เผยแพร่ผลงาน การเขียน วฐ 1 และวฐ 2 ของครูทิวา นันท์ตา

วฐ.1

แบบเสนอขอรับการประเมิน

ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

     ชื่อ-สกุล นางทิวา     นันท์ตา 
อายุ   
36  ปี อายุราชการ    12  
ปี  11  เดือน

     คุณวุฒิสูงสุด  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  วิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ  จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

     จังหวัดพิษณุโลก  ตำแหน่ง 
ครู          ตำแหน่งเลขที่
  
13684-2

     สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล
 3  (ชาญวิทยา)  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  รับเงินเดือนอันดับ คศ.  2  
ขั้น  5   อัตรา    18,910  บาท

2.  การรับราชการ

2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  อาจารย์ ระดับ 3   เมื่อวันที่ 
2      เดือน  มิถุนายน 
พ.ศ. 
2540

2.2 เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ที่สำคัญ ดังนี้

 

วัน    เดือน   ปี

 

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

มิถุนายน 2540

ตุลาคม    2543

เมษายน  2546

ตุลาคม   2548

24 ธันวาคม 2547

1พฤศจิกายน 2550

เมษายน  2553

               อาจารย์ 1

               อาจารย์ 1

               อาจารย์ 1

               อาจารย์ 2

               ครู

               ครู วิทยฐานะชำนาญการ

               ครู วิทยฐานะชำนาญการ

3

4

5

6

คศ.2

คศ.2

คศ.2

6,360

7,580

9,040

11,460

11,790

14,810

18,910

     2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 
2   เดือน  มิถุนายน 
พ.ศ. 
2540

           ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน    เมื่อวันที่ 
1   เดือน  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 
2550

     2.4
เคยขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่......
-......เดือน...........-..............พ.ศ.....-......

3.  รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

            
ได้เสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน
ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่          (แบบ วฐ.2 หรือแบบ วฐ.2/1) มาพร้อมนี้                                                                                                                                                                                                                                                                         

             ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
และเป็นความจริง

                                                                                                          ลงชื่อ..........................................................ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                                                                           (นางทิวา           นันท์ตา)            

                                                                                                             ตำแหน่ง                              ครู

                                                                                                               วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............

 

- 2 -

การตรวจสอบและรับรอง

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชา

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

                       มีคุณสมบัติตามที่
ก.ท.กำหนด

                                 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)
...................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นางสาวพิมพ์มาดา    วิชัยธนพัฒน์)   

                                                                                                        ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                                                                วันที่.............เดือนเมษายน   พ.ศ.2553

 

               

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นางทัศนัย         ราชสังข์)    

                                                                                       ตำแหน่ง
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                                                                                วันที่.............เดือนเมษายน   พ.ศ.2553

ความเห็น

                            ...............................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นายเจริญเกียรติ     เจริญชันษา)          

                                                                                                         ตำแหน่ง           ปลัดเทศบาล

                                                                                                วันที่.............เดือนเมษายน   พ.ศ.2553

ความเห็น

                            ..............................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นางธีรพร      พรพฤติพันธุ์)

                                                                                                   ตำแหน่ง 
นายกเทศมนตรี

                                                                                                วันที่.............เดือนเมษายน   พ.ศ……

 

 

                                                                                

                                                                                                                                                     วฐ.2/1

การรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

วิทยฐานะที่ขอเลื่อน
ชำนาญการพิเศษ

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ-นามสกุล  นางทิวา     นันท์ตา   อายุ    36    
ปี

อายุราชการ     12    ปี   11  เดือน 
คุณวุฒิสูงสุด  
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ
.ม)  วิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ

จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร       จังหวัด  พิษณุโลก

ตำแหน่ง     ครู        
อันดับ คศ.
2          ตำแหน่งเลขที่ 
13684-2

สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รับเงินเดือนอันดับ  คศ.2      
ขั้น อัตรา   18,910     
บาท

2.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน

                  สายงานการสอน

2.1

ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ      ช่วงชั้นปีที่   3 และ 4  รับผิดชอบกิจกรรม ดังนี้

                          2.1.1  กิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(English
Camp)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ทำหน้าที่จัดทำโครงการ ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(
English Camp) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
จากการดำเนินโครงการปรากฏว่านักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

