งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ srkkawita
งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2/2555
            ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาตร์ "พระมหากษัตริย์ไทย"  เล่าด้วยข้อความ พร้อมรูปภาพ  ไม่ต่ำกว่า 5 ภาพ  หรือวิดีโอประกอบ อ้างอิงแหล่งที่มา(ถ้ามี) ให้ชัดเจน อย่างถูกต้อง พยายามให้เป็นภาพที่ถ่ายเอง

ส่งงานดังนี้

  •  
    • หน้าแรกเสร็จแล้วแจ้งส่ง สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)  แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น แจ้งส่งค่ะ เนื้อหาหน้าแรกอยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/149041

เด็กชายธตรฐ วิเศษลา ชั้นม.2/3 เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/149259 

รูปภาพของ srk38732

ส่งใหม่ 

ด.ช.ธีรภัทร์   สิทธิกุล   เลขที่ 16   ชั้นม.2/3

http://www.thaigoodview.com/node/149354 

ส่งงานใหม่ 

ด.ช.ภาคภูมิ จึงสุวัฒนานนท์   ม.2/3  เลขที่ 21 

http://www.thaigoodview.com/node/149185 

เด็กหญิงสุวภัทร  นามวัฒน์ ม2/3 เลขที่37

 http://www.thaigoodview.com/blog/87600

รูปภาพของ swk38725

เด็กชายตระการ เห็นถูก ชั้น ม.2/3 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/149265 

เด็กชายกฤต  สุทธิยานุช  ม.2/3  เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/149369

เด็กชายสิทธิศักดิ์ เหลี่ยมดี ม.2/3 เลขที่22 

http://www.thaigoodview.com/node/149293

 ส่งงานครับเด็กชายวันเฉลิม พิพัฒนรักไทย ม.2/3 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/149179

ด.ช.เกียรติศักดิ์ โล่สุวรรณ์ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/149182 

http://www.thaigoodview.com/node/149353 ด.ช.ธนกฤต  เกิดแก้ว เลขที่ 41 ม.2/3 ส่งงานครับ 

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงพริมแพรว  พิทักษ์การ ม.2/3  เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/149361

ด.ช.ธนกร ศิริวัฒนวิบูลย์ ม.2/3 เลขที่ 12 

http://www.thaigoodview.com/node/149352

 

 

 

เด็กชาย กิตติภณ  ชาติเหิม ม.2/3 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/149349 

เด็กชาย ธีรนัย สายจีน ชั้น ม2/3 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/149347 

เด็กชายธนาทัศน์  เตียวเจริญโสภา ม.2/3 เลขที่13

http://thaigoodview.com/node/149344 

ธีรภัทร  ธรรมธราธาร ม.2/3 เลขที่ 17

http://thaigoodview.com/node/149342 

 ด.ช.วรวิทย์ สกุลนามรัตน์ ม2/3 เลขที่ 30

http://thaigoodview.com/node/149337

ด.ช.พิชญะ ชาติกิจอนันต์ ม.2/3 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/149333 

 

ด.ช.วรวิทย์ ตีรวัฒนประภา ม.2/3 เลขที่ 29

พระมหากษัตริย์ไทย 

http://www.thaigoodview.com/node/149332 

เด็หญิงธัญวรัตม์  เทียนทอง ชั้น ม.2/3 เลขที่ 14 

ประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทย

http://www.thaigoodview.com/node/149322

รูปภาพของ swk38743

ด.ช.วงศธร พิมพ์กรรณ์ ม.2/3 เลขที่ 27 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/149308 

เด็กหญิงสุวภัทร  นามวัฒน์ ชั้น ม2/3 เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/blog/87600

เด็กหญิงจริยาภรณ์  ตระกูลอุดมพร ม.2/3 เลขที่ 8

ประวัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย  

http://www.thaigoodview.com/node/149295 

เด็กชายเชษฐา ละอองทอง ม.2/3 เลขที่ 9
http://www.thaigoodview.com/node/149291

http://www.thaigoodview.com/node/149281

 

