ประโยชน์ของหนังสือ

     หนังสือบางอย่างก้ให้ทั้งความรู้  บางอย่างก้ให้ความเพลิดเพลิน  หรือบางเล่มก็อาจจะให้ทั้งสองอย่างคือใหห้ทั้งคาวมรู้และความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่ผู้ที่อ่านและทำให้ผู้อ่านได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จะได้ทำให้ผู้คนมีนิสัยรักการอ่าน