  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  วิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ  จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

     จังหวัดพิษณุโลก  ตำแหน่ง 
ครู          ตำแหน่งเลขที่
  
13684-2

     สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล
 3  (ชาญวิทยา)  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  รับเงินเดือนอันดับ คศ.  2  
ขั้น  5   อัตรา    18,910  บาท

2.  การรับราชการ

2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  อาจารย์ ระดับ 3   เมื่อวันที่ 
2      เดือน  มิถุนายน 
พ.ศ. 
2540

2.2 เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ที่สำคัญ ดังนี้

 

วัน    เดือน   ปี