                          2.1.2  กิจกรรมวันคริสต์มาส (Cristmas’Day)  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)
ผลการจัดกิจกรรมปรากฏว่านักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติและได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน

2.1.3   

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดประชุมคณะครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ แบ่งงานรับผิดชอบ 
สอนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาผลการแข่งขันที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับจังหวัด
ระดับเขตและระดับประเทศ

2.2

  จำนวนชั่วโมง     20         ชั่วโมง/สัปดาห์

2.3

  ปฏิบัติหน้าที่ เป็นครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 
6/1   จำนวนนักเรียน    37     คน 

มีหน้าที่ดูแลนักเรียนด้านการเรียนและการปฏิบัติตนของนักเรียน
รับผิดชอบกิจกรรม ดังนี้

2.3.1         

กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทั้งด้าน

งบประมาณและจัดหาครูพิเศษมาสอนเสริมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น สามารถสอบประเมินความรู้
(GAT)
ได้คะแนนเต็ม
150 จำนวน 2 คน 
รวมทั้งส่งผลให้นักเรียนได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจำนวน 
15 
คน จากจำนวน 37 
คน 
สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยได้
22 คน  ที่สำคัญนักเรียนทั้ง 37 คนมีการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 100

2.3.2   

กิจกรรมส่งน้องหน้ารั้ว  ร่วมทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับศิษย์เก่าที่มาให้ความรู้และ

แนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

                          2.3.3 
กิจกรรมโฮมรูม 
ทำหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

2.4

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี และชุมนุมภาษาอังกฤษ

                    2.5  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

                        2.5.1  หัวหน้างานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นเวลา
7 ปี ได้ดำเนินการวางแผนและประสานงานกับผู้บริหารและคณะครูในการทำเอกสารและการประเมินภายในสถานศึกษา
ซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก
  และเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                                     

                        2.5.2 หัวหน้าแกนนำการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน
จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

                       2.5.3 หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียนและโครงงานโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ทำหน้าที่จัดหา/ให้ความรู้ด้านการวิจัยและโครงงาน ส่งเสริมคณะครูจัดทำวิจัยและโครงงานในกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งผลงานวิจัยและโครงงานเข้าประกวด จากการดำเนินงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขการศึกษาและพฤติกรรมนักเรียนได้ตรงจุด
เป็นผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

                         2.5.4 
คณะกรรมการการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
ทำหน้าที่จัดทำหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา

                      
2.5.5  หัวหน้าแกนนำการจัดทำแผนกลยุทธ์
แผนพัฒนาสามปี  แผนพัฒนารายปี ของโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)จากการดำเนินการ
ส่งผลให้โรงเรียนมีแผนในการปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตลอดจนโครงการโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ

                         2.5.6 แกนนำการเตรียมการรองรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเพชร

   
2.5.7  ผู้ฝึกการพูดนำเสนอ/พิธีกรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมารยาทนักเรียนในกิจกรรมพิเศษ

ตามโอกาสต่าง ๆ ทำให้นักเรียนมีทักษะและความประพฤติที่เหมาะสม

                           2.5.8 
ผู้แสดงด้านการร้องรำทำเพลง
และนันทนาการ  เพื่อสร้างความครื้นเครง
ความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดีเสมอมา

3.  รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                    3.1  ผลงานปฏิบัติงาน  ให้รายงาน ดังนี้

                          3.1.1 
ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

                          ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ดังนี้

                                3.1.1.1  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

                                                1)  เตรียมการสอนโดยการศึกษาหลักสูตร
วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาสาระ กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทางและนำทางศึกษาหลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
จิตวิทยา กระบวนการวัดและประเมินผล
พัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เตรียมสื่อประกอบ      
การจัดการเรียนรู้ 
เตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผล 
มีการวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้ง
3 ด้าน คือ
ด้านความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลตามสภาพจริง
โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 2)ทำหน้าที่ธุรการ
เช่นทำบัญชีเรียกชื่อและประจำวันชั้น  3)
ทำหน้าที่แนะแนวความรู้ การดำเนินชีวิตและการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับนักเรียน  4)
ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการไปอบรมและสื่อต่างๆ  5)
ทำหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ทั้งภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  และสุดท้ายคือ 6)
ทำหน้าที่เข้าใจนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ให้เลือกมองเฉพาะในส่วนที่ดี
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกันซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและที่สำคัญยิ่งคือนักเรียนทุกคนต้องการเป็นคนดีดังนั้นหน้าที่หลักของครูคือทำหน้าที่สอนและอบรมนักเรียนให้มีความรู้
เป็นคนดี และมีความสุข อย่างแท้จริง

