อักษรสวยด้วยอัตราส่วนทอง

 

อักษรสวยด้วยอัตราส่วนทอง

บทที่1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

                เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี๒๕๕๘ทำให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมการเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักที่ประเทศต่างๆในโลกใช้ในการติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น
คนไทยและคนในประเทศสมาชิกอาเซียนหันมาศึกษาภาษาอังกฤษ ในด้านต่างๆ
เช่นการสนทนาการเขียนหนังสือ พิมพ์เอกสารติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ไม่สวยงาม  มองดูแล้วไม่ได้สัดส่วนที่ดูแล้วสวยงามบางคนเขียนตัวอ้วนเกินไปบางคนเขียนตัวผอมเกินไป
โดยคณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาพบว่าภาพวาดของโมนาลิซ่าเป็นรูปภาพที่สวยที่สุดในโลกเพราะใช้อัตราส่วนทองในการวาด  การก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น
วิหาร Parthenon ในประเทศกรีก   สัดส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่
พีระมิดแห่ง
Giza ในประเทศอิยิปต์      ถูกสร้างขึ้นตามอัตราส่วนทอง    ในปัจจุบันอัตราส่วนทองถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นในการจัดทำบัตรเครดิต    ใช้ในสถาบันการแพทย์ปัจจุบันในการผ่าตัดรักษาหรือศัลยกรรมเพื่อให้มีลักษณะที่ดี  ใช้หาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐานของสัดส่วนร่างกายคน    หาจำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตบางชนิดโดยเฉลี่ยได้
ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการใช้อัตราส่วนทองมาช่วยในการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้มีสัดส่วนที่สวยงาม

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

             1. เพื่อศึกษาการนำอัตราส่วนทองมาใช้งานในด้านต่างๆ

             2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนทอง

             3. เพื่อศึกษาว่าสามารถนำอัตราส่วนทองมาช่วยในการเขียนตัวอังษรภาษาอังกฤษให้มีสัดส่วนที่สวยงามได้หรือไม่

     

สมมุติฐานของโครงงาน

                ถ้านำอัตราส่วนทองมาใช้ในการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษจะทำให้ตัวนั้นมีสัดส่วนที่สวยงามขึ้น

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

- ตัวอักษรที่สวยงามคือตัวอักษรที่มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม

- ตัวอักษรที่ใช้ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

- กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น ม.1-3 ในโครงการSMTP

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น             สัดส่วนของตัวอักษร

ตัวแปรตาม            ความสวยงามของตัวอักษรที่ได้

ตัวแปรควบคุม        ผู้เขียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ตัวอักษรที่สวยงามโดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนทองมาใช้ในการเขียน

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 145 คน กำลังออนไลน์