ด.ช.วรินทร์     อรุณยะเดช   ม.2/3   เลขที่ 31


ttp://www.thaigoodview.com/node/149345?q=node/149345/

 

เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาตร์
"พระมหากษัตริย์ไทย"
 

พระมหากษัตริย์ไทย คือ ประมุขของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามระบอบราชาธิปไตยและ                                                          ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ถึงแม้ว่าพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จะลดลงหลังจากการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
2475 กับทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับว่า
พระมหากษัตริย์ "ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ 

 รัชกาลที่1

 

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2327 - 2352)

พระนามเดิม
ทองด้วง เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระอักษรสุนทรทองดี)
ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ.
2378
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ
ได้สมรสกับธิดาคหบดีบ้านอัมพวา ตำบลบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม
หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในพ.ศ.
2310 แล้ว
สมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ได้กู้อิสรภาพและสร้างกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้เข้ารับราชการกับ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ทรงพระปรีชาสามารถในการรบจนเป็นที่โปรดปราน นับเป็นขุนพลคู่พระทัยฝ่ายขวา
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพในสงครามครั้งสำคัญหลายครั้ง ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์
ศึก ใน พ.ศ.
2319 ปัจจุบันมีวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
คือ วันที่ระลึกมหาจักรี ได้แก่วันที่
6 เมษายนของทุกปี
จะมีพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า
 

รัชกาลที่2

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2310 - 2367) 

มีพระนามเดิมว่า
ฉิม เป็นพระโอรสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประสูติแต่สมเด็จพระอม
รินทราบรมราชินี ณ บ้านอัมพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 เมื่อยังทรง พระเยาว์ ได้ทรงศึกษาอักขรสมัยในสำนักสมเด็จพระวนรัต
(ทองอยู่) วัดบางหว้าใหญ่ ด้านวิชาการรบ สำหรับขัตติยราชกุมารนั้น
พระองค์ได้ทรงศึกษาจากประสบการณ์ที่เป็นจริง กล่าวคือได้ทรงตามเสด็จ
พระบรมชนกนาถไปในราชการสงครามทุกครั้ง
ซึ่งพระปรีชาสามารถและความจัดเจนนี้ย่อมเป็นที่ ประจักษ์ จนได้รับโปรดเกล้าฯ
ให้สถาปนาพระองค์ท่านขึ้นเป็นกรมพรราชวังบวรสถานมงคล ที่พระมหาอุปราชแทน
 ให้นำสัญญลักษณ์ช้างเผือกสำคัญที่ได้มาสู่พระบารมี
3 เชือก ประทับลงบนธงสีแดง
ธงประจำชาติไทยจึงมีขึ้นเป็นครั้งแรก
 ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงทำนุบำรุง
ตลอดจนทรงเป็นกษัตริย์ศิลปินโดยแท้จริง
  

รัชกาลที่3

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 - 2394)

มีพระนามเดิมว่า
พระองค์เจ้าทับ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่
22 มีนาคม พ.ศ. 2330 ต่อมาได้รับ
สถาปนาพระอิสริยยศ เป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
พระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติราชการมาตั้งแต่ ่สมเด็จพระบรมชนกนาถ
ยังดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
จึงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัตพระราชกรณียกิจ ต่างพระเนตรพระกรรณหลายประการ
พระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงบำเพ็ญในรัชกาลที่
2  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงดำรงสิริราชสมบัติได้
26
ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 พระชนมายุ
63 พรรษา  

รัชกาลที่4 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 - 2411) 

ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สอง
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่ สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ณ
พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เมื่อวันที่
18 ตุลาคม
พ.ศ.
2347 เมื่อพระชน มายุ 13 พรรษา ประกอบพระราชพิธีโสกันต์อย่างใหญ่ หลังจากนั้นทรงผนวชเป็นสามเณร
7 เดือน  พระปรีชาสามารถส่วนพระ องค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ
วิชาการด้านโหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ ทรงสามารถคำนวณระยะเวลา
การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ
ดังได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระราชอาคันตุกะทั้งปวง ไปชม สุริยุปราคาที่หว้ากอ
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ.
2411 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จเสวยสวรรยราชสมบัติอยู่
18 ปี
ก็เสด็จสวรรคตเมื่อ วันพฤหัสบดี เดือนสิบเอ็ด ขึ้น
15 ค่ำ จ.ศ. 1230
(
พ.ศ. 2411) สิริพระชนมายุได้ 64 พรรษา  

รัชกาลที่5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453)

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชสมภพเมื่อวันที่
20 กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีทั้งด้านอักษรศาสตร์ โบราณราชประเพณี
วิชาการสงคราม และการปกครอง ทั้งยังทรงใฝ่พระทัยศึกษาพระธรรมวินัย
ทรงผนวชเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ.
2409 และเป็นพระภิกษุเมื่อ
พ.ศ.
2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงรับบรมราชาภิเษก
2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะทรงมี
พระชนมพรรษาเพียง
16 ปี โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราช การแทนพระองค์ จนทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว
จึงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.
2416 เสด็จ ครองราชย์นานถึง 42 ปี
สวรรคตเมื่อวันที่
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ทรงดำเนินวิเทโศบายอย่างสุขุม คัมภีรภาพ ทรงผ่อนปรน
ยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ประเทศมหาอำนาจที่แสวงหาอาณานิคมอยู่ในขณะนั้น
เพื่อรักษาเอกราชของประเทศไว้ ทรงเป็นที่รักของประชาชนทุกชั้น
จนทรงได้รับพระสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิย มหาราชทรงเลิกทาส
  

รัชกาลที่6

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 - 2468) 

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชสมภพเมื่อวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2423 ทรงศึกษาภาษาไทยอย่างแตกฉาน
แล้วจึงเสด็จไปศึกษาวิชาทหาร ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.
2436 ขณะทรงมีพระชนม์พรรษาเพียง 14 ปี ต่อมาทรงเข้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ์ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (
Oxford) เสด็จนิวัติคืนสู่ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2445 รวมเวลาประทับ ณ ประเทศอังกฤษถึง 9 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จครองราชย์เมื่อวันที่
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 สวรรคต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 รวมสิริราชสมบัติ 16 ปี ในฐานะประเทศชนะสงคราม พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งก็คือ
ทรงบำรุงกำลังรบและปลุกใจ พลเมืองให้รักชาติ ทรงวางระเบียบแบบแผนการทหารแบบยุโรป
ทรงจัดตั้งกองทัพอากาศเพิ่มขึ้นอีก กองทัพหนึ่ง
ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือเพื่อปลุกใจพลเมืองให้รักชาติ
นอกจากจะทรงเป็นนักการปกครองที่เล็งเห็นการณ์ไกลแล้ว ยังทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในเชิงอักษรศาสตร์
ดังจะเห็นได้ จากพระราชนิพนธ์คำประพันธ์ทุกชนิดในทุกด้าน เช่น ปลุกใจเสือป่า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร โคลงสยามานุสติ เป็นต้น รวมเป็นพระราชนิพนธ์เกินกว่า
200 เรื่อง

รัชกาลที่7

 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 - 2477)

ทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้าย
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม
14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 พระนามเดิม สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ พระนามทั่วไปเรียกว่า
ทูล กระหม่อมเอียดน้อย
 ในปี พ.ศ. 2475 เป็นระยะเวลาที่กรุงเทพฯ
มีอายุครบ
150 ปี ทรงจัดงานเฉลิมฉลองโดยทำนุบำรุง
บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งสำคัญอันเป็นหลักของกรุงเทพฯ หลายประการ คือ
บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
เพื่อเชื่อมกรุงเทพฯและธนบุรี เป็นการขยายเขต เมืองให้กว้างขวาง และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ด้านการปกครอง ทรงมีพระราชปรารภจะพระราชทานรัฐธรรมนูญในโอกาสกรุงเทพฯ มีอายุครบ
150 ปี ในปี พ.ศ. 2475 แต่ก็มีเหตุที่ยังไม่อาจทำได้ในระยะนั้น
ซึ่งเป็นช่วงที่มีคณะบุคคลคณะหนึ่งถือ โอกาสยึดอำนาจการปกครอง ขอเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่
24 มิถุนายน การกระทำดังกล่าวเป็น
พระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งพระราชหฤทัยไว้แต่แรกแล้ว
จึงทรงพระราช ทานอำนาจและยินยอมให้ปกครองแบบประชาธิไตย
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองชาติเดียวใน โลกที่เลือดไม่นองแผ่นดิน
ทรงยินยอมสละพระราชอำนาจ