3.1.1.2   

การส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน

                                      การส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่
1)การสร้างแรงจูงใจในการเรียน โดยทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเป็นที่รักของครูและเพื่อน  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  สร้างวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้และบรรยากาศในการเรียนสนุก 
เรียนแบบบูรณาการ    มีวิธีนำสู่บทเรียน  ใช้กิจกรรมหลากหลาย 

2)
จัดสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนให้เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและ
3)ใช้วิธีการสอนหลายแบบ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพเช่นบทบาทสมมุติ
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ โครงงาน ละครภาษาอังกฤษ

3.1.1.3   

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา

                                      ดำเนินงานประกันคุณภาพ  งานวิจัยและโครงงาน
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูนิเทศ ครูพี่เลี้ยง
ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และร่วมกับฝ่ายวิชาการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษา
วางแผนงานด้านวิชาการและร่วมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)มีคุณภาพอย่างแท้จริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.1.1.4   

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชนและหรือสถาน

ประกอบการเพื่อร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน

                                      ในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพและครูที่ปรึกษา
จึงได้ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน ชุมชน
และสถานประกอบการด้านธุรกิจต่าง ๆเพื่อร่วมกันในการป้องกัน 
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนซึ่งได้ประสานงานดังต่อไปนี้ การร่วมมือกันทำ
กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ของชุมชน และการร่วมกันรณรงค์เผยแพร่แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
การเผยแพร่ข้อมูลและการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนานักเรียน
และผลงานที่เป็นรางวัลเกียรติยศที่เกิดกับสถานศึกษา ผู้บริหาร  การเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล
และการเยี่ยมบ้านเป็นกลุ่ม ทั้งนี้จะเป็นการติดต่อประสานกับผู้ปกครองโดยตรงและใกล้ชิด
เนื่องจากเป็นการได้พบปะสนทนากันโดยตรงในสถานการณ์จริง และการพูดคุยอย่างฉันท์มิตร
ก่อให้เกิดความไว้ใจ เชื่อมั่น
และเกิดความเชื่อมั่นการบริการและสวัสดิการที่เกี่ยวกับครอบครัวและนักเรียนไว้ด้วยกัน
และการเชิญผู้ปกครองและชุมชนเยี่ยมห้องเรียน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเชิญประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย                             

3.1.1.5   

การบริการสังคมด้านวิชาการ          

                                     
ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสารสนเทศ มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
และเอกสารของโรงเรียนทั้งหมด
ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจนผลงานของสถานศึกษาทั้งด้านโรงเรียน ผู้บริหาร
ครู  นักเรียน     ผู้ปกครองและชุมชนแก่ผู้มาเยี่ยมสถานศึกษา
ตลอดจนการไปเผยแพร่ข้อมูลนอกสถานที่ตามโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษาที่จัดขึ้นในโอกาสต่าง
ๆ              และเป็นวิทยากรเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนและการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
การประเมินภายนอกและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
จากการบริการสังคมด้านวิชาการดังกล่าวทำให้โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
มีมาตรฐานทางการศึกษาและมีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษาเสมอ 

3.1.1.6   

หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     

                                1. 
ครูสอนเสริมทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ และครูผู้ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่และศาสนพิธี

                                 2. 
ฝึกนักเรียนเห่เรือในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำพร้อมทั้งประสานงานคณะครู
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการจำทำ ตกแต่งเรือเพื่อร่วมขบวนแห่ทางบก
ปรากฏว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมาก

                                3.
เป็นคณะกรรมการนิเทศภายในของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

