มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับน.ศ.ป.ตรี โครงการสมทบพิเศษ

 

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจและบัญชี รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

          หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีทักษะในระดับมืออาชีพในวิชาชีพของตน รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม
          แนวทางการประกอบอาชีพ
          1.สาขาการบัญชี (บช.บ)
          -นักบัญชี ผู้สอนบัญชีรับอนุญาติ (CPA) ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
          2.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ)
          -โปรแกรมเมอร์ นักสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ
           3.สาขาการตลาด (บธ.บ)
          -ด้านการตลาดและขาย ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักวางแผนธุรกิจ การตลาด
          4.สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ)
          -ฝ่ายบุคคล ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การบริหารสำนักงาน นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ หน่วยงานฝึกอบรม
          การจัดการเรียนการสอน
          -เรียน 3 ภาคเรียน/1 ปี
          -จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต (บริหารธุรกิจ) 149 หน่วยกิต (การบัญชี)
          -เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.20-19.40 น.
          -ฝึกงานกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศ

ค่าใช้จ่าย 

          -ภาคเรียนที่ 1 และที่ 2 ภาคเรียนละ 15,000 บาท

          -ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูเรียน) ภาคเรียนละ 10,000 บาท     
          **จุดเด่น  **กิจกรรมเสริมหลักสูตร
          1.จัดให้มีการอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน-ระดับสูง ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง ตลอดทุกภาคเรียน 
          2.จัดให้มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-ระดับสูง ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง ตลอดทุกภาคเรียน
          3.อบรมเสริมทักษะการบริการธุรกิจด้านต่าง ๆ ทุกภาคเรียน
          4.จัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำต่าง ๆ ในทุกภาคเรียน

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 56 โทร.0-2243-2240-6 ต่อ 181, 182, 501 (คุณนิรชา คุณวศิน คุณนัษนันท์ และคุณนันทพร)

           สำหรับหลักสูตรพิเศษ (หลังเวลาทำงานปรกติ) รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ก.พ.รับรอง ผู้ที่คณะกรรมการประจำหลักสูตร ที่อธิการบดีแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา

          วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

          -คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร

          -คัดเลือกจากจดหมายแนะนำตัวที่แนบมาพร้อมใบสมัคร ในหลักสูตรพิเศษหลังเวลาทำงาน หรือวันเสาร์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

          -มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Executive

          สำหรับผู้ที่มีจดหมายแนะนำตัวจาก

          -สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  TIFFA

         -โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS

          -โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

          -สถาบันการบินพลเรือน

***จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

          1.ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์)

          2.จดหมายแนะนำตัว 1 ฉบับ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์)

          3.สำเนาทะเบียนบ้าน  3 ชุด

          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด

          5.สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 2 ชุด

          6.สำเนาวุฒิทางการศึกษา  2 ชุด

          7.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ/สกุล 2 ชุด (ถ้ามี)

          8.สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด

          9.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3

          สนใจสอบถามที่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300โทร.0-2241-7208, 08-6045-1207, 08-1806-0800 โทรสาร 0-2241-7209 http://www.logistics-cmsu.org

ส่วนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคลากรขององค์กรท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนตำบล และเทศบาล  เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการการคลัง รุ่นที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2551 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองของรัฐ ให้เพิ่มขีดความสามารถ

และสมรรถนะในด้านการบริหาร

           สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โทร.0-22241-7209 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104410  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 386 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์