  รัชกาลที่8

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2477 - 2489) 

ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่
2 ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่
20 กันยายน พ.ศ. 2468 ณ เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมนี
พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงพระราชสมภพในต่างประเทศ เท่านั้น
หากยังทรงต้องประทับอยู่ต่อมา พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนก และพระราชชนนี เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนก
ประทับทรงศึกษาวิชาแพทย์อยู่ในขณะนั้น ทรงศึกษาวิชาเบื้องต้นในประเทศไทย
แล้วเสด็จไปทรงศึกษา ต่อ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  ทรงขึ้นครองราชยสมบัติ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสละราชสมบัติ ในวันที่
2
มีนาคม พ.ศ. 2477 นั้น
คณะรัฐบาลด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร จึงอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่
8 แห่งราชจักรีวงศ์
ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช ขณะทรงมีพระชนมายุ
9 พรรษา โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
เป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

พระราชกรณียกิจ สวรรคต   โดยมิได้คาดฝันพระองค์เสด็จสวรรคต
เพราะถูกพระแสงปืน ณ พระแท่นบรรทมในพระที่นั่งบรมพิมาน เมื่อวันที่
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 หลังจากเสวยราชสมบัติอยู่เป็น เวลา 12 ปีเท่านั้น  

รัชกาลที่9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ทรงพระราชสมภพที่โรงพยาบาลเมานท์
ออเบิร์น เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสทท์ ประเทศสหรัฐ อเมริกา เมื่อวันที่
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 3 ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์
อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นพระอนุชาของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
พระองค์ทรงศึกษาวิชาสามัญชั้นต้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอี
แล้วเสด็จไปประทับและศึกษาต่อที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ในปี พ.ศ.
2481 พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดลนิวัติประเทศไทย ประมาณ
2 เดือน
ก็เสด็จกลับสวิสเซอร์แลนด์ จนภายหลังสงครามโลกครั้งที่
2 ใน พ.ศ. 2488 จึง
ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล กลับประเทศไทย
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล
เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่
9
มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อ จากนั้นทรงเสด็จกลับไปสวิสเซอร์แลนด์
เพื่อทรงศึกษาต่อ และเสด็จกลับประเทศไทย พ.ศ.
2493 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2493 และทรง ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จากนั้นทรงเสด็จไปสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ และเสด็จกลับ พ.ศ. 2494 ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา 4 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
  ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชน
เวลาที่เกิดวิกฤตการณ์หรือ ความไม่มั่นใจในชาติ ดังเมื่อเกิดเหตุการณ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ยามที่เดือดร้อนที่สุด
ประชาชนก็ไปขอ รับพระราชทานความร่มเย็นจากพระองค์ พระองค์ยังทรงเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนชาวไทยเสมอมา
 

พระมหากษัตริย์

แห่งราชอาณาจักรไทย

Garuda Emblem of Thailand.svg 

 

ส่งงาน ครับ

 

ขอ

เด็กชายศิริวุทธิ์  เเสงจันทร์  เลขที่34  ชั้น ม.2/3 

http://www.thaigoodview.com/node/149390

 

รูปภาพของ skw38742

ส่งงานครับ

ด.ช.รุจิภาส  ใจองอาจ ม.2/3 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/149264

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์