                              4. 
เป็นคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

                              5. 
เป็นคณะกรรมการและเลขานุการการจำหน่ายดอกไม้กาชาดมะขามหวานจังหวัด

                                6. ผู้ประสานงานและเตรียมการถ่ายทำสารคดีภารกิจด้านการศึกษาท้องถิ่น
ทีวีช่อง
5 ในเรื่องผู้บริหารและสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)

                          3.1.2  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

                                3.1.2.1  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
ดังนี้

                                      3.1.2.1.1  การจัดการเรียนรู้ พิจารณาจาก

                                                (1)  การจัดการเรียนรู้  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  นำไปใช้ในการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้
ทำแผนการเรียนรู้ ได้ครบองค์ประกอบตามที่สถานศึกษากำหนด
และการจัดการเรียนรู้ตามแผน และจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดเด็ก  
ฝึกกระบวนการคิด การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้คิด
ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนรู้  แบบผสมผสาน จัดการเรียนรู้ให้เกิดทุกที่
ทุกเวลา 
และผู้เรียนได้พัฒนาตนเองจากสื่อเทคโนโลยีจนเต็มขีดความสามารถ
มุ่งจัดกิจกรรมหรือวิธีการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับการดำรงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

(2)   

การดำเนินการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
ในฐานะครูประจำชั้นได้ปฏิบัติงานธุรการชั้นเรียน 

                                       ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูที่ปรึกษามาเป็นเวลา
12 ปีและปีปัจจุบันเป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/1ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาในชั้นเรียน โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน ระบบ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลระดับต่างๆที่มีการจัด
การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ตลอดจนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน  
2) อธิบายและชี้แจงให้นักเรียน
ทราบและเข้ใจวิชาและคณะในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
3)รวบรวมรายระเอียดเกี่ยวกับนักเรียน ในกลุ่มที่รับผิดชอบไว้เพื่อประโยชน์ในการให้คำปรึกษา
หรือช่วยให้นักเรียน เกิดความรู้ศึกสบายใจ
4) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน
และ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการสอน หรือการเพิ่มรายวิชาเรียน
5) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน แนะนำเกี่ยวกับการเรียน
การสอน วิธีเรียนการเตรีมสอบ 
ดูแลให้คำแนะนำการประพฤติ ปัญหาทุกข์สุขของนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ
6) พบนักเรียน ในกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมรักการอ่าน และในคาบเรียน
อย่างสม่ำเสมอ
 7) ติดต่อผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครองเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
รวมทั้งรายงานความประพฤติผลการเรียน และปัญหาของนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ
เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขเท่าที่จะกระทำได้
8) ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
เช่น ฝ่ายแนะแนวฯ ฝ่ายปกครอง และครูประจำรายวิชา ในกรณีที่นักเรียน มีปัญหา

(3)   

การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ข้าพเจ้าได้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 

การกำหนดเป้าหมาย
กิจกรรมการเรียน วางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของตนเอง การรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองตลอดจนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย       การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 การ เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและการประเมินและปรับปรุงตนเอง

(4)   

การใช้หรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

                                             จากการได้ร่วมทำงาน ประชุม
อบรมสัมมนากับผู้บริหาร คณะครูในโรงเรียน คณะครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง
ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายในการงานวิชาการได้อย่างชัดเจน
ทั้งด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
และที่สำคัญคือการสร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง
และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                            (5)  ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ  ข้าพเจ้าจะคอยสอดส่อง  ดูแล นักเรียนอยู่เสมอ  หากเจอปัญหาก็จะแก้ไข  หลากหลายวิธี 
บางครั้งก็ต้องแก้ไขโดยการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
ทำให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน 
จากการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนดังกล่าวทำให้
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
พร้อมทั้งได้รับรางวัลวิจัยในชั้นเรียนชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม

                                            (6)  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

                         6.1
ศึกษาเทคนิควิธีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้และวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผล         การประเมินผลการเรียนรู้แบบ
Rubric เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ

                            6.2
สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
เช่น   แบบทดสอบ
  แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินกิจกรรม คุณภาพผลงานและการปฏิบัติ
    

