อาชีพในอาเซียน

รูปภาพของ swk35876

 

อาชีพในอาเซียน

 

*อาชีพในอาเซียนมีกี่อาชีพ อะไรบ้าง

 

·    อาชีพวิศวกร ( Engineering Services)
·    อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
·    อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)
·    อาชีพการสำรวจ (SurveyingQualifications)
·    อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
·    อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
·    อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)
    
*แต่ละอาชีพมีลักษณะการทำงานและเงินเดือนอย่างไร

 

Coolวิศวกร 

 

ลักษณะที่ 1 งานให้คำปรึกษา
ลักษณะที่ 2 งานวางโครงการ
ลักษณะที่ 3 งานคำนวณออกแบบ
ลักษณะที่ 4 งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
ลักษณะที่ 5 งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสำรวจ
ลักษณะที่ 6 งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา
ลักษณะที่ 7 งานสำรวจปริมาณงานและราคา
ลักษณะที่ 8 งานจัดการคุณภาพ
ลักษณะที่ 9 งานพิเศษอื่น ๆ

ราชการ           7,260 
รัฐวิสาหกิจ       7,210
เอกชน            12,000 – 18,000

Coolพยาบาล
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วย
หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการ รักษาบำบัด
หรือปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริมกิจการ พยาบาล
โดยเป็นผู้ควบคุมประสานงาน การผลิตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานพยาบาล การศึกษา
วิเคราะห์เพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานการบริหารพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกประเภท การตรวจนิเทศ และพัฒนาความรู้ความ
สามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล การวางแผนโครงการอำนวยการ และติดตาม
ประเมินผลในการผลิตพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ
เหล่านี้มี ลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาการพยาบาล

สำหรับ
หน่วยงานราชการพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนอัตรา
6,360 บาทส่วนพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับเงินเดือนอัตรา
7,780 บาท และปริญญาเอกได้รับเงินเดือนอัตรา 10,600 บาท
ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนประมาณ7,000
-7,600 บาท
สำหรับหน่วยงานเอกชนพยาบาลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือน
ขั้นต้นประมาณ
13,900 บาท ค่าอยู่เวร เวรละ 250 บาทซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยจากค่าอยู่เวรประมาณเดือนละ 2,500 - 3,000 บาท ซึ่งพยาบาลเอกชนจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,000 บาทมีสวัสดิการที่พักและสิทธิพิเศษ อื่นๆ ตามเงื่อนไขการตกลงกับผู้ว่าจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพพยาบาลโดยปกติทำงานวันละ
8 - 9 ชั่วโมงและมีการเข้าเวรทำงานตามที่กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ
นอกจากนี้พยาบาลที่ออกเวรแล้วสามารถหารายได้พิเศษในการรับจ้างเฝ้าไข้
ให้กับคนไข้อีกด้วย

Coolสถาปนิก
1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า
เพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 
2. ออกแบบ คำนวณแบบ
เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
 
3. คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน 
4. เตรียมแบบ และส่งแบบที่วาดโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณา เพื่อ
ดัดแปลงแก้ไขและตอบข้อซักถามของ ลูกค้าร่วมกับวิศวกร
 
5. เมื่อแก้ไขดัดแปลงให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับวิศวกรทำการก่อสร้าง 
6. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา 
7. ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการคำนวณของวิศวกร 
อาจวางแผนและควบคุมงานที่สถาปนิกจะได้รับทำเป็นประจำตลอดปีคือ
งานปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขตัวอาคารเพื่อความทันสมัยสวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอ
สถาปนิกอาจมีความชำนาญในอาคารบางชนิดเป็นพิเศษ
เช่นการออกแบบการใช้อาคารในพื้นที่แคบ เป็นต้น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน

สถาปนิกที่รับ
ราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับ
เงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง
15,000 -20,000 บาทขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับ
สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และสิทธิประโยชน์อื่น
เช่นโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

Coolการสำรวจ
1  การหาตำแหน่งทางราบ
เป็นการหาตำแหน่งของจุดที่ต้องการว่าอยู่ที่ใด โดยอาศัยการอ้างอิงจากจุดที่รู้ตำแหน่งแน่นอนแล้ว
อาจจะบอกตำแหน่งเป็นค่าละติจูด และ ค่าลองติจูด หรือเป็นค่าพิกัดฉากตามแนวแกนราบ
และแกนตั่ง ลักษณะของงานสำรวจขั้นพื้นฐานในสนาม ส่วนใหญ่จะเป็นการวัดมุมราบ
ประกอบกันการวัดระยะทางราบ

การหาตำแหน่งทางดิ่งหรือการหาความสูงตามจุดที่ต้องการว่ามีความสูง
ต่ำต่างจากพื้นอ้างอิงเท่าไร ลักษณะของงานจะเป็นการทำระดับ
ทั่งวิธีทางตรงและทางอ้อม

การคำนวณแผนที่
เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อหาตำแหน่งทั่งทางราบและทางดิ่งตามข้อ
1.4.1
และ 1.4.2 มาคำนวณหาสิ่งที่ต้องการตามจุดมุ่งหมายของการสำรวจ
เช่น คำนวณหาเนื้อที่ และคำนวณหาปริมาตรดินตัด-ดินถม

การเขียนแผนที่
เป็นการนำผลของการสำรวจมาเขียนแสดงในลักษณะต่าง ๆ เช่น แผนผัง
รูปแสดงลักษณะของพื้นดิน และเส้นชั้นความสูง เป็นต้น

ราชการ    4,700  

เอกชน     4,500-5,500  

สำหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ
ความชำนาญงาน
 และวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล
นอกเหนือจากเงินเดือน และค่าจ้างประจำแล้ว
 อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นในรูปของสวัสดิการ
ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
     ค่าเล่าเรียนบุตร
โบนัส บำเหน็จ บำนาญ

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลา  
ในกรณีที่ต้องการให้งานติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ทันการใช้งาน

Coolนักบัญชี
ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้
ได้แก่ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ สถาบันเอกชน
หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
การวิเคราะห็รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน
การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน
รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชี
และการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ

วุฒิการศึกษา        
                       
ปวส.            5,600          

ปริญญาตรี      6,500        

Coolทันตแพทย์
ทันตแพทย์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ
การวินิจฉัยการบำบัด หรือการป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน
โรคอวัยวะในช่องปากโรคขากรรไกร
และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรรวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรม
และการกระทำใด ๆ ในการบำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก
กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทำฟันใน ช่องปาก

ประเภทองค์กร         เงินเดือน
ราชการ(ปริญาตรี)                     6,360

เอกชน(ปริญาตรี)                 12,000- 15,000

Coolแพทย์
แพทย์ คือ ผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ สั่งยา
ให้การรักษา มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน
ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ

หน่วยงาน                       

 

ราชการ(ปริญาตรี)                    8,190           

รัฐวิสาหกิจ  (ปริญาตรี)              9,040         

เอกชน (ปริญาตรี)                    10,600          

 

* สามารถไปประกอบอาชีพในประเทศใด
มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์
กัมพูชา บรูไนไทย พม่า ลาว  เวียดนาม  

 

* ให้วิเคราะห์ว่าแนวโน้มในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี
2558 แล้ว อาชีพใดที่นักเรียนสนใจจะไปประกอบอาชีพในอาเซียน
และนักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไร

      จากการสืบค้นข้อมูล
อาชีพที่สนใจ
  คือ พยาบาล ในด้านการเตรียมตัว คือ ต้องไปฝึกภาษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาหลักที่ต้องใช้ติดต่อกับผู้คน

* ให้วิเคราะห์ว่าแนวโน้มในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี
2558 แล้ว อาชีพใดที่นักเรียนสนใจจะไปประกอบอาชีพในอาเซียน
และนักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไร

      จากการสืบค้นข้อมูล
อาชีพที่สนใจ
  คือ พยาบาล ในด้านการเตรียมตัว คือ ต้องไปฝึกภาษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาหลักที่ต้องใช้ติดต่อกับผู้คน

 

 

แหล่งอ้างอิง:  http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G9/Dream_new/pageB18.htm ; http://202.29.138.73/gi/dentist.html ; http://blog.eduzones.com/dena/5222 http://blog.msu.ac.th/?p=11662  ; http://www.ceat.or.th/2010/index.php/2009-10-12-04-15-49/2009-10-12-04-22-45/2010-03-13-16-13-20.html 

รูปภาพของ swk35984

สีสันสวยงาม อ่านง่าย เข้าใจดี

รูปภาพของ swk_35797

เนื้อหาอ่านง่าย

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์