รายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกู

ชื่อรายงาน     :         รายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

ชื่อผู้ศึกษา      :         นายวีระเชษฐ์ 
ปัญจอริยะกุล

                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ
ชำนาญการ

หน่วยงาน      :         โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
จังหวัดแพร่

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ปีการศึกษา     :         2554  

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน          ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ประกอบด้วย
ผลการประเมินบริบทโครงการ ผลการประเมินปัจจัยในการดำเนินโครงการ
ผลการประเมินกระบวนการ
            ผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อย ผลการปรับปรุงแก้ไข
และเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ประกอบด้วย
ผลการประเมินคุณลักษณะความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน
13 คน (ยกเว้นผู้แทนครูและผู้อำนวยการโรงเรียน) บุคลากรที่ปฏิบัติการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จำนวน
38 คน
ซึ่งได้จากการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม
(
Cluster
Random Sampling)
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเกณฑ์ในการสุ่ม
และผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน
186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบประเมินบริบทโครงการ แบบประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินโครงการ
แบบสัมภาษณ์ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แบบประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจของคณะครูและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ และแบบประเมินคุณลักษณะความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกุล สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (

) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α – coefficient) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(
IOC) ผลการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

          1. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล พบว่า
ผลการประเมินด้านบริบทมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินความพร้อมด้านปัจจัยในการดำเนินโครงการมีความพร้อมสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
และผลการประเมินด้านกระบวนการในด้านการวางแผน (
Plan : P)
ด้านการดำเนินงาน (
Do : D) ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
(
Check : C) และ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act : A) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน

          ผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อย พบว่า ในด้านระยะเวลาดำเนินการมีกิจกรรมที่ดำเนินการได้ช้ากว่าที่กำหนดมี
2 กิจกรรม (ร้อยละ 15.38 ) ได้แก่ พัฒนางาน
ICT
และกีฬาสามัคคีภายในโรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตามที่กำหนด มี 11กิจกรรม (ร้อยละ
84.62) ได้แก่ กิจกรรมพาน้องชมเมือง ธนาคารรู้จักออม กิจกรรมสำคัญของไทย การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
กิจกรรมวันรักการอ่านในห้องสมุด กิจกรรมพันธุ์ไม้ในสวนพฤษศาสตร์ หนูคิดหนูทำ
หนูเสนอ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์ การเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
และโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ มีกิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าที่ได้รับมี 3
กิจกรรม (ร้อยละ 23.08) ได้แก่ กิจกรรมพาน้องชมเมือง ธนาคารรู้จักออม หนูคิดหนูทำ
หนูเสนอ สำหรับกิจกรรมที่ใช้งบประมาณเท่ากับที่ได้รับ 10 กิจกรรม (ร้อยละ 76.92)
ได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญของไทย การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน กิจกรรมรักการอ่านในห้องสมุด
กิจกรรมพันธุ์ไม้ในสวนพฤษศาสตร์ พัฒนางาน
ICT กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์
การเลือกตั้งสภานักเรียน กีฬาสามัคคีภายในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
มีกิจกรรมที่ได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย จำนวน 11 กิจกรรม (ร้อยละ 84.62)  ได้แก่ ธนาคารรู้จักออม กิจกรรมวันสำคัญของไทย การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  กิจกรรมรักการอ่านในห้องสมุด กิจกรรมพันธุ์ไม้ในสวนพฤษศาสตร์
หนูคิดหนูทำหนูเสนอ พัฒนางาน
ICT การเลือกตั้งสภานักเรียน
กีฬาสามัคคีภายในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ส่วนกิจกรรมที่ได้รับผลิตสูงกว่าเป้าหมาย
มี 2 กิจกรรม ได้แก่ (ร้อยละ 15.38)
กิจกรรมพาน้องชมเมือง และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์

ผลการปรับปรุงแก้ไข
พบว่า กิจกรรมส่วนมากได้รับปัจจัยในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรคได้รับ      การแก้ไขตามสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมลดน้อยลง เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มีการกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมทำให้ไม่เกิดปัญหาซ้ำอีก
และได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น

2.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล พบว่า
ผลการประเมินคุณลักษณะความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ พบว่า
คณะครูและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์