                                                6.3
การใช้เครื่องมือวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ การวัดผลประเมินผลก่อนเรียน
การวัดผลประเมินระหว่างเรียนและการวัดผลประเมินผลหลังเรียน

                                          6.นำผลการวัดผลประเมินผล
มาวิเคราะห์และนำปัญหาที่ได้จากการวัดผลประเมินผล
  นำไปพัฒนานักเรียนที่ไม่บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อไปในการประเมินผลผู้เรียน
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดรายการประเมินวิธีการประเมิน  และเกณฑ์การประเมินด้วย  ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญ  ร่วมมือจัดกิจกรรม
   การเรียนการสอนอย่างเต็มใจ
ทำให้ผู้เรียนทราบจุดบกพร่องของตนเอง  
และพัฒนาตนเองได้  
อย่างถูกต้องตามคุณลักษณะที่ต้องการเน้นแต่ละเรื่อง
ทำให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

(7)   

รายงานผลต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ

                                           การรายงานผลการเรียนรู้   มีการรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ผู้ปกครอง
  และผู้บริหารทราบทุกครั้ง
หลังจากที่มีการวัดผลประเมินผล    
จากการรายงานผลที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ปกครองได้รับรู้จุดดีและจุดด้อยในการศึกษาของนักเรียนและได้ร่วมแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียน ส่งผลให้ผ่านการประเมินทั้งด้านพุทธพิสัย
ทักษะพิสัยและจิตพิสัยทุกคน   

3.1.2.1.2          

การพัฒนาวิชาการ 
พิจารณาจาก

ข้าพเจ้าพยายามที่จะพัฒนาตนเองในทุก
ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ในด้านการฝึกอบรม 
ข้าพเจ้าได้พัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่อไปนี้

1)โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ  2)การวิจัยแนวใหม่ของเมืองไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3)วิธีการพูดภาษาอังกฤษด้วย 12
วิธีพูดมาตรฐานสากล
  4)การประชุมสัมมนาสภาครูอาเซียน

ครั้งที่24 ”24 ACT convention
sustainable environment for quality of life”  
5)ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายใน  6)อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2551
                7)การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและแนวทาง
การเขียนข้อโต้แย้งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ให้พร้อมรับการประเมินภายนอก
8)การแนะแนวศึกษาต่อโควตามหาวิทยาลัยนเรศวร

                    จากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น  ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในการพัฒนางานวิชาการ ดังนี้

            1)พัฒนางานการเรียนการสอนจากการไปอบรมโครงการโรงเรียนเครือข่ายโดยการจัดวางวิสัยทัศน์เพื่อ

พัฒนาการศึกษา
จากการเข้าอบรมดังกล่าวแล้วนำมาปฏิบัติเพื่อเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนร้อยละ
 80
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและโรงเรียนได้รับการพัฒนาปัจจัยหลายด้านได้แก่ บุคลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

         2)พัฒนางานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและแก้ไข

ด้านการเรียนและพฤติกรรม  นอกจากนี้ได้นำเอาความรู้ไปเผยแพร่ให้กับคณะครูได้ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณภาพงานด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

   3)พัฒนางานการเรียนการสอนจากการเข้ารับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
โดยนำความรู้ ทักษะและ

กระบวนการมาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนทำให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้หลากหลายเทคนิค
วิธีการ ซึ่งนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

                       4)พัฒนางานนิเทศการสอนโดยสามารถนิเทศได้ทั้งส่งเสริมและซ่อมเสริมให้กับผู้ที่ได้รับการนิเทศทั้งคณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาภาษาอังกฤษ
ส่งผลให้ผู้รับการนิเทศได้รับการพัฒนาและแก้ไขกระบวนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

                                5)พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)มีคุณภาพโดยดูจากผลสอบเอ็นที และ โอเน็ตอยู่ในระดับมาตรฐานประเทศ

                                6)พัฒนางานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
3
(ชาญวิทยา)ส่งผลให้ผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอกและได้รับรางวัลในการประกวดสถานศึกษาเสมอมา
ได้แก่ รางวัลพระราชทาน สถานศึกษาดีเด่นของกรมการปกครองท้องถิ่น
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

                                7)พัฒนางานแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ปฏิบัติตนได้เหมาะสม
และเลือกศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้เหมาะกับนักเรียน

