พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

รูปภาพของ nbssunisa

เนื้อเรื่องกล่าวถึงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอกไชยไปประพาสทรงเบ็ดที่ปากน้ำ  เมืองสาครบุรี (ปัจจุบันคือ  จังหวัดสมุทรสาคร) เมื่อเรือพระที่นั่งถึงตำบลโคกขามซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยว โขนเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่หักลง พันท้ายนรสิงห์นายท้ายเรือพระที่นั่งตกใจมาก  จึงกระโดดขึ้นฝั่งแล้วกราบบังคมทูลให้ทรงลงพระราชอาชญา สมเด็จพระเจ้าเสือพระราชทานอภัยโทษ  ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัย จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตัดศีรษะหุ่นเหมือนแทน แต่ัพันท้ายนรสิงห์ไม่เห็นด้วย  เพราะเป็นการขัดพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าเสือจึงรับสั่งให้ประหารชีวิต แล้วให้ตั้งศาลเพียงตา นำโขนเรือและศีรษะของพันท้ายนรสิงห์ตั้งเซ่นที่ศาลสืบเกียรติคุณมาตราบเท่าทุกวันนี้  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี