มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดเรียนต่อยอดปริญญาตรี

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ วิทยาเขตได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้สำรวจพบว่ายังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ต้องการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ต่อเนื่องในระดับบัณฑิต จึงได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ  เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขระดับชุมชนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกันยายน 2551

          วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          2.เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขระดับชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ และเจตคติในการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่

          3.สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          4.เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประชาชนต่อไป

          ลักษณะของโครงการ

          โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ ให้การศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง)  สำเร็จแล้วได้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) (Bachelor of Public Health, B.P.H.) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          กลุ่มที่ 1       

           -สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาเทคนิคเภสัชกรรม หรือสาขาทันตสาธารณสุข สาขารังสีเทคนิค และสาขาเทคนิคพยาธิ

          -สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น

          -สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงภรรภ์อนามัย)

          กลุ่มที่ 2

           -สำเร็จการศึกษาพนักงานอนามัยหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน หรือ 2 ปี (พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3)

          -สำเร็จการศึกษาผดุงครรภ์อนามัยหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน หรือ 2 ปี (พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3)

          -สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน หรือ 1 ปี (พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3) และ                                       มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา (นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551)

          หลักฐานการสมัคร

          1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

          2.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด

          3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

          4.สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ชุด

          5.สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า จำนวน   2 ชุด

          6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ชุด

          7.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ   (เฉพาะผู้สมัคร กลุ่มที่ 2)

          การคัดเลือกผู้สมัคร

           การคัดเลือกผู้สมัคร ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้  ความตั้งใจ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานตลอดจนคุณสมบัติอื่น ๆ จากใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร

          สอบถามและซื้อใบสมัครได้ที่ โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ห้องหน่วยประสานงานโครงการพิเศษ  ห้อง 2-101 อาคารเรียนรวม   โทรศัพท์ 0-4272-5023    โทรสาร 0-4272-5024    www.csc.ku.ac.th

          สั่งชื่อใบสมัครทางไปรษณีย์

          -ค่าใบสมัครชุดละ 350   บาท

          -ส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม  โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร เลขที่  59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104409  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 386 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์