3.1.2.2   

คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ พิจารณาจาก

                                      (1)  ผลงานเกิดจากความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับการเชิดชูเกียรติเสมอมาเช่น

ครูดีศรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ครูผู้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น  ครูผู้ผลิตสื่อภาษาอังกฤษดีเด่น
ชนะเลิศผู้มีผลงานยอดเยี่ยมการประกวดบู้ธแสดงผลงานทางวิชาการ(ประเภทบุคคล)   ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านธุรการ
การเงินและพัสดุ 

ครูผู้สอนดีเด่น
การประกวดผลงานดีเด่นของครูผู้สอน ประเภทผลงานดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 
ครูผู้ประสานงานและบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนเทศบาล
3 (ชาญวิทยา)  ครูดีเด่นในดวงใจ  ครูจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรม  และครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2552 ระดับประเทศ

                          เนื่องจากข้าพเจ้ามีความวิริยะ
อุตสาหะ ได้พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ
และกำลังสติปัญญา  ความสามารถ
ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
ทำให้นักเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  และนักเรียนที่ข้าพเจ้าอบรมสั่งสอนและสอนเสริมได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันระดับโรงเรียน
/เทศบาล
/  จังหวัด /เขต/ภาคซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เสมอมา
เช่น

                                -รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเทศบาล

ในเขตการศึกษา 7 ณ เทศบาลเมืองพิษณุโลก

                                -ชนะเลิศอันดับ1 
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ เทศบาลเมืองหล่มสัก

                                -รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมต้น

ณ เทศบาลนครเชียงราย

                                -ได้รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ
ณ เทศบาลนครเชียงราย

                                -รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
  แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  แข่งขันเขียนเรื่องจากภาพภาษาอังกฤษได้รับรางวัลเหรียญเงิน แข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ณ เทศบาลนครพิษณุโลก

                                -ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์

                                -ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ณ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

                                -ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงการเล่านิทานระดับมัธยมปลาย
  ชนะเลิศระดับเหรียญทองการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษมัธยมต้น

ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมMulti Skills Competition ภาษาอังกฤษมัธยมต้น และชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรม Spelling Bee
อังกฤษ ณ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาพื้นที่ในเมือง

                          3.1.3  ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                                3.1.3.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนด
ดังนี้

                             
จากการที่ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดย  บูรณาการ
สาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธีการ มีเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทำให้เกิดผล
กับนักเรียนดังนี้

                                      3.1.3.1.1  ด้านสติปัญญาของนักเรียน 

                                               1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ใช้เทคนิคกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจึงทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดได้แก่
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการเขียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ร้อยละ
100

                                              2.
ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดยผู้เรียนสนใจมาเรียน
มีการศึกษาค้นคว้าใช้แหล่งเรียนรู้ที่จัดไว้ให้และมีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี
สื่อสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ และบันทึกความรู้อย่างสม่ำเสมอ

           
3. ผู้เรียนมีทักษะและนิสัยรักการทำงาน  จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะและนิสัย
รักการทำงาน ซึ่งสังเกตได้จากผลงาน แบบฝึกหัด ใบงาน กิจกรรมรักการอ่าน
และจากเอกสารในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                                      3.1.3.1.2  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 

                                                1.  ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
คือ  มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์   ขยันอดออม มีกิจกรรมออมทรัพย์
และมีมารยาท

               2. 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เช่น โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนน่าอยู่น่าทำงาน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

                                         3.  ผู้เรียนรู้จักมารยาทในการเข้าสังคม
จัดกิจกรรมโฮมรูม และคุณธรรมเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                                      3.1.3.1.3  ด้านการเรียนรู้อย่างมีสุขภาพจิตที่ดี

                                นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีที่แสดงให้เห็นได้
รางวัลเหรียญทองสถานที่ทำงานน่าอยู่ รางวัลระดับเพชรโรงเรียนส่งสุขภาพ ซึ่งสังเกตได้ดังนี้

                                            (1)  สนใจเรียน
รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ได้แก่
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ กิจกรรมถามมาตอบไป กิจกรรมโต้วาที
ฯลฯ

