รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง    รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ผู้รายงาน  นางสาวมาลา  ภาคาทิน บทคัดย่อ            การรายงานครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการดำรงพันธุ์ของสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  หลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4  ภาคเรียนที่ 1             ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  จำนวนนักเรียน 48  คน  ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย  (Simple Random sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling unit) ด้วยการจับฉลาก 1 ห้อง จาก 6 ห้องเรียน            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการดำรงพันธุ์ของสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  2) แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลการศึกษาพบว่า              1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสัตว์ สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  จำนวน 48 คน มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ 81.58/81.25 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80             2. ค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการทดสอบวัดผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05               3. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.35) เมื่อประเมินเป็นรายข้อ พบว่าการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่น่าเบื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) รองลงมา คือ  ผู้เรียนมีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมในชั่วโมงที่เรียน (  = 4.48) เนื้อหาที่เรียนไม่ยากเกินไป (  = 4.46) เนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องที่ชอบ  การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น่าสนใจมาก และการเรียนรู้ทีละน้อยทำให้เข้าใจได้ดี (  = 4.42)   ในทุกข้อคำถามมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทุกรายการประเมิน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์