การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นปร

ชื่อเรื่อง          การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                        วิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

                        ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านกระสัง                       

ผู้ศึกษา          นางณัฏฐ์ชนินท์  ศิริสุข  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 

                        โรงเรียนบ้านกระสัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4 

ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา  2554

 บทคัดย่อ 

                        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ที่มีประสิทธิภาพ  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  และ หลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านกระสัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  จำนวน  16  คน โดยการสุ่มแบบยกชั้น (Cluster  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  คือ  แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  จำนวน  12  Drills  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ

หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบทดสอบทั้งฉบับได้ค่าเท่ากับ  0.87  และแบบวัด

ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จำนวน  10  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้วิธีการคำนวณหาค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t – test (Dependent  Samples)  

                           ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

                        1.  แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.65/81.87

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้ 

                        2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีค่าเท่ากับ  0.6870 

คิดเป็นร้อยละ  68

                        3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ  .01

                        4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  อยู่ในระดับมาก

                       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์