                                            (2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ความรู้หรือข้อมูลที่ได้ศึกษาหรือพบเจอในชีวิตได้หลังจากนั้นสามารถสังเคราะห์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในชิวิตได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ทำให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการเขียน
ร้อยละ
100 

                                            (3)  นักเรียนมีทักษะและนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรม จริยธรรม   จากการจัดกระบวนการเรียนรู้
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและนิสัยรักการทำงาน
ซึ่งสังเกตได้จากนักเรียนมีความกระตือรือร้น
มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการเรียนซึ่งดูจาก ผลงาน แบบฝึกหัด ใบงาน  และการปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน
ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม   ทำให้ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
ร้อยละ
100    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ
 100                                                                                                                                                

                                            (4)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เช่น โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนน่าอยู่น่าทำงาน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
อบรมและเน้นให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน  บ้านและชุมชน 

                                            (5)  นักเรียนมีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ  ร่าเริง 
แจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
เรียนและร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนส่วนมากมีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ 
ร่าเริงแจ่มใสเป็นที่น่าพอใจ  ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น 
นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลฝึกซ้อมนักเรียนไปร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง
ๆ เช่นแข่งขันดนตรีไทย  ฝึกซ้อมการเห่เรือ   
ฝึกซ้อมการแสดงเพื่อแสดงในงานประเพณีต่างๆ 
ซึ่งทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ และสนุกสนาน
จนได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก 

                                            (6)  นักเรียนรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้ดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครู  
ข้าพเจ้าสอนให้นักเรียนรู้จักตัวเอง
ยอมรับความเป็นจริงและมองในส่วนดีของผู้อื่น เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวจากสื่อที่เหมาะสม
ได้รับประสบการณ์ตรง
ด้วยการสัมผัสและปฏิบัติจริงจึงทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
และสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครูได้เป็นอย่างดี

                          3.2  ผลงานทางวิชาการที่ขอรับการประเมิน

                          ข้าพเจ้าได้สร้างสื่อนวัตกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง  ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การสอน กริยาวลี(
phrasal verbs) ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4. ผลงานด้านวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 

1.งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญามหาบัณฑิต   เรื่อง  
การสำรวจปัญหาการสอน

ภาษาอังกฤษทั้งวัน
ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเขต
1 จังหวัดเพชรบูรณ์

2.งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่องพัฒนาการกล้าแสดงออกโดยใช้ละครภาษาอังกฤษ   พัฒนาการออกเสียง

ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ    พัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เรื่องสั้น 
เรียนรู้ท้องถิ่นของเราโดยใช้สื่อ
CAI  ศัพท์ยากจำง่ายด้วยเกมกลุ่มคำภาษาอังกฤษ
ฯลฯ

4.   

ผลงานทางวิชาการ 
ที่เคยได้รับอนุมัติเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

หรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
(ไม่มี)

5.   

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ ทั้งด้านเว็ปไซท์และเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งภายใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

 

                                                            ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                            (นางทิวา         นันท์ตา)

                                          
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ 
ครูผู้ชำนาญการ

                                             วันที่  19   เดือนเมษายน   พ.ศ.  2553

 

 

 

 

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชา

                ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง

 

 

                                                                                                ลงชื่อ.........................................................

                                                                                                      
(นางสาวพิมพ์มาดา    วิชัยธนพัฒน์)   

                                                                                                       ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                                                      
วันที่.............เดือน
……………..  
พ.ศ.
……….

 

 

 

                                                                                                ลงชื่อ.........................................................

                                                                                                            (นางทัศนัย       ราชสังข์)

                                                        ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                                                                                วันที่.............เดือน………………..   พ.ศ. ………….

 

 

ความเห็น

                             ......................................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                       (นายเจริญเกียรติ     เจริญชันษา)          

                                                                                                        ตำแหน่ง      ปลัดเทศบาล

                                                                                                วันที่.............เดือน…………………..   พ.ศ. …………..

 

 

ความเห็น

                            .................................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                          (นางธีรพร      พรพฤติพันธุ์)            

                                                                                                        ตำแหน่ง      นายกเทศมนตรี

                                                                                                วันที่.............เดือน…………………   พ.ศ. ……………

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์